Privatlivserklæring

Privatlivserklæring

Privatlivspolitik

Generelt

Som operatør af denne og andre websteder tager vi beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovpligtige databeskyttelsesforskrifter og denne privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik præciserer typen, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger (herefter benævnt „data“) inden for vores online-tilbud og de websteder, funktioner og indhold, der er forbundet hermed samt andre eksterne online-tilstedeværelser, som f.eks. vores profil på sociale medier eller andre tilbudte tjenester og anvendte it-systemer.

Med hensyn til de anvendte udtryk, som f.eks. „Personlige data“ eller deres „behandling“ henviser vi til definitionerne i art. 4 i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Sikkerhedsforanstaltninger

I overensstemmelse med art. 32 i GDPR træffer vi passende tekniske foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og typen, omfanget, omstændighederne og formålene med behandlingen samt de forskellige sandsynligheder for forekomsten for, og sværhedsgraden af risiko for fysiske personers rettigheder og friheder, og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der er passende for risikoen.

Foranstaltningerne omfatter især sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data ved at kontrollere fysisk adgang til dataene samt adgang, input, overførsel, sikring af tilgængelighed og adskillelse heraf.

Endvidere har vi opstillet procedurer, der sikrer udøvelsen af registreredes rettigheder, sletning af data og reaktion på datatrusler. Derudover tager vi allerede hensyn til beskyttelsen af personoplysninger under udvikling eller valg af hardware, software og processer, i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse gennem teknologidesign og gennem databeskyttelsesvenlige standardindstillinger (art. 25 GDPR).

Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter især krypteret transmission af data mellem din browser og vores server.

SSL- og TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør, bruger denne side en aktuel SSL eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra „http://“ til „https://“ og på låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter i almindelig tekst.

Datasikkerhed på internettet

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Databehandling på dette websted

På den ene side indsamles dine data, når du kommunikerer dem til os. Det kan for eksempel være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Øvrige data registreres automatisk af IT-systemer, når du besøger webstedet. Dette er primært tekniske data såsom internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisningen. Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores websted.

En del af dataene indsamles for at sikre, at webstedet leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Du har til enhver tid ret til at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i Impressum, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Du har også ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed.

Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Detaljer om dine rettigheder som registreret kan findes i denne privatlivspolitik, se afsnittet „Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger“.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger vores websted, kan din brugsadfærd evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i denne privatlivspolitik, se afsnittet „Analyseværktøjer og annoncering“.

Betalingstransaktioner på dette websted

Hvis der efter indgåelse af en gebyrbaseret kontrakt er en forpligtelse til at sende os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer for autorisationsaftale), er disse data nødvendige for betalingsbehandlingen.

Betalingstransaktioner med de sædvanlige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) udføres udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra „http://“ til „https://“ og på låsesymbolet i din browserlinje.

Med krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Samarbejde med processorer og tredjeparter

Hvis vi som led i vores behandling videregiver data til andre personer og virksomheder (kontraktbehandlere eller tredjeparter), overfører dem til dem eller på anden måde giver dem adgang til dataene, sker dette kun på grundlag af juridisk tilladelse (f.eks. en overførsel af dataene til tredjeparter, såsom betalingstjenesteudbydere, i henhold til art. 6, stk. 1 litra b grundlag af vores legitime interesser (f.eks. når du bruger agenter, webhosts osv.).

Hvis vi beordrer tredjeparter til at behandle data på vegne af os (ordrebehandling), sker dette på grundlag af en kontrakt i henhold til art. 28 (3) GDPR.

Bemærkning om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. et land uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller dette sker i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller transmission af data til tredjepart, dette sker kun, hvis det skal opfylde vores (før)kontraktlige forpligtelser, på baggrund af dit samtykke, på baggrund af en juridisk forpligtelse eller på baggrund af vores legitime interesser. Med forbehold af juridiske eller kontraktmæssige tilladelser behandler eller lader vi kun dataene behandle i et tredjeland, hvis de særlige krav i art. 44 ff. GDPR er opfyldt. Det betyder, at behandlingen foregår f.eks. på grundlag af særlige garantier, såsom den officielt anerkendte fastsættelse af et databeskyttelsesniveau svarende til EUs eller overholdelsen af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte „standardkontraktklausuler“).

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder baseret i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre under databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger overføres til disse tredjelande og behandles der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EUs. Eksempelvis er amerikanske virksomheder forpligtet til at videregive persondata til sikkerhedsmyndighederne, uden at du som den pågældende kan tage retslige skridt mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, vurdere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Opbevaringsvarighed

Medmindre der er angivet en specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende.

Hvis du fremsætter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive slettet, når disse grunde er ophørt med at eksistere.

Forklaringer af begreber

GDPR

EUs generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679)

Primær databeskyttelseslovgivning på europæisk plan med direkte retsvirkning i alle EU-medlemslande

BDSG

Den tyske databeskyttelseslov, national databeskyttelseslov i Tyskland.

TTDSG

Lov om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred i telekommunikation og telemedier (lov om databeskyttelse for telekommunikation og telemedier)

Tilpasser de tidligere databeskyttelsesforordninger for telemedie- og teletjenester til forordning (EU) 2016/679 (generel databeskyttelsesforordning) og implementerer bestemmelserne i direktiv 2002/58/EF (e-databeskyttelsesdirektivet) i national lovgivning.

Personlige data

Enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. (Art. 4 nr. 1 GDPR)

Ansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, styrelse eller andet organ, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandlingen af personoplysninger. (Art. 4 nr. 7 GDPR)

Samtykke (fra den registrerede)

Enhver frivillig, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse i det konkrete tilfælde i form af en erklæring eller anden klar bekræftelse, hvorved den registrerede tilkendegiver, at denne accepterer behandlingen af sine personoplysninger. (Art. 4 nr. 11 GDPR)

1 Behandlingsorgan / ansvarlig person

Behandlingsorgan / ansvarlig person

Behandlerorganet og dermed den databehandlingsansvarlige i databeskyttelseslovens forstand på dette websted er

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz, Tyskland

Kontaktoplysninger se Impressum

Hvis en anden operatør af webstedet er navngivet i Impressum, anses denne operatør også for at være ansvarlig for behandlingen på dette websted i databeskyttelseslovens forstand.

Databeskyttelsesansvarlig i henhold til art. 37 – 39 GDPR

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig:

Boris Koppenhofer
c/o Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstrasse 11
65343 Eltville am Rhein, Tyskland

Telefon: +49(6123)9213-61
E-mail: datenschutz@werner-mertz.com

2 Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke, som du allerede har givet. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af den databehandling, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod databehandling i særlige tilfælde og mod direkte annoncering (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 STK. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA PÅ ETHVERT TIDSPUNKT AF ÅRSAGER, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING, BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING ER BASERET PÅ, FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE ET TVINGENDE NØDVENDIGT BESKYTTELSESGRUNDLAG FOR BEHANDLING, SOM TILSIDESÆTTER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN ER TIL ET FORMÅL, IFØLGE ART. 21 STK. 1 GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCERING, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA TIL SÅDANNE ANNONCEFORMÅL; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DER ER RELATERET TIL SÅDANNE DIREKTE ANNONCER. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGERE BRUGT TIL FORMÅL MED DIREKTE ANNONCER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 STK. 2 GDPR).

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR eller andre databeskyttelsesbestemmelser har den registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse, især i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Information, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager, samt formålet med databehandlingen, og om nødvendigt ret til rettelse eller sletning af disse til enhver tid. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i Impressum, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i Impressum. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/forgår ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21 (1) GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det endnu ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data - bortset fra deres opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

3 Hosting, Service Providers og Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern hosting

Vores websteder hostes af eksterne tjenesteudbydere (hosts). De personlige data, der indsamles på dette websted, gemmes på hostens servere. Det kan primært være IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktdata, navne, webstedadgang og andre data genereret via en websted.

Hosteren bruges med det formål at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6, stk. 1 lit. b GDPR) og i interessen for en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online tilbud af en professionel udbyder (art. 6, stk. 1, litra f GDPR). Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vores host vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde deres præstationsforpligtelser og følge vores instruktioner i forhold til disse data.

Vi bruger følgende hosts:

Domain Factory GmbH
Neuturmstrasse 5
80331 München, Tyskland

Tjenesteudbydere / agenturer

Vi bruger tjenesteudbydere til udvikling, administration og/eller vedligeholdelse af vores websteder.

Vores tjenesteudbydere behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for at udføre deres opgaver og følge vores instruktioner i forhold til disse data.

Vi bruger følgende tjenesteudbydere:

Knecht GmbH
Gaulsheimer Strasse 16
55437 Ockenheim, Tyskland

Deep Media Technologies GmbH
Hohe Bleichen 8
20354 Hamborg
Tyskland

Vollbild Markus Schäfer & Mathias Sporn
Immelmannstrasse 7A
55124 Mainz, Tyskland

4 Cookies, local storage

Cookies

Vores websted bruger såkaldte „cookies“. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din slutenhed. De gemmes på din slutenhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din slutenhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Adskillige cookies er teknisk nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise annoncer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere bestemte funktioner, du ønsker (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere webstedet (f.eks. cookies til måling af webpublikum) (nødvendige cookies). gemt på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f GDPR, medmindre andet retsgrundlag er angivet. Webstedets operatør har en legitim interesse i opbevaring af nødvendige cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der blev anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstilling af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren er lukket. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette separat i denne privatlivspolitik og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Local storage

Udover cookies bruger vi også såkaldt lokal lagringsteknologi (også kendt som „lokal data“ og „lokal lagring“), så du kan tilpasse vores websted til din brug. Data gemmes lokalt i din browsers cache, som fortsætter med at eksistere, selv efter du lukker browservinduet eller afslutter programmet – medmindre du sletter cachen.

Lokal lagring gør det muligt for dine præferencer, når du bruger vores websteder, at blive gemt på din computer og brugt af dig. Dataene fra det lokale lager bruges for eksempel til at genkende dig som bruger af den respektive websted eller til at genbruge dine indstillinger, når du besøger den respektive websted igen.

Tredjeparter kan ikke få adgang til de data, der er lagret på lokalt lager. De vil ikke blive videregivet til tredjemand og vil ikke blive brugt til andre formål end de ovenfor nævnte.

I det omfang brugen af lokal lagringsteknologi ikke er absolut nødvendig for at aktivere funktionaliteten af vores websteder, bruger vi den kun med dit samtykke, se afsnit 25 TTDSG, art. 6 stk. 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Consent-Tool

Vores websteder bruger consent-teknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed eller til brugen af visse teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne.

Når du går ind på vores respektive websted, etableres en forbindelse til vores servere for at få dit samtykke og andre forklaringer på brugen af cookies Vi gemmer derefter en cookie i din browser for at kunne tildele det afgivne samtykke eller dets tilbagekaldelse til dig. De data, der indsamles på denne måde, opbevares, indtil du anmoder os om at slette dem, selv sletter cookien eller formålet med at opbevare dataene ikke længere gælder. Obligatoriske lovpligtige opbevaringskrav forbliver upåvirkede.

Det bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af cookies. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1 litra c GDPR.

CCM19

Vores websteder bruger blandt andet CCM19 til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesforskrifter. Udbyderen af denne teknologi er Papoo Software Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Tyskland (herefter „CCM19“).

Når du går ind på vores respektive websted, etableres en forbindelse til CCM19-serverne for at opnå dit samtykke og andre forklaringer på brugen af cookies. CCM19 gemmer derefter en cookie i din browser for at kunne tildele det samtykke, du har givet eller tilbagekalde det. De data, der indsamles på denne måde, opbevares, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter CCM19-cookien, eller formålet med at opbevare dataene ikke længere gælder. Obligatoriske lovpligtige opbevaringskrav forbliver upåvirkede.

CCM19 bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af cookies. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, s. 1, litra c, GDPR.

Cookie-indstillinger

CCM19-muligheder

Cookie/Local Storage-Informationen

Oplysninger om cookies

5 Databehandling på webstedet

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendte operativsystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
  • Tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Blogger anmodning

Hvis du sender os en forespørgsel via en bloggerforespørgselsformular, vil dine oplysninger fra formularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive opbevaret af os med henblik på at behandle bloggerforespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der indtastes i formularen, er derfor altid baseret på dit samtykke (Artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af de databehandlinger, der fandt sted indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Tilmelding på visse websteder

Du kan registrere dig på nogle af vores websteder for at bruge yderligere funktioner på siden. Vi bruger kun de indtastede data til dette formål med det formål at bruge det respektive tilbud eller tjeneste, som du har registreret dig for. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal angives fuldt ud. Ellers afviser vi registreringen.

Ved vigtige ændringer, såsom omfanget af tilbuddet eller teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der blev oplyst under registreringen, til at informere dig på denne måde.

De data, der indtastes under registreringen, behandles blandt andet med henblik på at implementere det kontraktforhold, der er etableret ved registreringen, og om nødvendigt til at indlede yderligere kontraktforhold (Artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR).

De data, der indtastes under registreringen, behandles blandt andet på baggrund af dit samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af den databehandling, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, der indsamles under registreringen, vil blive opbevaret af os, så længe du er registreret på vores websted, og vil derefter blive slettet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Kommentarfunktion

For kommentarfunktioner på vores websteder gemmes, udover din kommentar, oplysninger om tidspunktet for oprettelsen af kommentaren, din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt.

Lagring af IP-adressen

Vores kommentarfunktion kan gemme IP-adresserne på de brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke tjekker kommentarer på vores side, før de aktiveres, har vi brug for disse data for at kunne gribe ind over for forfatteren i tilfælde af lovovertrædelser såsom fornærmelser eller propaganda.

Abonner på kommentarer

Som bruger af det respektive websted kan du muligvis abonnere på kommentarer, efter du har registreret dig. Du vil normalt modtage en bekræftelses-e-mail for at kontrollere, om du er ejer af den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde denne funktion via et link i info-mails. I dette tilfælde slettes de data, der blev indtastet, når du abonnerer på kommentarer; hvis du har overført disse data til os til andre formål og andre steder (f.eks. nyhedsbrevsbestilling), forbliver de hos os.

Opbevaringsvarighed af kommentarer

Kommentarerne og de tilhørende data (f.eks. IP-adresse) gemmes og forbliver på vores respektive websted, indtil det kommenterede indhold er blevet fuldstændigt slettet, eller kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. stødende kommentarer).

Retsgrundlag

Kommentarerne gemmes på baggrund af dit samtykke (art. 6 stk. 1 litra a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

6 eCommerce

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for etablering, indhold eller ændring af retsforholdet (lagerdata). Dette er baseret på art. 6, stk. 1, litra b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger. Vi behandler kun personoplysninger om brugen af vores websted (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren.

De indsamlede kundedata vil blive slettet efter afslutning af ordren eller ophør af forretningsforholdet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakt for vores onlinebutikker

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandling, for eksempel til den virksomhed, der er betroet leveringen af varerne, eller den bank, der er ansvarlig for at behandle betalingen. Enhver yderligere overførsel af data finder ikke sted eller kun hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandling er art. 6, stk. 1, litra b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger.

Datatransmission ved indgåelse af kontrakt for tjenester og digitalt indhold

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt inden for rammerne af kontraktbehandlingen, for eksempel til den bank, der er ansvarlig for at behandle betalinger.

Enhver yderligere overførsel af data finder ikke sted eller kun hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandling er art. 6, stk. 1, litra b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger.

Kredittjek

Hvis vi tilbyder køb på konto eller en anden betalingsmetode, som vi forudbetaler, kan vi foretage en kreditkontrol (scoring). Til dette formål sender vi de data, du har indtastet (f.eks. navn, adresse, alder eller bankoplysninger) til et kreditbureau. Sandsynligheden for en betalingsmisligholdelse bestemmes på baggrund af disse data. Hvis der er en øget risiko for manglende betaling, kan vi afvise den relevante betalingsmetode.

Kredittjekket udføres på grundlag af kontraktopfyldelse (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR) og for at undgå betalingsmisligholdelse (legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). Hvis samtykke er indhentet, udføres kreditkontrollen på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1 lit. GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

7 Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Vores websteder kan bruge funktioner i webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. Webstedsoperatøren modtager forskellige brugsdata, som f.eks. sidevisninger, opholdets længde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data tildeles brugerens respektive slutenhed. Der er ingen tildeling til et bruger-id.

Ydermere kan vi bruge Google Analytics til blandt andet at registrere dine muse- og rullebevægelser og klik. Desuden bruger Google Analytics forskellige modelleringstilgange til at supplere de registrerede datasæt og anvender maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt for brugeren at blive genkendt med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

Du kan forhindre Google i at indsamle og behandle dine data ved at downloade og installere et browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signaler

Vi bruger Google-signaler på visse sider. Når du besøger vores websted, registrerer Google Analytics blandt andet din placering, søgehistorik og YouTube-historik samt demografiske data (besøgsdata). Disse data kan bruges til personlig annoncering ved hjælp af Google-signalet. Hvis du har en Google-konto, vil Google-signalets besøgendes data blive knyttet til din Google-konto og brugt til personligt tilpassede reklamebeskeder. Dataene bruges også til at lave anonym statistik over vores brugeres brugeradfærd.

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager på visse websteder. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et værktøj, som vi kan bruge til at integrere sporings- eller statistiske værktøjer og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager opretter ikke selv nogen brugerprofiler, gemmer ingen cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den bruges kun til administration og visning af de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som også kan overføres til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager bruges på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en hurtig og ukompliceret integration og styring af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Matomo

Vores websteder bruger open source webanalysetjenesten Matomo.

Med hjælp fra Matomo er vi i stand til at indsamle og analysere data om webstedsbesøgendes brug af vores websted. Dette gør os i stand til blandt andet at finde ud af, hvornår hvilke sidevisninger der er lavet og fra hvilken region de kommer. Vi registrerer også forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, referrer, browser og anvendt operativsystem) og kan måle, om vores webstedsbesøgende udfører bestemte handlinger (f.eks. klik, køb osv.).

Dette analyseværktøj bruges på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP anonymisering

Når vi analyserer med Matomo, bruger vi IP-anonymisering. Din IP-adresse forkortes før analysen, så den ikke længere tydeligt kan tildeles dig.

Hosting

Vi hoster udelukkende Matomo på vores egne servere, så al analysedata forbliver hos os og ikke videregives.

Meta Pixel (tidligere Facebook Pixel)

Vores websteder bruger besøgendes handlingspixel fra Facebook/Meta til at måle konvertering. Udbyderen af denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

På denne måde kan de besøgendes adfærd spores, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncerne til statistiske og markedsundersøgelsesformål og optimere fremtidige annonceringsforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af dette websted, vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Dataene opbevares og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook bruger dataene til egne annonceringsformål i overensstemmelse med Facebooks retningslinjer for databrug (https://de-de.facebook. com/about/privacy/). kan. Dette gør det muligt for Facebook at placere annoncer på Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke påvirkes af os som webstedsoperatør.

Brugen af denne tjeneste er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

I det omfang persondata indsamles på vores websted og videresendes til Facebook ved hjælp af værktøjet beskrevet her, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Fælles ansvar er begrænset til at indsamle dataene og videregive dem til Facebook. Facebooks behandling efter videresendelsen er ikke en del af det fælles ansvar. Vores fælles forpligtelser er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftalens ordlyd kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at udstede databeskyttelsesoplysninger ved brug af Facebook-værktøjet og for at implementere værktøjet på vores websted på en sikker måde i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af Facebook-produkter. Du kan gøre dine rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook, direkte på Facebook. Hvis du hævder de registreredes rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du finder yderligere information om beskyttelse af dit privatliv i Facebooks databeskyttelsesoplysninger: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketingfunktionen „Custom Audiences“ i afsnittet Annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret annoncering fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Deep Media Advertiser Day

På nogle af vores websteder bruger vi Deep Media Advertiser Tag, en service leveret af Deep Media Technologies GmbH, Hohe Bleichen 8, 20354 Hamborg, Tyskland.

Deep Media Advertiser Tag er et tag-administrationssystem til styring af teknologier til marketing- og optimeringsformål. Det bruges især til at placere annoncer, der er relevante og interessante for dig, og til at forbedre rapporter om kampagneeffektivitet. Når du bruger annoncør-tagget, kan pseudonymiserede online-identifiers, som cookies og klik-IDs blive behandlet. Personlig identifikation af brugeren er ikke mulig for Deep Media Technologies GmbH.

Data behandles af udbydere, som brugeren har givet samtykke til i forbindelse med databeskyttelsesindstillingerne på dette websted. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dataindsamling og opbevaring hos den respektive udbyder. I tilfælde af indsigelse videregives disse data ikke til Deep Media Technologies GmbH.

Retsgrundlaget for den ovenfor beskrevne databehandling er art. 6 stk. 1 litra a GDPR. Yderligere information om Deep Media Technologies GmbHs brug af data kan findes på følgende websted for Deep Media Technologies GmbH: https://www.deepmedia.de/datenschutzerklaerung-advertisertag/

Pinterest

På dette websted bruger vi elementer fra det sociale Pinterest-netværk, der drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Hvis du kalder en side frem, der indeholder et sådant element, etablerer din browser en direkte forbindelse til Pinterest-serverne. Dette sociale medieelement overfører logdata til Pinterest-serveren i USA. Disse logdata kan omfatte din IP-adresse, adressen på de besøgte websteder, der også indeholder Pinterest-funktioner, browserens type og indstillinger, dato og klokkeslæt for anmodningen, hvordan du bruger Pinterest og cookies.

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a) GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af tjenesten baseret på vores legitime interesse i størst mulig synlighed på sociale medier.

Yderligere information om Pinterests formål, omfang og videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og muligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Pinterests privatlivspolitik: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

8 Nyhedsbrev

Nyhedsbrevsdata

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på vores websted, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrev. Yderligere data indsamles ikke eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger nyhedsbrevstjenesteudbydere, som er beskrevet nedenfor, til at behandle nyhedsbrevet.

Behandlingen af de data, der er indtastet i nyhedsbrevets registreringsformular, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres brug til udsendelse af nyhedsbrevet, fx via linket „afmeld“ i nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, opbevares af os eller nyhedsbrevsudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du har afmeldt dig nyhedsbrevet. Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket.

Efter at du er blevet fjernet fra nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mailadresse blive gemt på en sortliste af os eller nyhedsbrevsudbyderen for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og lægges ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkravene ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Opbevaring på sortlisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser.

9 Plugins og værktøjer

Google skrifttyper

Nogle af vores sider bruger såkaldte Google Fonts, som leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Når du kalder en side frem, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette giver Google viden om, at dette websted blev tilgået via din IP-adresse. Google Fonts bruges på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på sit websted. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis din browser ikke understøtter Google Fonts, vil en standardskrifttype blive brugt af din computer.

Du kan finde flere oplysninger om Google Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokal hosting)

Nogle af vores sider bruger såkaldte Google Fonts, som leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

Du kan finde flere oplysninger om Google Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube med udvidet privatliv

Visse websteder integrerer videoer fra YouTube-webstedet. Webstedets operatør er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede privatlivstilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen information om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Den udvidede privatlivstilstand udelukker dog ikke nødvendigvis overførsel af data til YouTube-partnere. Sådan etablerer YouTube en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video, eller ej.

Så snart du starter en YouTube-video på vores websted, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, sætter du YouTube i stand til at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Ydermere kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed efter at have startet en video eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube modtage information om besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges blandt andet til at indsamle videostatistik, til at forbedre brugervenlighed og til at forhindre forsøg på svindel.

Om nødvendigt kan der efter starten af en YouTube-video udløses yderligere databehandlingsoperationer, som vi ikke har indflydelse på.

YouTube bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse på YouTube i deres privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Visse websteder bruger plugins fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøger en af vores sider udstyret med en Vimeo-video, vil der blive etableret en forbindelse til Vimeo-serverne. Vimeo-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Derudover får Vimeo din IP-adresse. Dette gælder også, hvis du ikke er logget på Vimeo eller ikke har en Vimeo-konto. De oplysninger, der indsamles af Vimeo, overføres til Vimeo-serveren i USA.

Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, sætter du Vimeo i stand til at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Vimeo bruger cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk) til at genkende besøgende på webstedet.

Vimeo bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførslen til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler og ifølge Vimeo på „legitime forretningsinteresser“. Detaljer kan findes her: https://vimeo.com/privacy.

For mere information om, hvordan man håndterer brugerdata, se Vimeos privatlivspolitik på: https://vimeo.com/privacy.

Adobe Fonts

Visse websteder bruger webskrifttyper fra Adobe til ensartet visning af bestemte skrifttyper. Udbyderen er Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Når du besøger dette websted, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper direkte fra Adobe for at kunne vise dem korrekt på din enhed. Din browser etablerer en forbindelse til Adobe-serverne i USA. Dette giver Adobe viden om, at dette websted blev tilgået via din IP-adresse. Ifølge Adobe gemmes der ingen cookies, når skrifttyperne leveres.

Opbevaringen og analysen af dataene sker på grundlag af art. 6, stk.1 litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på sit websted. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Du kan finde flere oplysninger om Adobe Fonts på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobes privatlivspolitik kan findes på: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

På visse websteder bruger vi korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Fonts med henblik på ensartet visning af skrifttyper. Når du kalder Google Maps op, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

Google Maps bruges af hensyn til en attraktiv præsentation af vores online tilbud og for at gøre det nemmere at finde de steder, vi har angivet på webstedet. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi bruger „Google reCAPTCHA“ (herefter „reCAPTCHA“) på visse websteder på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om dataindtastning på dette websted (f.eks. i en kontaktformular) sker af et menneske eller af et automatiseret program. For at gøre dette analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet baseret på forskellige egenskaber. Denne analyse starter automatisk, så snart den besøgende kommer ind på webstedet. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøgende på webstedet bruger på webstedet eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

ReCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på webstedet informeres ikke om, at en analyse finder sted.

Opbevaringen og analysen af dataene sker på grundlag af art. 6, stk.1 litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1 Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere information om Google reCAPTCHA kan findes i Googles databeskyttelsesbestemmelser og Googles vilkår for brug under følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com /terms?hl=de.

10 Online-baseret kommunikation (konferenceværktøjer osv.)

Databehandling

Vi bruger blandt andet online konferenceværktøjer til at kommunikere med vores kunder. De specifikke værktøjer, vi bruger, er anført nedenfor. Hvis du kommunikerer med os via video- eller lydkonference over internettet, vil dine personlige data blive indsamlet og behandlet af os og udbyderen af det respektive konferenceværktøj.

Konferenceværktøjerne indsamler alle data, som du giver/bruger til at bruge værktøjerne (e-mailadresse og/eller dit telefonnummer). Endvidere behandler konferenceværktøjerne konferencens varighed, start og slut (tidspunkt) for deltagelse i konferencen, antal deltagere og anden „kontekstinformation“ i forbindelse med kommunikationsprocessen (metadata).

Ydermere behandler udbyderen af værktøjet alle tekniske data, der er nødvendige for at behandle online kommunikation. Dette omfatter især IP-adresser, MAC-adresser, enheds-IDer, enhedstype, operativsystemtype og version, klientversion, kameratype, mikrofon eller højttaler og forbindelsestypen.

Hvis indhold udveksles, uploades eller leveres på anden måde i værktøjet, gemmes dette også på værktøjsudbydernes servere. Sådant indhold omfatter, men er ikke begrænset til, optagelser i skyen, chat/instant messages, voicemails, uploadede billeder og videoer, filer, whiteboards og andre oplysninger, der deles under brug af tjenesten.

Bemærk venligst, at vi ikke har fuld indflydelse på databehandlingen af de anvendte værktøjer. Vores muligheder er i høj grad baseret på den respektive udbyders virksomhedspolitik. Yderligere information om databehandling af konferenceværktøjerne kan findes i privatlivspolitikerne for de anvendte værktøjer, som vi har anført nedenfor i denne tekst.

Formål og retsgrundlag

Konferenceværktøjerne bruges til at kommunikere med potentielle eller eksisterende kontraktlige partnere eller til at tilbyde visse tjenester til vores kunder (art. 6, stk. 1 lit. b GDPR). Desuden tjener brugen af værktøjerne til generelt at forenkle og fremskynde kommunikationen med os eller vores virksomhed (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Hvis der er anmodet om samtykke, vil de pågældende værktøjer blive brugt på baggrund af dette samtykke; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Opbevaringsvarighed

De data, der indsamles direkte af os via video- og konferenceværktøjerne, vil blive slettet fra vores systemer, så snart du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder. Gemte cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Vi har ingen indflydelse på lagringsperioden for dine data, som opbevares af operatørerne af konferenceværktøjerne til deres egne formål. For detaljer, kontakt venligst operatørerne af konferenceværktøjerne direkte.

Anvendte konferenceværktøjer

Vi bruger følgende konferenceværktøjer:

Microsoft Teams

Vi bruger Microsoft Teams. Udbyderen er Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Detaljer om databehandling kan findes i Microsoft Teams privatlivspolitik: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

11 Egne tjenester

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle resulterende personlige data (navn, forespørgsel) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt.

De data, du har sendt til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Postreklame

Vi bruger evt. din adresse i overensstemmelse med alle lovbestemmelser for afsendelse af reklamer pr. post (postreklamer).

Det juridiske grundlag for dette er vores legitime interesse i direkte annoncering i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 litra a GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden. Mere specifikke regler kan blive kommunikeret til dig som en del af dataindsamlingen og har forrang frem for denne forordning.

Din adresse forbliver hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til postreklamer, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive slettet, når disse grunde er ophørt med at eksistere.

Kontakt via sociale netværk (Xing, LinkedIn, Facebook osv.)

Hvis du kontakter os via sociale netværk, vil din anmodning inklusive alle resulterende personlige data (navn, anmodning) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR) og/eller på vores legitime interesser (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR), da vi har en legitim interesse i effektiv behandling af henvendelser rettet til os.

De data, du har sendt til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Sweepstakes

Deltagelse i konkurrencer er på frivillig basis. I denne sammenhæng behandler vi dine personoplysninger med det formål at gennemføre den respektive konkurrence, trække og underrette vinderne og uddele præmierne.

Behandlingen foregår udelukkende på grundlag af det afgivne samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, der indsamles i denne sammenhæng, slettes efter konkurrencens afslutning. Lovpligtige opbevaringsperioder eller andre juridiske årsager, der forhindrer sletning, forbliver upåvirket.

Videoovervågning på vores lokationer

Vi driver videoovervågning visse steder.

Videoovervågning er angivet på de respektive steder med passende skilte.

Videoovervågning bruges til at udøve husregler, for at forhindre strafbare handlinger og til at bevare beviser i tilfælde af strafbare handlinger.

Behandlingen af disse data sker på grundlag af art. 6, stk. 1 litra f GDPR, den legitime interesse er et resultat af de ovennævnte formål.

Den grundlæggende opbevaringsperiode er 3 dage eller varigheden af en eventuel gennemgang foretaget af efterforskningsmyndigheder.

Det gemte videomateriale kan videregives til efterforskningsmyndigheder, sikkerhedstjenester, politi eller forsikringsselskaber (ved dokumenteret skade).

12 Begivenheder og arrangementer

Billeder af arrangementet eller deltagerne

Fotografier (billeder, videoer) kan tages ved vores arrangementer.

Billedmateriale fra fysiske personer er persondata i databeskyttelseslovens forstand, som også er særligt beskyttet af andre love.

Billedmateriale fra offentligt annoncerede begivenheder kan oprettes, opbevares, offentliggøres og på anden måde bruges til redaktionelle bidrag eller andre dokumentationsformål på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 litra f GDPR, forudsat at de afbildede personers interesser ikke overstiger.

For så vidt vi indhenter dit samtykke til oprettelse og brug af billedmaterialet til specifikke formål, sker behandlingen på baggrund af dette samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) GDPR. Dette kan til enhver tid tilbagekaldes uden begrundelse med virkning for fremtiden.

Billedmaterialet forbliver hos os, indtil du beder os om at slette det, tilbagekalde dit samtykke til behandling eller formålet med opbevaring ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemmelser - især lovlige opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

13 Værktøjer til filudveksling / sikker e-mail-levering

OneDrive

Vi bruger OneDrive, også til at udveksle filer. Udbyderen er Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland (herefter „OneDrive“).

OneDrive giver os også mulighed for at inkludere et uploadområde på et websted, hvor du kan uploade indhold. Når du uploader indhold, gemmes det på OneDrive-serverne. Når du går ind på vores websted, oprettes der også en forbindelse til OneDrive, så OneDrive kan fastslå, at du har besøgt vores websted.

OneDrive bruges på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i et pålideligt uploadområde på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 litra a GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

14 Undersøgelsesværktøjer / Surveys

Databehandling

Vi kan bruge onlineværktøjer til undersøgelser mv. Hvis du deltager i en undersøgelse mv., vil dine personoplysninger blive indsamlet og behandlet af os og udbyderen af det respektive værktøj.

Værktøjerne registrerer alle data, som du giver/bruger til at bruge værktøjerne (undersøgelsesdata, dine kontaktoplysninger, hvis det er relevant). Værktøjerne behandler også brugens varighed, start og slut (tidspunkt) for deltagelse og metadata vedr. kommunikationsprocessen.

Bemærk venligst, at vi ikke har fuld indflydelse på databehandlingen af de anvendte værktøjer. Vores muligheder er i høj grad baseret på den respektive udbyders virksomhedspolitik. Yderligere information om databehandling ved hjælp af værktøjerne kan findes i privatlivspolitikken for de anvendte værktøjer, som vi har anført nedenfor i denne tekst.

Formål og retsgrundlag

Værktøjerne bruges til at indhente undersøgelsesresultater mv. Deltagelse er frivillig, den er baseret på art. 6, stk. 1 litra a GDPR.

Det afgivne samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Opbevaringsvarighed

De data, der indsamles direkte af os via værktøjerne, slettes fra vores systemer, så snart du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder. Gemte cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Vi har ingen indflydelse på opbevaringsperioden for dine data, som opbevares af operatørerne af værktøjerne til deres egne formål. For detaljer, kontakt venligst operatørerne af værktøjerne direkte.

15 Opdatering og ændring af denne privatlivspolitik

Ændringer og videreudviklinger af dette websted eller andre websteder og tjenester, der drives af os, samt ændrede juridiske eller officielle krav kan gøre ændringer i denne privatlivspolitik nødvendige.

Den aktuelle erklæring kan findes på det respektive websted under overskriften „Privatliv“ eller „Privatlivspolitik“.

Udgave: Juni 2023.