Privacy Policy

Privacy Policy

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De navolgende informatie geeft u een duidelijk overzicht over wat met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de onder deze tekst opgenomen verklaring inzake gegevensbescherming.

Gegevensverwerking op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website geschiedt door de exploitant van de website. De betreffende contactgegevens vindt u in het colofon op deze website.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden enerzijds vastgelegd, doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch bij uw bezoek aan de website door onze IT-systemen vastgelegd. Dit gaat vooral om technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem en tijdstip waarop de pagina wordt aangeklikt). De verwerking van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u zich op onze website begeeft.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een storingsvrije beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen dienen voor het analyseren van uw gedrag als gebruiker.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van de met betrekking tot u opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht rectificatie, blokkering en het wissen van die gegevens te verlangen. Hiervoor, evenals met andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u zich steeds tot ons wenden op het in het colofon aangegeven adres. Voorts komt u het recht van bezwaar toe bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien heeft u het recht onder bepaalde voorwaarden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Details hierover kunt u in de verklaring inzake gegevensbescherming vinden onder het kopje „Recht op beperking van gegevensverwerking“.

Analysetools en tools van dienstverlenende derden

Bij het bezoeken van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit geschiedt vooral met behulp van cookies en met zogeheten analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u herleid worden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of die door het niet gebruikmaken van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de navolgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken informeren wij u in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming en met deze verklaring gegevensbescherming.

Wanneer u gebruikmaakt van deze website, worden meerdere persoonsgegevens vastgelegd. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De hier gepresenteerde verklaring inzake gegevensbescherming maakt duidelijk, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt verduidelijkt, hoe en met welk doel dit geschiedt.

Wij willen erop wijzen dat de uitwisseling van gegevens via het Internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsgebreken kan vertonen. Een volledige beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz
Duitsland

Telefoon: 0049/6131964-01
E-mail: info@werner-mertz.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Herroepen van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Veel handelingen bij het verwerken van gegevens zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen. Hiervoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot het moment van de herroeping verrichte verwerking van gegevens wordt niet door de herroeping aangetast.

Recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking in bijzondere gevallen evenals tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO – Duitse basisverordening gegevensbescherming)

Indien de verwerking van gegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter e of f DSGVO, heeft u op elk gewenst moment het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens; dit geldt ook voor de eventuele op deze bepalingen berustende profiling. De betreffende wettelijke grondslag waarop een verwerking berust, kunt u vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel dat de verwerking dient voor het aanhangig maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken (bezwaar conform art. 21 lid 1 DSGVO).

Worden de u betreffende persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing activiteiten, dan heeft u het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens voor dat soort marketing; dit geldt ook voor profiling, voor zover deze verband houdt met zulke direct marketing. Wanneer u uw bezwaar kenbaar maakt, worden uw persoonsgegevens daarna niet meer ten behoeve van direct marketing gebruikt (bezwaar conform art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de DSGVO komt de betrokkenen een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit toe, met name in de lidstaat van hun vaste verblijfplaats, van hun arbeidsplaats of van de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Het recht van bezwaar geldt zonder afbreuk te doen aan verdere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht gegevens die wij op grond van uw toestemming of voor de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of een derde in een gangbaar, machine-leesbaar formaat te laten overdragen. Voor zover u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, geschiedt dit slechts in de mate waarin dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- c.q. TLS-versleuteling

Voor deze site wordt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen en verzoeken die u aan ons als exploitant van de website verzendt, gebruikgemaakt van een SSL- c.q. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het symbool dat de uitgang van de adresregel vormt.

Wanneer de SSL- c.q. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons toestuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, wissen en rectificatie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of het wissen van die gegevens. Hiervoor, evenals voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u zich op elk gewenst moment tot ons wenden op het in het colofon aangegeven adres.

Recht op beperking van gegevensverwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens te verlangen. Hiertoe kunt u zich op elk gewenst moment tot ons wenden op het in het colofon aangegeven adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de navolgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van die controle heeft u het recht de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te verlangen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is geschied / geschiedt, kunt u in plaats van ze te laten wissen, de beperking van de verwerking van die gegevens verlangen.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze voor het uitoefenen, verdedigen of aanhangig maken van rechtsaanspraken nodig heeft, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen in plaats van ze te laten wissen.
  • Wanneer u overeenkomstig art. 21 lid 1 DSGVO een bezwaar heeft ingesteld, dient een afweging te worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen die gegevens – afgezien van de opslag ervan – slechts met uw instemming of voor het aanhangig maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of op grond van een zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat, verwerkt worden.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Hierbij maken wij expliciet bezwaar tegen het gebruiken van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toezenden van reclameboodschappen, bijvoorbeeld in de vorm van spam e-mails.

4. Gegevensverwerking op onze website

Cookies

Op een deel van de internetpagina‘s wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en ze bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die naar uw computer worden gestuurd en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogeheten “sessie cookies”. Ze worden na het beëindigen van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en ze slechts per geval worden toegestaan. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, evenals het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies is het mogelijk dat de functionaliteit van deze website beperkt is.

Cookies die voor het verzorgen van het elektronische communicatieproces, of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) vereist zijn, worden op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd kunnen aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in de hier gepresenteerde verklaring inzake gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de website vergaart automatisch bepaalde informatie en slaat die op in zogeheten serverlogbestanden. Het gaat om informatie die uw browser automatisch aan ons toestuurt, te weten:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referent URL
  • host-naam van de computer die verbinding maakt
  • tijdstip van de aanvraag van de server
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch storingsvrije weergave en de optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden opgeslagen.

Contactformulier

Wanneer u ons een aanvraag toestuurt via het contactformulier, worden de door u opgegeven informatie, inclusief de door u vermelde contactgegevens, ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het beantwoorden van eventuele vervolgvragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt dus uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van het tot het moment van de herroeping uitgevoerde proces van gegevensverwerking wordt niet door de herroeping aangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons opgeslagen, tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens vervalt (bijv. na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd gelden.

Aanvragen per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u met ons per e-mail, telefoon of fax contact opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daarin vervatte persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter b DSGVO, voor zover uw verzoek samenhangt met de nakoming van een overeenkomst of die voor de tenuitvoerlegging van precontractuele maatregelen vereist is. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 letter f DSGVO), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de doeltreffende verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De door u aan ons bij de contactaanvraag toegestuurde gegevens blijven bij ons opgeslagen, tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens vervalt (bijv. na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd gelden.

Registratie op deze website

U kunt u op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor het kunnen gebruiken van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

In geval van belangrijke wijzigingen wat betreft de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u langs die weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens geschiedt op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt een door u gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de herroeping niet aangetast.

De bij de registratie verwerkte gegevens worden door ons opgeslagen, zo lang u op onze website geregistreerd bent en ze worden aansluitend gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze site worden behalve uw commentaar ook meldingen over het tijdstip van vervaardiging van het commentaar, uw e-mailadres en – wanneer u niet anoniem post – de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat het IP-adres van de gebruikers, die commentaren schrijven, op. Omdat wij commentaren op onze website niet voor de vrijgave ervan controleren, hebben wij deze gegevens nodig om in het geval van de aantasting van rechten, zoals beledigingen of propaganda, tegen de schrijver te kunnen optreden.

Abonneren op commentaren

Als gebruiker van de site kunt u zich na een aanmelding abonneren op commentaren. U ontvangt een bevestigings-e-mail om te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. U kunt deze functie op elk moment via een link in de infomails deactiveren. De in het kader van het abonneren op commentaren ingevoerde gegevens worden in dat geval gewist; indien u deze gegevens voor andere doelen en op een andere plaats (bijv. aanvragen van de Newsletter) aan ons heeft toegestuurd, blijven ze echter bij ons opgeslagen.

Opslagduur van commentaren

Commentaren en de daarmee verbonden gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website, tot de inhoud van het commentaar volledig is gewist of het commentaar op wettelijke gronden moest worden gewist (bijv. beledigende commentaren).

Rechtsgrond

Het opslaan van commentaar geschiedt op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt een door u gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de herroeping niet aangetast.

Verwerken van gegevens (klanten- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens slechts, voor zover die voor de onderbouwing, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsbetrekking met u vereist zijn (bestandsgegevens). Dit geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter b DSGVO dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze Internetsite (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij slechts, voor zover dit is vereist om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of deze aan hem in rekening te brengen.

De verzamelde gegevens van de klant worden na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht.

5. Sociale media

Facebook plug-ins (Like & Share button)

In de inhoud van onze websitepagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, opgenomen. De Facebook plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like Button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een toelichting op de Facebook plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Wanneer u de Facebook "Like Button" aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze webpagina’s verbinden met uw Facebookprofiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens en van het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s kan toevoegen aan uw Facebook gebruikersaccount, logt u zich dan s.v.p. uit bij uw Facebook gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook plugins geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Twitter plugin

Op onze webpagina’s bevinden zich links naar functies van de berichtendienst Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruiken van Twitter en de functie "Re-tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter account gelinkt en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens en van het gebruik ervan door Twitter ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Twitter op: .

Het gebruik van de Twitter plugins geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Uw instellingen betreffende gegevensbescherming bij Twitter kunt u wijzigen bij de account-instellingen onder .

Google+ plugin

Op onze pagina’s wordt gebruikgemaakt van Google+. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verwerking en overdracht van informatie: met behulp van het Google+-knopje kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via het Google+-knopje ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie dat u voor een bepaalde inhoud een +1 heeft gegeven, op, alsook informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 bekeek. Uw +1-klikken kunnen als hints, samen met uw profielnaam en uw foto in diensten van Google, zoals in zoekresultaten en in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op Internet getoond worden.

Google records information about your +1 activities to improve Google’s services for you and others. To be able to use the Google+ button, you will need a public Google profile, which is visible around the world, which must contain at least the name you have chosen for your profile. This name is used in conjunction with all Google services. In some cases, this name may also replace another name you have used when sharing content via your Google account. The identity of your Google profile may be displayed to users who know your e-mail address or are in possession of other information related to you that identifies you.

Use of the recorded information: Besides the abovementioned purposes of use, the information you provide is also used in compliance with the applicable Google Data Privacy Policies. Google may potentially publish summary statistics about the +1 activities of its users or shares this information with users and partners, such as publishers, prospective customers or affiliated websites.

The use of the Google+ plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

Instagram plug-in

We have integrated functions of the public media platform Instagram into our website. These functions are being offered by Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

If you are logged into your Instagram account, you may click the Instagram button to link contents from our website to your Instagram profile. This enables Instagram to allocate your visit to our website to your user account. We have to point out that we as the provider of the website and its pages do not have any knowledge of the content of the data transferred and its use by Instagram.

The use of the Instagram plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

For more information on this subject, please consult Instagram’s Data Privacy Declaration at: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

LinkedIn plug-in

Our website uses functions of the LinkedIn network. The provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Any time you access one of our sites that contains functions of LinkedIn, a connection to LinkedIn’s servers is established. LinkedIn is notified that you have visited our websites with your IP address. If you click on LinkedIn’s "Recommend" button and are logged into your LinkedIn account at the time, LinkedIn will be in a position to allocate your visit to our website to your user account. We have to point out that we as the provider of the websites do not have any knowledge of the content of the transferred data and its use by LinkedIn.

The use of the LinkedIn plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

For further information on this subject, please consult LinkedIn’s Data Privacy Declaration at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING plug-in

Our website uses functions of the XING network. The provider is the XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany.

Any time one of our sites/pages that contains functions of XING is accessed, a connection with XING’s servers is established. As far as we know, this does not result in the archiving of any personal data. In particular, the service does not store any IP addresses or analyse user patterns.

The use of the XING plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

For more information on data protection and the XING share button please consult the Data Protection Declaration of Xing at: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

6. Analysis tools and advertising

Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics uses so-called cookies. Cookies are text files, which are stored on your computer and that enable an analysis of the use of the website by users. The information generated by cookies on your use of this website is usually transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The storage of Google Analytics cookies and the utilization of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of this website has a legitimate interest in the analysis of user patterns to optimize both, the services offered online and the operator’s advertising activities.

IP anonymization

On this website, we have activated the IP anonymization function. As a result, your IP address will be abbreviated by Google within the member states of the European Union or in other states that have ratified the Convention on the European Economic Area prior to its transmission to the United States. The full IP address will be transmitted to one of Google’s servers in the United States and abbreviated there only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google shall use this information to analyse your use of this website to generate reports on website activities and to render other services to the operator of this website that are related to the use of the website and the Internet. The IP address transmitted in conjunction with Google Analytics from your browser shall not be merged with other data in Google’s possession.

Browser plug-in

You do have the option to prevent the archiving of cookies by making pertinent changes to the settings of your browser software. However, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent. Moreover, you have the option prevent the recording of the data generated by the cookie and affiliated with your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Objection to the recording of data

You have the option to prevent the recording of your data by Google Analytics by clicking on the following link. This will result in the placement of an opt out cookie, which prevents the recording of your data during future visits to this website: Google Analytics deactivation.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

Contract data processing

We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Demographic parameters provided by Google Analytics

This website uses the function “demographic parameters” provided by Google Analytics. It makes it possible to generate reports providing information on the age, gender and interests of website visitors. The sources of this information are interest-related advertising by Google as well as visitor data obtained from third party providers. This data cannot be allocated to a specific individual. You have the option to deactivate this function at any time by making pertinent settings changes for advertising in your Google account or you can generally prohibit the recording of your data by Google Analytics as explained in section “Objection to the recording of data.”

Archiving period

Data on the user or incident level stored by Google linked to cookies, user IDs or advertising IDs (e.g. DoubleClick cookies, Android advertising ID) will be anonymized or deleted after 14 month. For details please click the following link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress Stats

This website uses the WordPress tool Stats in order to statistically analyse user access information. The provider of the solution is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats uses cookies that are stored on your computer and that make it possible to analyse the use of this website. The information generated by the cookies concerning the use of our website is stored on servers in the United States. Your IP address is rendered anonymous after processing and prior to the storage of the data.

“WordPress Stats” cookies will remain on your device until you delete them.

The storage of “WordPress Stats” cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising.

You can set up your browser in such a manner that you will be notified anytime cookies are placed and you can permit cookies only in certain cases or exclude the acceptance of cookies in certain instances or in general and you can also activate the automatic deletion of cookies upon closing of the browser. If you deactivate cookies, the functions of this website may be limited.

You do have the option to object to the collection and use of your data for future implications by placing an opt out cookie into your browser by clicking on the following link: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

If you delete the cookies on your computer, you must set the opt-out cookie again.

Google Analytics Remarketing

Our websites use the functions of Google Analytics Remarketing in combination with the functions of Google AdWords and Google DoubleClick, which work on all devices. The provider of these solutions is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

This function makes it possible to connect the advertising target groups generated with Google Analytics Remarketing with the functions of Google AdWords and Google DoubleClick, which work on all devices. This makes it possible to display interest-based customized advertising messages, depending on your prior usage and browsing patterns on a device (e.g. cell phone) in a manner tailored to you as well as on any of your devices (e.g. tablet or PC).

If you have given us pertinent consent, Google will connect your web and app browser progressions with your Google account for this purpose. As a result, it is possible to display the same personalized advertising messages on every device you log into with your Google account.

To support this function, Google Analytics records Google authenticated IDs of users that are temporarily connected with our Google Analytics data to define and compile the target groups for the ads to be displayed on all devices.

You have the option to permanently object to remarketing / targeting across all devices by deactivating personalized advertising in your Google account. To do this, please follow this link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

The consolidation of the recorded data in your Google account shall occur exclusively based on your consent, which you may give to Google and also revoke there (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Data recording processes that are not consolidated in your Google account (for instance because you do not have a Google account or have objected to the consolidation of data), the recording of data is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The legitimate interest arises from the fact that the operator of the website has a legitimate interest in the anonymized analysis of website visitor for advertising purposes.

For further information and the pertinent data protection regulations, please consult the Data Privacy Policies of Google at: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en .

Google AdWords and Google Conversion Tracking

This website uses Google AdWords. AdWords is an online promotional program of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In conjunction with Google AdWords, we use a tool called Conversion Tracking. If you click on an ad posted by Google, a cookie for Conversion Tracking purposes will be placed. Cookies are small text files the web browser places on the user’s computer. These cookies expire after 30 days and are not used to personally identify users. If the user visits certain pages of this website and the cookie has not yet expired, Google and we will be able to recognise that the user has clicked on an ad and has been linked to this page.

A different cookie is allocated to every Google AdWords customer. These cookies cannot be tracked via websites of AdWords customers. The information obtained with the assistance of the Conversion cookie is used to generate Conversion statistics for AdWords customers who have opted to use Conversion Tracking. The users receive the total number of users that have clicked on their ads and have been linked to a page equipped with a Conversion Tracking tag. However, they do not receive any information that would allow them to personally identify these users. If you do not want to participate in tracking, you have the option to object to this use by easily deactivating the Google Conversion Tracking cookie via your web browser under user settings. If you do this, you will not be included in the Conversion Tracking statistics.

The storage of “Conversion” cookies and the use of this tracking tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising.

To review more detailed information about Google AdWords and Google Conversion Tracking, please consult the Data Privacy Policies of Google at: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

You can set up your browser in such a manner that you will be notified anytime cookies are placed and you can permit cookies only in certain cases or exclude the acceptance of cookies in certain instances or in general and you can also activate the automatic deletion of cookies upon closing of the browser. If you deactivate cookies, the functions of this website may be limited.

Facebook Pixel

To measure our conversion rates, our website uses the visitor activity pixel of Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

This tool allows the tracking of page visitors after they have been linked to the website of the provider after clicking on a Facebook ad. This makes it possible to analyse the effectiveness of Facebook ads for statistical and market research purposes and to optimize future advertising campaigns.

For us as the operators of this website, the collected data is anonymous. We are not in a position to arrive at any conclusions as to the identity of users. However, Facebook archives the information and processes it, so that it is possible to make a connection to the respective user profile and Facebook is in a position to use the data for its own promotional purposes in compliance with the Facebook Data Usage Policy . This enables Facebook to display ads on Facebook pages as well as in locations outside of Facebook. We as the operator of this website have no control over the use of such data.

The use of Facebook Pixel is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in effective advertising campaigns, which also include social media.

In Facebook’s Data Privacy Policies, you will find additional information about the protection of your privacy at: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

You also have the option to deactivate the remarketing function “Custom Audiences” in the ad settings section under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . To do this, you first have to log into Facebook.

If you do not have a Facebook account, you can deactivate any user based advertising by Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Newsletter

Newsletter data

If you would like to subscribe to the newsletter offered on this website, we will need from you an e-mail address as well as information that allow us to verify that you are the owner of the e-mail address provided and consent to the receipt of the newsletter. No further data shall be collected or shall be collected only on a voluntary basis. We shall use such data only for the sending of the requested information and shall not share such data with any third parties.

The processing of the information entered into the newsletter subscription form shall occur exclusively on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke the consent you have given to the archiving of data, the e-mail address and the use of this information for the sending of the newsletter at any time, for instance by clicking on the "Unsubscribe" link in the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place to date.

The data you archive with us for the purpose of the newsletter subscription shall be archived by us until you unsubscribe from the newsletter. Once you cancel your subscription to the newsletter, the data shall be deleted. This shall not affect data we have been archiving for other purposes.

8. Plug-ins and Tools

YouTube with expanded data protection integration

Our website uses plug-ins of the YouTube platform, which is being operated by YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

We use YouTube in the expanded data protection mode. According to YouTube, this mode ensures that YouTube does not store any information about visitors to this website before they watch the video. Nevertheless, this does not necessarily mean that the sharing of data with YouTube partners can be ruled out as a result of the expanded data protection mode. For instance, regardless of whether you are watching a video, YouTube will always establish a connection with the Google DoubleClick network.

As soon as you start to play a YouTube video on our website, a connection to YouTube’s servers will be established. As a result, the YouTube server will be notified, which of our pages you have visited. If you are logged into your YouTube account while you visit our site, you enable YouTube to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You have the option to prevent this by logging out of your YouTube account.

Furthermore, after you have started to play a video, YouTube will be able to place various cookies on your device. With the assistance of these cookies, YouTube will be able to obtain information about our website visitor. Among other things, this information will be used to generate video statistics with the aim of improving the user friendliness of the site and to prevent attempts to commit fraud. These cookies will stay on your device until you delete them.

Under certain circumstances, additional data processing transactions may be triggered after you have started to play a YouTube video, which are beyond our control.

The use of YouTube is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.

For more information on how YouTube handles user data, please consult the YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Google Maps (with consent)

This website uses Google Maps, a mapping/location service, via an API. The provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

To warrant data protection on our website, you will find that Google Maps has been deactivated when you visit our website for the first time. A direct connection to Google’s servers will not be established until you have activated Google Maps autonomously at your end (i.e. given your consent pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). This will prevent the transfer of your data to Google during your first visit to our website.

Once you have activated the service, Google Maps will store your IP address. As a rule, it is subsequently transferred to a Google server in the United States, where it is stored. The provider of this website does not have any control over this data transfer once Google Maps has been activated.

For more information about the handling of user data, please consult the Data Privacy Declaration of Google under the following link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. Custom Services

Job Applications

We offer website visitors the opportunity to submit job applications to us (e.g. via e-mail, via postal services on by submitting the online job application form). Below, we will brief you on the scope, purpose and use of the personal data collected from you in conjunction with the application process. We assure you that the collection, processing and use of your data will occur in compliance with the applicable data privacy rights and all other statutory provisions and that your data will always be treated as strictly confidential.

Scope and purpose of the collection of data

If you submit a job application to us, we will process any affiliated personal data (e.g. contact and communications data, application documents, notes taken during job interviews, etc.), if they are required to make a decision concerning the establishment or an employment relationship. The legal grounds for the aforementioned are § 26 New GDPR according to German Law (Negotiation of an Employment Relationship), Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR (General Contract Negotiations) and – provided you have given us your consent – Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. You may revoke any consent given at any time. Within our company, your personal data will only be shared with individuals who are involved in the processing of your job application.

If your job application should result in your recruitment, the data you have submitted will be archived on the grounds of § 26 New GDPR and Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR for the purpose of implementing the employment relationship in our data processing system.

Data Archiving Period

If we should not be able to offer you a position, if you refuse a job offer, retract your application, revoke your consent to the processing of your data or ask us to delete your data, we will store your transferred data, incl. any physically submitted application documents for a maximum of 6 months after the conclusion of the application process (retention period) to enable us to track the details of the application process in the event of disparities (Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR).

YOU HAVE THE OPTION TO OBJECT TO THIS STORAGE/RETENTION OF YOUR DATA IF YOU HAVE LEGITIMATE INTERESTS TO DO SO THAT OUTWEIGH OUR INTERESTS.

Once the retention period has expired, the data will be deleted, unless we are subject to any other statutory retention obligations or if any other legal grounds exist to continue to store the data. If it should be foreseeable that the retention of your data will be necessary after the retention period has expired (e.g. due to imminent or pending litigation), the data shall not be deleted until the data have become irrelevant. This shall be without prejudice to any other statutory retention periods.