Verklaring gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring

Algemeen

Als beheerders van deze en andere websites nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online-aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals andere externe online aanwezigheid, zoals onze social media-profielen of andere aangeboden diensten en gebruikte IT-systemen.

Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "persoonsgegevens" of hun "verwerking", verwijzen we naar de definities in art. 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Veiligheidsmaatregelen

We nemen in overeenstemming met artikel 32 AVG met inachtneming van de stand van de techniek, de implementeringskosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doelstelling van de verwerking alsmede de variërende onwaarschijnlijkheid en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, geschikte technische en organisatorische maatregelen, om een beschermingsniveau te waarborgen dat past bij het risico.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de invoer, het doorgeven, de verzekering van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens.

Bovendien hebben we procedures ingesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling en selectie van hardware, software en processen, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 van de AVG).

De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde gegevensoverdracht tussen uw browser en onze server.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van de website stuurt, gebruikt deze site up-to-date SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet in platte tekst door derden worden gelezen.

Gegevensbeveiliging op internet

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) gaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Gegevensverwerking op deze website

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens zoals de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina werd bekeken. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

U hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Meer informatie over uw rechten als betrokkene vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring, in het gedeelte "Algemene aanwijzingen en verplichte informatie".

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw gebruiksgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in deze gegevensverklaring, zie het gedeelte "Analysetools en advertenties".

Betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische incasso), dan zijn deze gegevens nodig voor het verwerken van betalingen.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Samenwerking met opdrachtverwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens bekend maken aan andere personen en bedrijven (opdrachtverwerkers of derden), deze aan hen doorgeven of hen op een andere manier toegang geven tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als doorgeven van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van art. 6 lid 1b AVG), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting dit vereist of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we derden opdracht geven om gegevens namens ons te verwerken (opdrachtverwerking), gebeurt dit op basis van een overeenkomst conform art. 28 lid 3 AVG.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. een land buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken we of staan we de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als de speciale vereisten van art. 44 ff. AVG aanwezig zijn. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractclausules").

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving voor gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt worden in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Opslagduur

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere opslagduur wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is.

Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Uitleg van begrippen

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679)

Prioritaire gegevensbeschermingswetgeving op Europees niveau met directe rechtsgevolgen in alle EU-lidstaten

BDSG

Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet gegevensbescherming.

TTDSG

Wet inzake gegevensbescherming en bescherming van de privésfeer bij telecommunicatie en telemedia (Duitse Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz)

Past de eerdere gegevensbeschermingsbepalingen voor telemedia en telecommunicatiediensten aan Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) aan en zet de verordening van Richtlijn 2002/58/EG (ePrivacy-richtlijn) om in nationale wetgeving.

Persoonsgegevens

Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. (Art. 4 Nr. 1 AVG)

Verantwoordelijke persoon

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (Art. 4 Nr. 7 AVG)

Toestemming (van de betrokkene)

Elke vrijwillig gegeven specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van diens wensen in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft ermee in te stemmen dat diens persoonsgegevens worden verwerkt. (Art. 4 Nr. 11 AVG)

1 Verwerkende/verantwoordelijke instantie

Verwerkende/verantwoordelijke instantie

Verwerkende en daarmee verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming op deze website is

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz

Contactgegevens zie impressum

Indien een andere exploitant van de website in het impressum wordt genoemd, wordt deze exploitant ook beschouwd als de verantwoordelijke partij in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming voor de verwerking van gegevens op deze website.

Functionaris voor gegevensbescherming volgens art. 37 – 39 AVG

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Boris Koppenhöfer
c/o Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstraße 11
65343 Eltville am Rhein

Telefoon: +49(6123)9213-61
E-mail: datenschutz@werner-mertz.com

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al hebt gegeven op elk gewenst moment herroepen. Het enige wat u moet doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 PAR. 1- E OF F AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING IS BEDOELD VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 PAR. 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 PAR. 2 AVG).

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de AVG of andere bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke instantie, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hiervoor in het impressum staat vermeld en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens in ons bezit betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3 Hosting, serviceproviders en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Onze websites worden gehost door externe serviceproviders (hosters). De persoonsgegevens die op deze websites worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan onder meer bestaan uit IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van overeenkomsten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 letter f AVG). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende hoster(s):

Domeinfactory GmbH
Neuturmstrasse 5
80331 München

Dienstverleners / agentschappen

We maken gebruik van dienstverleners voor de ontwikkeling, de administratie en/of het onderhoud van onze websites.

Onze dienstverleners verwerken uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende dienstverlener(s):

Knecht GmbH
Gaulsheimer Straße 16
55437 Ockenheim

Deep Media Technologies GmbH
Hohe Bleichen 8
20354 Hamburg
Duitsland

Vollbild Markus Schäfer & Mathias Sporn
Immelmannstraße 7A
55124 Mainz

4 Cookies, local storage

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party-cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1f AVG, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan op elk moment worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als er cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Local storage

Om onze websites aan uw gebruik te kunnen aanpassen, gebruiken we naast cookies ook zogenaamde local storage-techniek (ook wel "lokale gegevens" en "lokale opslag" genoemd). Daarbij worden gegevens lokaal opgeslagen in de cache van uw browser, die blijft bestaan zelfs nadat u het browservenster sluit of het programma afsluit - tenzij u de cache verwijdert.

Met local storage kunnen uw voorkeuren bij het gebruik van onze websites op uw computer worden opgeslagen en door u worden gebruikt. De gegevens uit de locale stoage worden bijvoorbeeld gebruikt om u als gebruiker van de betreffende website te herkennen of om de instellingen die u hebt aangebracht opnieuw te gebruiken wanneer u de betreffende website opnieuw bezoekt.

Derden hebben geen toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in de local storage. Ze worden niet doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld.

Voor zover het gebruik van local storage-techniek niet absoluut noodzakelijk is om de functionaliteit van onze websites mogelijk te maken, gebruiken wij deze alleen met uw toestemming, zie § 25 TTDSG, art. 6 lid 1a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen.

Consent tool

Onze websites gebruiken consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding met onze servers tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens slaan we een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemming of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Het gebruik vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1c AVG.

CCM19

Onze websites gebruiken o.a. CCM19 om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (hierna "CCM19").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van CCM19 tot stand gebracht om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens slaat CCM19 een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemming of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de CCM19-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Het gebruik van CCM19 vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1c AVG.

Cookie-instellingen

ccm19 opties

Informatie over cookies/local storage

cookie-informatie

5 Gegevensverwerking op de website

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Bloggeraanvraag

Als u ons een vraag stuurt via een bloggeraanvraagformulier, worden uw gegevens van het formulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen voor het verwerken van de bloggeraanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het formulier ingevoerde gegevens is daarom altijd gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Het enige wat u moet doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingprocessen die zijn uitgevoerd tot de herroeping blijven onaangetast door de herroeping.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op bepaalde websites

U kunt zich op sommige van onze websites registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden onder andere verwerkt voor het uitvoeren van de contractuele relatie die door de registratie tot stand is gekomen en, indien van toepassing, voor het initiëren van verdere contractuele relaties (art. 6 lid 1b AVG).

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is onder andere gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG). U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment herroepen. Het enige wat u moet doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds is uitgevoerd blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie

Bij commentaarfuncties op onze websites worden naast uw commentaar ook gegevens over wanneer het commentaar is geplaatst, uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie kan IP-adressen opslaan van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in het geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op commentaar.

Als gebruiker van de betreffende pagina kunt u zich na registratie abonneren op commentaar. U ontvangt in de regel een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. De gegevens die u hebt ingevoerd in het kader van het abonneren op commentaren worden in dit geval verwijderd; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en op een ander moment aan ons hebt doorgegeven (bijv. bestelling van een nieuwsbrief), blijven deze bij ons.

Opslagduur van het commentaar

Het commentaaar en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze betreffende website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om wettelijke redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

Het opslaan van commentaar is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG). U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment herroepen. Het enige wat u moet doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die reeds zijn uitgevoerd blijft onaangetast door de herroeping.

6 e-commerce

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen, de inhoud of wijziging van de rechtsbetrekking (bestaande gegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. We verwerken alleen persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om aan de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onze online shops

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Zonder uw uitdrukkelijke testemming worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale content

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Zonder uw uitdrukkelijke testemming worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Kredietcontroles

Als we kopen op rekening of een andere betaalmethode aanbieden waarbij we prestaties vooraf leveren, kunnen we een kredietbeoordelingsprocedure (scoring) uitvoeren. Hiervoor geven we uw ingevoerde gegevens (zoals naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietagentschap. Op basis van deze gegevens wordt de kans op wanbetaling bepaald. Bij een verhoogd risico op wanbetaling kunnen we de betaalmethode in kwestie weigeren.

De kredietbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van de contractafhandeling (art. 6 lid 1b AVG) en om wanbetaling te voorkomen (gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1f AVG). Als er toestemming is verkregen, wordt de kredietbeoordeling uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 AVG); toestemming kan op elk moment worden herroepen.

7 Analysetools en reclame

Google Analytics

Onze websites kunnen functies van de webanalysedienst Google Analytics gebruiken. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de exploitant van de website in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er vindt geen toewijzing aan een gebruikers-ID plaats

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Daarnaast gebruikt Google Analytics verschillende modelbenaderingen om de verzamelde records aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Signals

We gebruiken Google Signals op bepaalde pagina's. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, evenals demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen met behulp van Google Signals worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Als u een Google-account hebt, worden bezoekersgegevens van Google Signals gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager op bepaalde websites. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen opnemen. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de tools die via deze geïntegreerd zijn. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Matomo

Onze websites maken gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Hierdoor kunnen we onder andere achterhalen wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio de websitebezoekers komen. We verzamelen ook verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Uw IP-adres wordt voor de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Hosting

We hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Onze websites gebruiken de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook advertenties zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook weergeven. Dit gebruik van gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de website.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons claimt, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privésfeer vindt u in de gegevensbeschermingsaanwijzingen van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Deep Media Advertiser Tag

We gebruiken de Deep Media Advertiser Tag op sommige van onze websites, een dienst van Deep Media Technologies GmbH, Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg.

De Deep Media Advertiser Tag is een tagbeheersysteem voor het beheren van technologieën voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Het wordt met name gebruikt om advertenties weer te geven die relevant en interessant voor u zijn en om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren. Het gebruik van de Advertiser Tag kan gepaard gaan met de verwerking van gepseudonimiseerde online identificatoren, zoals cookies en klik-ID's. Een persoonlijke identificatie van de gebruiker is niet mogelijk voor Deep Media Technologies GmbH.

Daarbij worden gegevens verwerkt door aanbieders waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven in het kader van de gegevensbeschermingsinstellingen van deze website. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt bij de betreffende aanbieder. In geval van bezwaar worden deze gegevens niet doorgegeven aan Deep Media Technologies GmbH.

De rechtsgrondslag voor de hierboven beschreven gegevensverwerking is artikel 6 (1) a) AVG. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Deep Media Technologies GmbH vindt u op de volgende website van Deep Media Technologies GmbH: https://www.deepmedia.de/datenschutzerklaerung-advertisertag/

Pinterest

Op deze website gebruiken we elementen van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijk element bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. Dit sociale media-element verzendt protocolgegevens naar de Pinterest-server in de Verenigde Staten. Deze protocolgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, het adres van bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, browsertype en -instellingen, datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij er toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privésfeer te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

8 Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u nieuwsbrieven wilt ontvangen die op onze websites worden aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken aanbieders van nieuwsbriefdiensten om de nieuwsbrieven af te handelen, die hieronder worden beschreven.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de "afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die reeds zijn uitgevoerd blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de ontvangerlijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u verwijderd bent uit de ontvangerlijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de aanbieder van de nieuwsbriefdienst opgeslagen op een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet gebonden aan een tijdsbeperking. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

9 Plug-ins en tools

Google Fonts

Sommige van onze pagina's maken gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op art. 6 lid 1f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als uw browser Google Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokale hosting)

Sommige van onze pagina's maken gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube met uit gebreide gegevensbescherming

Bepaalde websites sluiten video's van de website YouTube in. De aanbieder van de websites is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Het bekendmaken van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus - ongeacht of u een video bekijkt - een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video start op onze websites, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw eindapparaat nadat u een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien nodig kunnen er verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Bepaalde websites gebruiken plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina's met een Vimeo-video bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Daarnaast verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar de server van Vimeo in de VS verzonden.

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) om websitebezoekers te herkennen.

Vimeo wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Adobe Fonts

Bepaalde websites gebruiken Web Fonts van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe zodat ze correct kunnen worden weergegeven op uw eindapparaat. Door dit te doen, maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het leveren van de lettertypen.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

U kunt de gegevensbeschermingsverklaring van Adobe vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Op bepaalde webpagina's maken we gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op bepaalde webpagina's op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website zijn zich er niet van bewust dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1f AVG. De exploitant vna de website heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbod te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen spam. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA de gegevensbeschermingsbepalingen van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

10 Online communicatie (vergadertools etc.)

Gegevensverwerking

We maken onder andere gebruik van online vergadertools om met onze klanten te communiceren. De afzonderlijke tools die we gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert door middel van video- of audiogesprek via het internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende vergaderprogramma.

De vergadertools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of telefoonnummer). Verder verwerken de vergadertools de duur van de vergadering, het begin en einde (tijd) van deelname aan de vergaderinge, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als er content wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van de tool. Dergelijke content omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de dienst.

Houd er rekening mee dat we geen volledige controle hebben over de gegevensverwerkingsprocessen van de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie over gegevensverwerking door de vergadertools verwijzen we naar de verklaringen over gegevensbescherming van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben opgenomen.

Doel en rechtsgrondslag

De vergadertools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1b AVG). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1f AVG). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; toestemming kan te allen tijde worden herroepen met werking voor de toekomst.

Opslagduur

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en vergadertools worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens, die door de exploitanten van de vergadertools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de vergadertools.

Gebruikte vergadertools

We gebruiken de volgende vergadertools:

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Raadpleeg de gegevensverwerkingsverklaring van Microsoft Teams voor meer informatie over gegevensverwerking: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

11 Eigen diensten

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u via contactaanvragen naar ons hebt verstuurd blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw verzoek hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Reclame per post

Indien van toepassing gebruiken we uw adres in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen voor het verzenden van reclame per post (reclame per post).

De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang bij direct marketing volgens art. 6 lid 1f) AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Specifiekere regels kunnen aan hen worden meegedeeld als onderdeel van het gegevensverzamelingsproces, indien van toepassing, en hebben voorrang op deze regels.

Uw adres blijft bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor reclame per post herroept, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Contactopname via sociale netwerken (Xing, LinkedIn, Facebook enz.)

Als u contact met ons opneemt via sociale netwerken, worden uw verzoek en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1f AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u via contactaanvragen naar ons hebt verstuurd blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw verzoek hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Winacties

Deelname aan winacties is op vrijwillige basis. In deze context verwerken we uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de betreffende winactie, het trekken en bekendmaken van de winnaars en het verdelen van de prijzen.

De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van de gegeven toestemming (art. 6 lid 1a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevens die in deze context worden verzameld, worden na afloop van de winactie gewist. Wettelijke bewaartermijnen of andere wettelijke gronden die verwijdering verhinderen, blijven onaangetast.

Videobewaking op onze locaties

Op bepaalde locaties hadden we videobewaking.

Videobewaking wordt op de betreffende locaties aangegeven met een passende borden.

Videobewaking wordt uitgevoerd met het oog op het uitoefenen van het huisrecht, het voorkomen van strafbare feiten en het bewaren van bewijs in het geval van strafbare feiten.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1f AVG, het gerechtvaardigd belang is afgeleid van de bovengenoemde doeleinden.

De basisopslagduur is 3 dagen, of voor de duur van mogelijke procedures door onderzoeksinstanties.

Het opgeslagen videomateriaal wordt indien nodig doorgegeven aan onderzoeksinstanties, veiligheidsdiensten, politie of verzekeringsmaatschappijen (in het geval van gedocumenteerde schade).

12 Evenementen

Foto's van het evenement of de deelnemers

Er kunnen foto's (foto's, video's) worden gemaakt op onze evenementen.

Beeldmateriaal van natuurlijke personen zijn persoonsgegevens in de zin van de wet op de gegevensbescherming, die ook speciaal beschermd worden door andere wetten.

Beeldmateriaal van openbaar geadverteerde evenementen mag worden gemaakt, opgeslagen, gepubliceerd en anderszins worden gebruikt voor redactionele bijdragen of andere documentatiedoeleinden op basis van ons legitieme belang conform art. 6 lid 1f AVG, mits de belangen van de afgebeelde personen niet prevaleren.

Voor zover wij uw toestemming verkrijgen voor het maken en gebruiken van het beeldmateriaal voor specifieke doeleinden, is de verwerking gebaseerd op deze toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1a AVG. Dit kan op elk moment zonder opgaaf van redenen worden herroepen met werking voor de toekomst.

Het beeldmateriaal blijft bij ons totdat u ons verzoekt het te verwijderen, uw toestemming voor de verwerking ervan herroept of het doel voor het opslaan ervan niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast

13 Tools voor bestandsuitwisseling / veilige e-mailverzending

OneDrive

We gebruiken OneDrive, ook voor het delen van bestanden. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland (hierna "OneDrive").

Met OneDrive kunnen we ook een uploadbereik opnemen op een website waar u inhoud kunt uploaden, indien van toepassing. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van OneDrive. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er ook een verbinding met OneDrive tot stand gebracht, zodat OneDrive kan vaststellen dat u onze website hebt bezocht.

Het gebruik van OneDrive is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een betrouwbaar uploadbereik op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

14 Enquêtetools / surveys

Gegevensverwerking

Voor enquêtes en dergelijke kunnen we online tools gebruiken. Als u deelneemt aan een enquête etc., worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van de betreffende tool.

De tools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/gebruikt om de tools te gebruiken (enquêtegegevens, uw contactgegevens indien van toepassing). Bovendien verwerken de tools de duur van het gebruik, het begin en het einde (tijd) van de deelname en metadata over het communicatieproces.

Houd er rekening mee dat we geen volledige controle hebben over de gegevensverwerkingsprocessen van de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie over gegevensverwerking door de tools verwijzen we naar de verklaringen over gegevensbescherming van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben opgenomen.

Doel en rechtsgrondslag

De tools worden gebruikt om enquêteresultaten enz. te verkrijgen. Deelname is vrijwillig en gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a AVG.

De gegeven toestemming kan op elk moment worden herroepen met werking voor de toekomst.

Opslagduur

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de tools worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens, die door de exploitanten van de tools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de tools.

15 Actualisering en verandering van deze privacybeschermingsverklaring

Veranderingen en verdere ontwikkelingen van deze website of andere websites en diensten die door ons worden geëxploiteerd, evenals gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kunnen wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring noodzakelijk maken.

U vindt de actuele verklaring op de betreffende website onder het kopje "Gegevensbescherming" of "Gegevensbeschermingsverklaring".

Stand: Juni 2023.