Privatumo politika

Privatumo politika

1. Duomenų apsauga bendrai

Bendrosios nuorodos

Toliau pateiktame aprašyme apžvelgta, kas nutinka su Jūsų asmens duomenimis, kai lankotės mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys – tai visi duomenys, pagal kuriuos Jus galima identifikuoti. Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą rasite toliau pateiktame pareiškime apie privatumo apsaugą.

Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje interneto svetainėje?

Šioje interneto svetainėje duomenis tvarko interneto svetainės savininkas. Jo kontaktinius duomenis rasite šios interneto svetainės kontaktų skiltyje.

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Mes renkame Jūsų pačių mums pateikiamus duomenis. Tai gali būti, pvz., kontaktiniame formuliare Jūsų įvedami duomenys.

Kitus duomenis automatiškai užregistruoja mūsų IT sistemos, kai lankotės interneto svetainėje. Pirmiausia tai – techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba interneto svetainės puslapio iškvietimo laikas). Šie duomenys registruojami automatiškai, kai tik atveriate mūsų interneto svetainę.

Kam naudojame Jūsų duomenis?

Dalis duomenų renkama siekiant užtikrinti sklandų interneto svetainės naudojimą. Kiti duomenys gali būti naudojami stebėti, kaip Jūs naudojatės paslaugomis.

Kokias teises turite į savo duomenis?

Jūs visada turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų išsaugotų asmens duomenų kilmę, gavėją ir naudojimo tikslą. Turite teisę reikalauti patikslinti, užblokuoti arba ištrinti šiuos duomenis. Šiais ir kitais duomenų apsaugos klausimais visada galite kreiptis į mus, šios interneto svetainės kontaktų skiltyje nurodytu adresu. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Be to, esant tam tikroms aplinkybėms Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Išsamią informaciją apie tai rasite pareiškimo apie privatumo apsaugą skirsnyje „Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą“.

Analizės įrankiai ir trečiųjų paslaugų teikėjų įrankiai

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje gali būti statistiškai įvertinamas Jūsų naršymas. Pirmiausia tam naudojami slapukai ir analizės programos. Paprastai Jūsų naršymas analizuojamas anonimiškai, todėl negalima nustatyti Jūsų asmens duomenų. Jūs galite nesutikti su duomenų analizavimu arba naudodami tam tikrus įrankius galite neleisti analizuoti duomenų. Išsamią informaciją apie tai rasite šiame pareiškime apie privatumo apsaugą.

Jūs galite pranešti, kad nesutinkate su duomenų analizavimu. Apie galimybes pranešti, kad nesutinkate, sužinosite skaitydami šį pareiškimą apie privatumo apsaugą.

2. Bendroji informacija ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios interneto svetainės savininkai labai rimtai vertina Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis konfidencialiai ir vadovaudamiesi įstatymais reglamentuojamomis duomenų apsaugos nuostatomis bei šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą.

Kai naudojatės šia interneto svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai visi duomenys, pagal kuriuos Jus galima identifikuoti. Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinta, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Taip pat paaiškinta, kaip ir kokiam tikslui tai daroma.

Mes pabrėžiame, kad internete perduodant duomenis (pvz., bendraujant el. paštu) gali atsirasti saugumo spragų. Todėl neįmanoma absoliučiai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų asmenų prieigos.

Atsakingos institucijos duomenys

Už duomenų tvarkymą šioje interneto svetainėje atsakinga institucija:

„Werner & Mertz GmbH“

Rheinallee 96

D- 55120 Mainz

Vokietija

Telefonas: 0049/6131 964-01

El. paštas: info@werner-mertz.com

Atsakinga institucija yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais asmenimis priima sprendimą dėl asmens duomenų (pvz., pavardžių, el. pašto adresų ir pan.) tvarkymo tikslų ir priemonių.

Jūsų sutikimo dėl duomenų tvarkymo atšaukimas

Daugeliui duomenų tvarkymo procesų būtinas aiškus Jūsų sutikimas. Jūs galite bet kada atšaukti duotą sutikimą. Pakanka atsiųsti mums elektroninį laišką su neformaliu pranešimu. Tokiu atveju laikoma, kad duomenys iki atšaukimo buvo tvarkomi teisėtai.

Teisė nesutikti dėl duomenų rinkimo ypatingais atvejais ir tiesioginės rinkodaros tikslais (pagal BDAR 21 straipsnį)

Jei duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktu, Jūs visada turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių nesutikti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo; ta pati nuostata taikoma taip pat ir tada, kai duomenys tvarkomi profiliavimo tikslais. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas nurodytas šiame pareiškime apie privatumo apsaugą. Jei pranešite, kad nesutinkate dėl duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysite Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jei mes įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį).

Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visada turite teisę nesutikti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais; ta pati nuostata taikoma taip pat ir profiliavimui, susijusiam su tiesiogine rinkodara. Jei pranešite, kad nesutinkate dėl duomenų tvarkymo, Jūsų asmens duomenys nebebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį).

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

BDAR pažeidimo atveju duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą vienai priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas. Teisė nesutikti neturi poveikio kitoms administracinėms arba teisminėms teisių gynimo priemonėms.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti arba prašyti persiųsti trečiajam asmeniui duomenis, kuriuos pagal Jūsų sutikimą arba vykdydami sutartį tvarkome automatizuotomis priemonėmis, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jei reikalaujate persiųsti duomenis kitam duomenų valdytojui, duomenys persiunčiami, kai tai yra techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimo protokolas

Dėl saugumo ir siekiant užtikrinti saugų konfidencialios informacijos, pvz., užsakymų arba užklausų, kuriuos Jūs siunčiate mums (interneto svetainės savininkui), perdavimą ši interneto svetainė naudoja SSL arba TLS šifravimo protokolą. Šifruotąjį ryšį atpažinsite pagal naršyklės adreso eilutėje vietoje simbolių „http://“ rodomus simbolius „https://“ ir spynelės simbolį.

Jei yra aktyvintas SSL arba TLS šifravimo protokolas, mums perduodamų Jūsų duomenų negali skaityti tretieji asmenys.

Teisė susipažinti su saugomais duomenimis, juos blokuoti, ištrinti ir patikslinti

Pagal galiojančius teisės aktus Jūs visada turite teisę nemokamai susipažinti su saugomais Jūsų asmens duomenimis, jų kilme, gavėjais ir duomenų tvarkymo tikslu bei prireikus turite teisę patikslinti, blokuoti arba ištrinti šiuos duomenis. Šiais ir kitais asmens duomenų klausimais visada galite kreiptis į mus, šios interneto svetainės kontaktų skiltyje nurodytu adresu.

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šiuo klausimu visada galite kreiptis į mus, šios interneto svetainės kontaktų skiltyje nurodytu adresu. Jūs turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą toliau aprašytais atvejais:

  • Jei manote, kad mūsų saugomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs. Paprastai mums reikia laiko, kad juos patikrintumėme. Kol atliekamas patikrinimas, turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei Jūsų asmens duomenys buvo / yra tvarkomi neteisėtai, galite reikalauti vietoje ištrynimo apriboti duomenų tvarkymą.
  • Jei mums nebereikalingi Jūsų asmens duomenys, bet Jums jie reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, turite teisę reikalauti vietoje ištrynimo apriboti asmens duomenų tvarkymą.
  • Jei pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį Jūs pareiškiate, kad nesutinkate dėl duomenų tvarkymo, turi būti suderinami Jūsų ir mūsų interesai. Kol neaišku, kieno interesai yra viršesni, turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote Jūsų asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenis galima tvarkyti (išskyrus jų saugojimą) tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus Europos Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso.

Pareiškimas, kad nesutinkate gauti reklamos elektroniniu paštu

Jūs galite nesutikti, kad pagal Jūsų kontaktinius duomenis, kuriuos turėjote pateikti privalomai, Jums būtų siunčiama reklama ir kitą informacija, dėl kurios nepateikėte savo aiškaus sutikimo. Interneto svetainės puslapių savininkai pasilieka teisę imtis teisinių priemonių tais atvejais, jei gautumėte neprašytos reklaminės informacijos, pvz., nepageidaujamų elektroninių laiškų (brukalų).

4. Duomenų rinkimas mūsų interneto svetainėje

Slapukai

Interneto svetainės puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukuose nėra virusų ir jie nekenkia Jūsų kompiuteriui. Slapukai naudojami patogiau, efektyviau ir saugiau mūsų pasiūlymams pateikti. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie sukuriami Jūsų kompiuteryje ir kuriuos išsaugo Jūsų naršyklė.

Didžioji mūsų naudojamų slapukų dalis yra vadinamieji sesijos slapukai. Jie automatiškai ištrinami po Jūsų apsilankymo interneto svetainėje. Kiti slapukai lieka Jūsų galiniame įrenginyje, kol jų neištrinate. Naudodami šiuos slapukus galime atpažinti Jūsų naršyklę, kai kitą kartą lankotės interneto svetainėje.

Savo naršyklėje galite nustatyti, kad Jums būtų pranešama apie slapukus ir leisti naudoti arba sukurti slapukus tik atskirais atvejais arba jų visiškai atsisakyti ir automatiškai ištrinti slapukus uždarant naršyklę. Išjungus slapukų naudojimo funkciją ši interneto svetainė gali veikti su apribojimais.

Elektroninei komunikacijai arba tam tikroms Jūsų pageidaujamoms funkcijoms (pvz., prekių krepšelio) užtikrinti naudojami slapukai išsaugomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės savininkas turi teisėtą interesą išsaugoti slapukus siekdamas techniškai sklandžiai ir optimaliai suteikti savo paslaugas. Jei išsaugomi kiti slapukai (pvz., Jūsų naršymo analizės slapukai), šiame pareiškime apie privatumo apsaugą informacija apie juos pateikiama atskirai.

Serverio registro failai

Interneto svetainės teikėjas renka ir automatiškai išsaugo informaciją vadinamuosiuose serverio registro failuose, kuriuos mums automatiškai siunčia Jūsų naršyklė. Tai yra tokia informacija:

  • naršyklės tipas ir versija;
  • naudojama operacinė sistema;
  • peradresavimo URL;
  • prisijungiančio pagrindinio kompiuterio vardas;
  • serverio užklausos laikas;
  • IP adresas.

Šie duomenys nesusiejami su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės savininkas turi teisėtą interesą užtikrinti techniškai sklandų ir tinkamiausią savo interneto svetainės atvaizdavimą. Tam reikalingi serverio registro failai.

Kontaktinis formuliaras

Jei siunčiate savo užklausą naudodami kontaktinį formuliarą, jame nurodyti Jūsų duomenys su kontaktiniais duomenimis išsaugomi pas mus užklausai apdoroti ir galimiems vėlesniems klausimams spręsti. Šių duomenų neperduodame be Jūsų sutikimo.

Todėl kontaktiniame formuliare įvesti duomenys tvarkomi tik turint Jūsų sutikimą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Jūs galite bet kada atšaukti šį sutikimą. Pakanka atsiųsti mums elektroninį laišką su neformaliu pranešimu. Tokiu atveju laikoma, kad duomenų tvarkymo procedūros iki atšaukimo buvo teisėtos.

Duomenys, kuriuos įvedėte į kontaktinį formuliarą, lieka pas mus, kol nepareikalaujate jų ištrinti, neatšaukiate savo sutikimo dėl duomenų saugojimo arba nebėra tikslo saugoti duomenis (pvz., baigus apdoroti Jūsų užklausą). Pagal teisės aktus privalomi reikalavimai, ypač dėl saugojimo laiko, galioja toliau.

Užklausa elektroniniu paštu, telefonu arba faksu

Jei su mumis susisiekiate el. paštu, telefonu arba faksu, Jūsų užklausa su visais susijusiais asmens duomenimis (pavarde, užklausos duomenimis) išsaugoma ir tvarkoma pas mus Jums rūpimų klausimų sprendimo tikslais. Šių duomenų neperduodame be Jūsų sutikimo.

Minėti duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei Jūsų užklausa yra susijusi su sutarties vykdymu arba su priemonių prieš sudarant sutartį taikymu. Visais kitais atvejais duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ir / arba mūsų teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), nes mūsų teisėtas interesas yra užtikrinti efektyvų mums adresuotų užklausų apdorojimą.

Mums persiųsti duomenys, kuriuos įvedėte į kontaktinį formuliarą, lieka pas mus, kol nepareikalaujate jų ištrinti, neatšaukiate savo sutikimo dėl duomenų saugojimo arba nebėra tikslo saugoti duomenis (pvz., baigus tvarkyti Jums rūpimus klausimus). Pagal teisės aktus privalomi reikalavimai, ypač dėl saugojimo laiko, galioja toliau.

Registracija šioje interneto svetainėje

Jūs galite užsiregistruoti mūsų interneto svetainėje, jei norite naudotis papildomomis interneto svetainės funkcijomis. Tokiu atveju, įvestus duomenis mes naudojame tik pasiūlymo arba paslaugos, dėl kurių užsiregistravote, naudojimo tikslams. Registruojantis būtina nurodyti visus privalomus duomenis. Antraip registraciją atšauksime.

Svarbiems pakeitimams atlikti, pvz., keičiant pasiūlymo apimtį arba prireikus atlikti techninių pakeitimų, Jums informuoti mes naudojame registruojantis nurodytą el. pašto adresą.

Registruojantis įvesti duomenys tvarkomi pagal Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Jūs visada galite atšaukti duotą sutikimą. Pakanka atsiųsti mums elektroninį laišką su neformaliu pranešimu. Tokiu atveju laikoma, kad duomenys iki atšaukimo buvo tvarkomi teisėtai.

Mes saugome registruojantis surinktus duomenis, kol esate prisiregistravę mūsų interneto svetainėje, o po to šie duomenys yra ištrinami. Taikomas pagal teisės aktus nustatytas duomenų saugojimo laikas.

Komentavimo funkcija šioje interneto svetainėje

Naudojantis komentavimo funkcija šioje interneto svetainėje, šalia Jūsų komentaro taip pat nurodomas komentaro pateikimo laikas, Jūsų el. pašto adresas ir pasirinktas naudotojo vardas (jei norite publikuoti komentarą ne anonimiškai).

IP adreso išsaugojimas

Naudojantis mūsų komentavimo funkcija išsaugomi naudotojų, kurie publikuoja komentarus, IP adresai. Mes netikriname komentarų prieš jų publikavimą, todėl šių duomenų mums reikia, kad teisinių pažeidimų, pvz., įžeidinėjimo arba propagandos atvejais, turėtumėme duomenis apie tokius komentarus publikuojančius asmenis.

Komentarų prenumeravimas

Prisiregistravę ir naudodamiesi interneto svetaine galite prenumeruoti komentarus. Jūs gausite el. laišką su prašymu patvirtinti, kad esate nurodyto el. pašto adreso savininkas. Funkciją visada galite atšaukti paspausdami informaciniuose el. laiškuose siunčiamą nuorodą. Tokiu atveju bus ištrinami prenumeruojant komentarus įvesti duomenys. Duomenys nebus ištrinami, jei juos mums persiuntėte kitais tikslais ir per kitą sąsają (pvz., užsakydami naujienlaiškį).

Komentarų saugojimo trukmė

Komentarai ir su jais susiję duomenys (pvz., IP adresas) išsaugomi ir lieka mūsų interneto svetainėje, kol ištrinamas visas pakomentuotas turinys arba dėl teisinių priežasčių ištrinami komentarai (pvz., įžeidžiantys komentarai).

Teisinis pagrindas

Komentarai išsaugomi pagal Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Jūs visada galite atšaukti duotą sutikimą. Pakanka atsiųsti mums elektroninį laišką su neformaliu pranešimu. Tokiu atveju laikoma, kad duomenys iki atšaukimo buvo tvarkomi teisėtai.

Duomenų tvarkymas (kliento ir sutarties duomenys)

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis tik tada, jei jų reikia teisiniam santykiui pagrįsti, informacijos teikimo tvarkai nustatyti arba pakeitimams atlikti (apskaitai). Šie duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Asmens duomenis apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, jei to reikia siekiant užtikrinti paslaugos teikimą naudotojui arba atsiskaitymo tikslams.

Surinkti kliento duomenys ištrinami baigus vykdyti užsakymą arba pasibaigus verslo santykiams. Taikomas pagal teisės aktus nustatytas duomenų saugojimo laikas.

5. Socialinės medijos

„Facebook“ papildiniai (mygtukai „Patinka“ ir „Dalintis“)

Mūsų interneto svetainėje yra integruoti socialinio tinklo „Facebook“, kurio tiekėjas yra „Facebook Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, JAV, papildiniai. „Facebook“ papildinius mūsų interneto svetainėje atpažinsite pagal „Facebook“ logotipą arba mygtuką „Patinka“ („Like“). „Facebook“ papildinių apžvalgą rasite čia: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, per papildinį užmezgamas tiesioginis ryšys tarp Jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio. „Facebook“ gauna informaciją, kad Jūs (pagal IP adresą) lankotės mūsų interneto svetainėje. Jei esate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros ir paspaudžiate „Facebook“ mygtuką „Patinka“, galite susieti mūsų interneto svetainės informaciją su savo „Facebook“ profiliu. „Facebook“ gali priskirti Jūsų paskyrai informaciją, kad lankėtės mūsų interneto svetainėje. Mes siūlome savo interneto svetainėje pateiktą informaciją ir pareiškiame, kad nežinome, kokius duomenis perduoda ir kaip juos naudoja „Facebook“. Daugiau informacijos rasite „Facebook“ pareiškime apie privatumo apsaugą, adresu: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Jei nenorite, kad „Facebook“ susietų informaciją apie lankymąsi mūsų interneto svetainėje su Jūsų „Facebook“ paskyra, atsijunkite nuo savo „Facebook“ paskyros.

„Facebook“ papildiniai naudojami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra būti kuo daugiau matomu socialinėse medijose.

„Twitter“ papildinys

Mūsų interneto svetainėje yra integruotos „Twitter“ tinklo funkcijos. Šias funkcijas siūlo „Twitter Inc.“, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV. Naudojantis „Twitter“ tinklu ir funkcija „Re-Tweet“ Jūsų lankomos interneto svetainės susiejamos su Jūsų „Twitter“ paskyra ir apie tai pranešama kitiems naudotojams. Taip pat perduodami duomenis „Twitter“ tinklui. Mes siūlome savo interneto svetainėje pateiktą informaciją ir pareiškiame, kad nežinome, kokius duomenis perduoda ir kaip duomenis naudoja „Twitter“. Daugiau informacijos rasite „Twitter“ pareiškime apie privatumo apsaugą, adresu: https://twitter.com/de/privacy.

„Twitter“ papildiniai naudojami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra būti kuo daugiau matomu socialinėse medijose.

Duomenų apsaugos nustatymus savo „Twitter“ paskyroje galite pakeisti pasirinkę https://twitter.com/account/settings.

„Google+“ papildinys

Mūsų interneto svetainės naudoja „Google+“ funkcijas. Šias funkcijas siūlo „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Informacijos registravimas ir perdavimas: Naudodami „Google+“ virtualųjį mygtuką galite viešai publikuoti informaciją visame pasaulyje. Naudojant „Google+“ virtualųjį mygtuką Jūs ir kiti naudotojai gauna suasmenintą informaciją iš „Google“ partnerių. „Google“ išsaugo informaciją, kad Jūs konkrečiam turiniui skyrėte įvertinimą „+1“ ir taip pat informaciją apie interneto svetainę, kurioje lankėtės, kai skyrėte įvertinimą „+1“. Jūsų skirti įvertinimai „+1“ gali būti rodomi su Jūsų profilio vardu ir nuotrauka prie „Google“ paslaugų, pvz., prie paieškos rezultatų arba Jūsų „Google“ profilyje ar kitose interneto svetainės vietose ir internete.

„Google“ siekia pagerinti savo paslaugų teikimą Jums ir kitiems žmonėms, todėl įrašo informaciją, kai paspaudžiate virtualųjį mygtuką „+1“. Jei norite naudotis „Google+“ virtualiuoju mygtuku, turite susikurti visame pasaulyje matomą viešąjį „Google“ profilį, kuriame turi būti nurodytas pasirinktas profilio vardas. Šis vardas naudojamas visoms „Google“ paslaugoms. Kai kuriais atvejais šis vardas gali būti naudojamas vietoje kito vardo, kurį naudojote dalindamiesi turiniu per „Google“ paskyrą. Jūsų „Google“ profilio duomenis gali matyti naudotojai, kurie žino Jūsų el. pašto adresą arba turi kitokios, Jus identifikuojančios informacijos.

Surinktų duomenų naudojimas: Jūsų pateikta informacija naudojama jau minėtiems tikslams ir pagal galiojančias „Google“ duomenų apsaugos nuostatas. „Google“ gali publikuoti apibendrintas naudotojų statistikas apie virtualiojo mygtuko „+1“ paspaudimų skaičių arba gali šias statistikas perduoti naudotojams ir partneriams, pvz., informaciją ir reklamą publikuojantiems subjektams arba susijusioms interneto svetainėms.

„Google+“ papildiniai naudojami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra būti kuo daugiau matomu socialinėse medijose.

„Instagram“ papildinys

Mūsų interneto svetainėje yra integruotos „Instagram“ tinklo funkcijos. Šias integruotas funkcijas siūlo „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, JAV.

Jei esate prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros ir paspaudžiate „Instagram“ mygtuką, galite susieti mūsų interneto svetainės informaciją su savo „Instagram“ profiliu. Taip „Instagram“ gali priskirti Jūsų paskyrai informaciją, kad lankėtės mūsų interneto svetainėje. Mes siūlome savo interneto svetainėje pateiktą informaciją ir pareiškiame, kad nežinome, kokius duomenis perduoda ir kaip duomenis naudoja „Instagram“.

„Instagram“ papildiniai naudojami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra būti kuo daugiau matomu socialinėse medijose.

Daugiau informacijos rasite „Instagram“ pareiškime apie privatumo apsaugą, adresu: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

„LinkedIn“ papildinys

Mūsų interneto svetainė naudoja „LinkedIn“ tinklo funkcijas. Šias funkcijas siūlo „LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV.

Kaskart iškvietus kurią nors iš mūsų interneto svetainių, kuriose naudojamos „LinkedIn“ funkcijos, užmezgamas ryšys su „LinkedIn“ serveriais. „LinkedIn“ gauna informaciją, kad Jūs (pagal savo IP adresą) lankotės mūsų interneto svetainėje. Jei paspaudžiate „LinkedIn“ mygtuką „Rekomenduoti“ ir esate prisijungę prie savo „LinkedIn“ paskyros, „LinkedIn“ sistema gali Jums ir Jūsų paskyrai priskirti informaciją, kad lankėtės mūsų interneto svetainėje. Mes siūlome savo interneto svetainėje pateiktą informaciją ir pareiškiame, kad nežinome, kokius duomenis perduoda ir kaip duomenis naudoja „LinkedIn“.

„LinkedIn“ papildinys naudojamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra būti kuo daugiau matomu socialinėse medijose.

Daugiau informacijos rasite „LinkedIn“ pareiškime apie privatumo apsaugą, adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING papildinys

Mūsų interneto svetainė naudoja XING tinklo funkcijas. Šias funkcijas siūlo XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Vokietija.

Kaskart iškvietus kurią nors iš mūsų interneto svetainių, kuriose naudojamos XING funkcijos, užmezgamas ryšys su XING serveriais. Pagal mūsų turimas žinias, asmens duomenys neišsaugomi. Taip pat neišsaugomi IP adresai arba informacija apie naudojimąsi.

XING papildinys naudojamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra būti kuo daugiau matomu socialinėse medijose.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir XING sistemos mygtuką „Dalintis“ („Share“) rasite XING pareiškime apie privatumo apsaugą, adresu: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

6. Analizės įrankiai ir reklama

„Google Analytics“

Ši interneto svetainė naudoja interneto analizės įrankio „Google Analytics“ funkcijas. Šias funkcijas siūlo „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

„Google Analytics“ naudoja slapukus. Tai – tekstiniai failai, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir pagal kuriuos galima analizuoti, kaip naudojatės interneto svetaine. Naudojant slapuką parengta informacija apie šios interneto svetainės naudojimą paprastai siunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten išsaugoma.

„Google Analytics“ slapukai išsaugomi ir šis analizės įrankis naudojamas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra analizuoti naudojimąsi interneto svetaine siekiant pagerinti internetu siūlomas paslaugas ir užtikrinti efektyvią reklamą.

IP anonimizavimas

Šioje interneto svetainėje yra aktyvinta IP anonimizavimo funkcija. Ją naudojant Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo valstybėse prieš persiunčiant į JAV „Google“ sutrumpina Jūsų IP adresą. Visas IP adresas į „Google“ serverį JAV siunčiamas ir ten sutrumpinamas tik išimčių atvejais. Pagal šios interneto svetainės užsakymą „Google“ šią informaciją naudos Jūsų apsilankymui šioje interneto svetainėje įvertinti, ataskaitoms apie aktyvumą interneto svetainėje parengti ir kitoms, su interneto svetainės bei interneto naudojimu susijusioms mūsų paslaugoms teikti. „Google-Analytics“ iš Jūsų naršyklės perduotas IP adresas nesusiejamas su kitais „Google“ duomenimis.

Naršyklės papildinys

Pasirinkę atitinkamą savo naršyklės programos nustatymą Jūs galite neleisti išsaugoti slapukų; informuojame, kad tokiu atveju gali nepavykti naudotis visomis šioje interneto svetainėje esančiomis funkcijomis. Be to, Jūs galite nesutikti, kad sistema įrašytų „Google“ slapukų sukuriamus ir su Jūsų naudojimusi interneto svetaine susijusius duomenis (įsk. Jūsų IP adresą) bei neleisti „Google“ tvarkyti šių duomenų. Jums reikia atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Pareiškimas, kad nesutinkate dėl duomenų rinkimo

Jūs galite nesutikti, kad „Google Analytics“ rinktų duomenis paspausdami toliau pateiktą nuorodą: Google Analytics deaktivieren. Tokiu atveju sukuriamas „Opt-Out“ slapukas, kuris neleis registruoti Jūsų duomenų ateityje lankantis šioje interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą „Google Analytics“ sistemoje rasite „Google“ pareiškime apie privatumo apsaugą: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Užsakymų duomenų apdorojimas

Mes sudarėme su „Google“ sutartį dėl užsakymų duomenų apdorojimo ir laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimų dėl „Google Analytics“ naudojimo.

„Google Analytics“ demografiniai rodikliai

Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ demografinių rodiklių funkciją. Naudojant šią funkciją galima parengti ataskaitas apie interneto svetainių lankytojų amžių, lytį ir interesus. Šie duomenys gaunami iš „Google“ reklamos ir trečiųjų paslaugų teikėjų interneto svetainių lankytojų duomenų. Šių duomenų negalima priskirti konkrečiam asmeniui. Funkciją visada galite išjungti savo „Google“ paskyroje pasirinkdami rodymo nustatymus arba galite uždrausti „Google Analytics“ sistemai rinkti Jūsų duomenis, kaip aprašyta skirsnyje „Pareiškimas, kad nesutinkate dėl duomenų rinkimo“.

Saugojimo trukmė

„Google“ sistemoje saugomi naudotojo ir įvykių lygmens duomenys, kurie yra susieti slapukais, naudotojo kodais (pvz., naudotojo ID) arba reklamos ID (pvz., „DoubleClick“ slapukai, „Android“ reklamos ID), anonimizuojami arba ištrinami po 14 mėnesių. Išsamią informaciją rasite paspaudę šią nuorodą: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

„WordPress Stats“

Ši interneto svetainė naudoja „WordPress“ įrankį, kuriuo statistiškai įvertinamas lankytojų prisijungimų skaičius. Šią paslaugą siūlo „Automattic Inc.“, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, JAV.

„WordPress Stats“ naudoja slapukus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir pagal kuriuos galima analizuoti, kaip naudojatės interneto svetaine. Naudojant slapukus gauta informacija apie mūsų interneto svetainės naudojimą išsaugoma JAV serveriuose. Po duomenų apdorojimo ir prieš išsaugant duomenis Jūsų IP adresas yra anonimizuojamas.

„WordPress Stats“ slapukai lieka Jūsų galiniame įrenginyje, kol jų neištrinate.

„WordPress Stats“ slapukai išsaugomi ir šis analizės įrankis naudojamas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra anonimiškai analizuoti naudojimąsi interneto svetaine siekiant pagerinti internetu siūlomas paslaugas ir užtikrinti efektyvią reklamą.

Savo naršyklėje galite nustatyti, kad Jums būtų pranešama apie slapukus ir leisti naudoti arba sukurti slapukus tik atskirais atvejais arba jų visiškai atsisakyti ir automatiškai ištrinti slapukus uždarant naršyklę. Išjungus slapukų naudojimo funkciją mūsų interneto svetainė gali veikti su apribojimais.

Jūs galite nesutikti dėl Jūsų duomenų rinkimo ir naudojimo ateityje bei nustatyti „Opt-Out“ slapuką savo naršyklėje paspausdami šią nuorodą: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Jei ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, turėsite iš naujo nustatyti „Opt-Out“ slapuką.

„Google Analytics“ remarketingas

Mūsų interneto svetainės naudoja „Google Analytics“ remarketingo funkciją su įrenginiuose įdiegtomis „Google AdWords“ ir „Google DoubleClick“ funkcijomis. Šias funkcijas siūlo „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Naudojant šią funkciją, „Google Analytics“ remarketingo funkcija sukurtas tikslines reklamos grupes galima susieti su įrenginiuose įdiegtomis „Google AdWords“ ir „Google DoubleClick“ funkcijomis. Tokiu būdu Jūsų interesus atitinkanti, pagal Jūsų ankstesnius naudojimo ir paieškos veiksmus galiniame įrenginyje (pvz., mobiliajame telefone) suasmeninta reklama gali būti pritaikoma ir rodoma kitame Jūsų galiniame įrenginyje (pvz., planšetiniame arba asmeniniame kompiuteryje).

Jei pareiškėte atitinkamą sutikimą, šiam tikslui „Google“ susieja Jūsų interneto naršyklės ir taikomosios naršymo programos procesus su Jūsų „Google“ paskyra. Tokiu būdu kiekviename galiniame įrenginyje, su kuriuo prisijungiate prie savo „Google“ paskyros, gali būti įjungiama ta pati suasmeninta reklama.

Šiai funkcijai palaikyti „Google Analytics“ renka „Google“ autentifikuotus naudotojų ID, kurie laikinai susiejami su mūsų „Google Analytics“ duomenimis, kad būtų galima apibrėžti ir nustatyti tikslines reklamos grupes susietiems įrenginiams.

Jūs galite pareikšti, kad nesutinkate naudoti remarketingo / adresavimo funkcijų susietiems įrenginiams savo „Google“ paskyroje išjungdami suasmenintos reklamos funkciją paspausdami šią nuorodą: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Jūsų „Google“ paskyroje surinkti duomenys apibendrinami tik pagal Jūsų sutikimą, kurį galite patvirtinti arba atšaukti „Google“ paskyroje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jei duomenų rinkimo veiksmai neapibendrinami Jūsų „Google“ paskyroje (pvz., jei neturite „Google“ paskyros arba nesutikote dėl duomenų apibendrinimo), duomenys renkami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Šiuo atveju teisėtas interneto svetainės savininko interesas yra anonimizuota interneto svetainės lankytojų duomenų analizė reklamos tikslais.

Daugiau informacijos ir duomenų apsaugos nuostatas rasite „Google“ pareiškime apie privatumo apsaugą, adresu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

„Google AdWords“ ir „Google“ konversijų stebėjimas

Ši interneto svetainė naudoja „Google AdWords“. „AdWords“ yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, internetinę reklamos programą.

Su „Google AdWords“ mes taip pat naudojame vadinamąją konversijų stebėjimo funkciją. Kai paspaudžiate „Google“ įjungtą vaizdą, sukuriamas konversijų stebėjimo slapukas. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naudotojo kompiuteryje sukuria interneto naršyklė. Šių slapukų galiojimas pasibaigia po 30 dienų ir jie nėra skirti naudotojo asmenybei identifikuoti. Jei naudotojas lankosi tam tikruose šios interneto svetainės puslapiuose ir slapuko galiojimas dar nepasibaigęs, tuomet „Google“ ir mes matome, kad naudotojas paspaudė skelbimą ir buvo nukreiptas į šį puslapį.

Kiekvienas klientas, kuris naudoja „Google AdWords“ funkciją, gauna kitokį slapuką. Slapukų negalima susekti per interneto svetaines, kuriomis naudojasi „AdWords“ klientai. Naudojant konversijos slapuką gauta informacija yra skirta „AdWords“ klientų, kurie sutiko su konversijos stebėjimu, konversijos statistikoms parengti. Taip klientai sužino bendrą naudotojų, kurie paspaudė skelbimą ir buvo nukreipti į konversijos stebėjimo žyme pažymėtą puslapį, skaičių. Tačiau jie negauna jokios informacijos, pagal kurią galėtų identifikuoti naudotojų asmens duomenis. Jei nenorite dalyvauti stebėjimo procese, galite nesutikti su „Google“ konversijos stebėjimo slapuko naudojimu, savo interneto naršyklės naudotojo nustatymuose išaktyvinę atitinkamą parinktį. Tada Jūsų duomenys nebus naudojami rengiant konversijos stebėjimo statistikas.

Konversijos slapukai išsaugomi ir šis stebėjimo įrankis naudojamas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra analizuoti naudojimąsi interneto svetaine siekiant pagerinti internetu siūlomas paslaugas ir užtikrinti efektyvią reklamą.

Daugiau informacijos apie „Google AdWords“ ir „Google“ konversijos stebėjimo funkciją rasite „Google“ pareiškime apie privatumo apsaugą: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Savo naršyklėje galite nustatyti, kad Jums būtų pranešama apie slapukus ir leisti naudoti arba sukurti slapukus tik atskirais atvejais arba jų visiškai atsisakyti ir automatiškai ištrinti slapukus uždarant naršyklę. Išjungus slapukų naudojimo funkciją ši interneto svetainė gali veikti su apribojimais.

„Facebook Pixel“

Konversijos matavimams mūsų interneto svetainė naudoja „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“) naudotojų veiksmų kodo funkciją „Facebook Pixel“.

Tokiu būdu galima stebėti, kaip interneto svetainės lankytojai naudojasi interneto svetaine, kai paspaudę „Facebook“ reklamos skelbimą yra nukreipiami į atitinkamą interneto svetainę. Su šiuo įrankiu galima įvertinti „Facebook“ reklamos efektyvumą statistiniams ir rinkotyros tikslams bei pagerinti reklamos priemones.

Interneto svetainės savininkas gauna tik anonimiškus duomenis ir negali identifikuoti naudotojų asmens duomenų. Duomenis išsaugo ir tvarko „Facebook“, todėl galima prisijungti prie naudotojo profilio ir „Facebook“ gali naudoti duomenis savo reklamos tikslams, pagal Facebook-Datenverwendungsrichtlinie . „Facebook“ gali įjungti reklamos skelbimus „Facebook“ puslapiuose ir kitų interneto svetainių puslapiuose. Būdami interneto svetainės savininkai mes neturime jokios įtakos tokiam duomenų naudojimui.

„Facebook Pixel“ funkcija naudojama pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Interneto svetainės savininko teisėtas interesas yra efektyvios reklamos priemonės socialinėse medijose.

Daugiau informacijos apie Jūsų privatumo apsaugą rasite „Facebook“ pareiškime apie privatumo apsaugą: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Jūs taip pat galite išaktyvinti remarketingo funkciją „Custom Audiences“ prie reklamos skelbimų nustatymų pasirinkę https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Turite būti prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros.

Jei neturite „Facebook“ paskyros, „Facebook“ reklamos skelbimus, kurie rodomi pagal naudotojo naršymo duomenis, galite išaktyvinti Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos standartų aljanso interneto svetainėje: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei norite gauti interneto svetainės siūlomą naujienlaiškį, nurodykite mums savo el. pašto adresą ir informaciją, pagal kurią galėtumėme įsitikinti, kad esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nerenkami arba jų nurodyti neprivalote. Šiuos duomenis mes naudojame tik informacijai siųsti ir jų neperduodame tretiesiems asmenims.

Naujienlaiškio užsakymo formuliare įvesti duomenys tvarkomi tik turint Jūsų sutikimą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Savo sutikimą dėl naujienlaiškiui siųsti skirtų duomenų, el. pašto adreso saugojimo ir naudojimo visada galite atšaukti naujienlaiškyje paspausdami atsisakymo nuorodą. Tokiu atveju laikoma, kad duomenys iki atšaukimo buvo tvarkomi teisėtai.

Užsakant naujienlaiškį surinktus Jūsų duomenis mes saugome, kol atsisakote gauti naujienlaiškį. Atsisakius naujienlaiškio šie duomenys ištrinami. Kitais tikslais pas mus saugomi duomenys nepašalinami.

8. Papildiniai ir įrankiai

„YouTube“ su papildoma duomenų apsauga

Mūsų interneto svetainė naudoja interneto svetainės „YouTube“ papildinius. Šios interneto svetainės savininkas yra „YouTube, LLC“, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV.

Mes naudojame „YouTube“ funkcijas papildomos apsaugos režimu. „YouTube“ duomenimis, šiuo režimu „YouTube“ neišsaugo jokių duomenų apie šioje interneto svetainėje besilankančius naudotojus prieš jiems pasižiūrint vaizdo įrašą. Vis dėl to, papildomos apsaugos režimas neužtikrina, kad duomenys nebus perduodami „YouTube“ partneriui. „YouTube“ užmezga ryšį su „Google DoubleClick“ tinklu nepriklausomai nuo to, ar Jūs žiūrite vaizdo įrašą.

Kai įjungiate „YouTube“ vaizdo įrašą mūsų interneto svetainėje, užmezgamas ryšys su „YouTube“ serveriais. „YouTube“ serveriui perduodama informacija apie interneto svetainės puslapius, kuriuose Jūs lankėtės. Jei esate prisiregistravę prie savo „YouTube“ paskyros, „YouTube“ sistema priskiria Jūsų paieškos duomenis Jūsų asmeniniam profiliui. To galite atsisakyti atsijungdami nuo savo „YouTube“ paskyros.

Be to, įjungus vaizdo įrašą „YouTube“ gali išsaugoti Jūsų galiniame įrenginyje įvairių slapukų. Pagal šių slapukų informaciją „YouTube“ gali gauti informaciją apie mūsų interneto svetainės lankytojus. Ši informacija naudojama vaizdo įrašų statistiniams duomenims rinkti, siekiant padaryti interneto svetainę patogesnę naudotis ir apgaulių prevencijai. Slapukai lieka Jūsų galiniame įrenginyje, kol jų neištrinate.

Įjungus „YouTube“ vaizdo įrašą gali būti inicijuojami kiti duomenų tvarkymo procesai, kuriems mes neturime jokios įtakos.

Mes naudojame „YouTube“ funkcijas siekdami užtikrinti patrauklų mūsų pasiūlymų pateikimą internetu. Tai yra teisėtas mūsų interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Daugiau informacijos apie „YouTube“ duomenų apsaugą rasite „YouTube“ pareiškime apie privatumo apsaugą, adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

„Google Maps“ (pagal sutikimą)

Ši interneto svetainė per API naudoja žemėlapių paslaugą „Google Maps“, kurią siūlo „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

Siekiant užtikrinti duomenų apsaugą mūsų interneto svetainėje, pirmą kartą Jums lankantis mūsų interneto svetainėje „Google Maps“ paslauga yra išaktyvinta. Tiesioginis ryšys su „Google“ serveriais užmezgamas tik tada, jei „Google Maps“ paslaugą aktyvinate savarankiškai (sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Todėl pirmą kartą lankantis interneto svetainėje išvengiama Jūsų duomenų perdavimo „Google“ sistemai.

Po aktyvinimo „Google Maps“ išsaugos Jūsų IP adresą. Paprastai šis adresas siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten išsaugomas. Po „Google Maps“ aktyvinimo šios interneto svetainės savininkas nebegali daryti poveikio minėtam duomenų perdavimui.

Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą „Google“ sistemoje rasite „Google“ pareiškime apie privatumo apsaugą: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. Mūsų paslaugos

Personalo atranka

Mes siūlome Jums galimybę dalyvauti personalo atrankose (pvz., siunčiant duomenis dėl darbo el. paštu, įprastu paštu arba užpildant internete pateiktą formuliarą). Toliau aprašyme pateikta informacija apie asmens duomenų apimtį, rinkimo tikslą ir duomenų tvarkymą personalo atrankos proceso metu. Mes garantuojame, kad Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir naudojami konfidencialiai bei pagal galiojančius duomenų apsaugos reikalavimus ir kitus teisės aktus.

Renkamų duomenų apimtis ir tikslas

Jei atsiųsite mums prašymą dalyvauti personalo atrankoje, mes tvarkysime šiuo klausimu susijusius asmens duomenis (pvz., kontaktinius ir bendravimui reikalingus duomenis, personalo atrankos dokumentus, užrašus apie darbo pokalbius ir pan.), jei to reikės sprendimui dėl įdarbinimo pagrindimo priimti. Šiuo atveju taikomas teisinis pagrindas yra naujojo Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo (BDSG, pagal Vokietijos teisę) 126 straipsnis (dėl darbo santykių užmezgimo), DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas (dėl sutarties rengimo bendruoju atveju) ir, jei davėte sutikimą – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jūs visada galite atšaukti sutikimą. Jūsų asmens duomenys mūsų įmonėje perduodami tik asmenims, kurie dalyvauja personalo atrankos procese.

Jei kandidatūra patvirtinama, Jūsų pateikti duomenys pagal naujojo BDSG 26 straipsnį ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą saugomi mūsų duomenų sistemose darbo santykių tvarkymo tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Jei mes negalėsime Jums pasiūlyti darbo vietos, Jūs atmesite mūsų darbo pasiūlymą, atsiimsite prašymą dalyvauti personalo atrankoje mūsų įmonėje, atšauksite savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo arba pareikalausite, kad ištrintumėme duomenis, Jūsų perduoti duomenys, įskaitant likusius fizinius personalo atrankos dokumentus, pasibaigus personalo atrankos procedūrai bus saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius (saugojimo trukmė), kad būtų galima išsiaiškinti darbo atrankos proceso detales, jei kiltų neaiškumų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

JŪS GALITE PAPRIEŠTARAUTI DUOMENŲ SAUGOJIMUI, JEI JŪSŲ TEISĖTI INTERESAI YRA VIRŠESNI NEI MŪSŲ INTERESAI.

Jei teisės aktais nenustatytas kitas duomenų saugojimo terminas arba nėra kitos priežasties toliau saugoti duomenis, pasibaigus saugojimo laikotarpiui duomenys ištrinami. Jei yra aišku, kad pasibaigus saugojimo laikotarpiui duomenis reikės saugoti toliau (pvz., dėl galimo arba nagrinėjamo teisinio ginčo), duomenys ištrinami tik tada, kai nebetenka prasmės. Kiti duomenų saugojimo reikalavimai taikomi toliau.