Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Všeobecné

Ako prevádzkovatelia tejto a ďalších webových stránok berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov vás informuje o druhu, rozsahu a účele spracovania osobných údajov (ďalej len „údaje“) v rámci našej online ponuky a webových stránok, funkcií a obsahu s ňou spojených, ako aj iných externých online prezentácií, ako sú naše profily na sociálnych sieťach alebo iné ponúkané služby a používané IT systémy.

Pokiaľ ide o použité pojmy, ako sú „osobné údaje“ alebo ich „spracovanie“, odkazujeme na definície uvedené v článku 4 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Bezpečnostné opatrenia

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany primeranej riziku v súlade s článkom 32 GDPR, pričom zohľadňujeme najnovšie poznatky, náklady na ich realizáciu a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj rôznu pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb.

Opatrenia zahŕňajú najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom, ako aj prístupu k údajom, ich vkladania, zverejňovania, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia.

Máme tiež zavedené postupy na zabezpečenie výkonu práv dotknutých osôb, vymazania údajov a reakcie na ohrozenie údajov. Okrem toho ochranu osobných údajov zohľadňujeme už pri vývoji alebo výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany údajov prostredníctvom návrhu technológie a prostredníctvom predvolených nastavení zohľadňujúcich ochranu údajov (článok 25 GDPR).

Bezpečnostné opatrenia zahŕňajú najmä šifrovaný prenos údajov medzi vaším prehliadačom a naším serverom.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa aktuálne šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu tretie strany čítať v obyčajnom texte.

Bezpečnosť údajov na internete

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sú zhromažďované automaticky IT systémami pri návšteve webovej lokality. Ide najmä o technické údaje, ako je internetový prehliadač, operačný systém alebo čas vyžiadania stránky. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď, ako navštívite našu webovú stránku.

Niektoré údaje sa zhromažďujú na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Iné údaje sa môžu použiť na analýzu vášho používateľského správania.

Máte právo kedykoľvek získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V súvislosti s touto a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v imprese. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.

Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Podrobnosti o vašich právach ako dotknutej osoby nájdete v tomto vyhlásení o ochrane údajov v časti „Všeobecné informácie a povinné informácie“.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri používaní môže byť štatisticky analyzované. Robí sa to najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o tom nájdete v tomto vyhlásení o ochrane údajov, v časti „Analytické nástroje a reklama“.

Platobné transakcie na tejto webovej stránke

Ak po uzavretí zmluvy s nákladmi vznikne povinnosť zaslať nám vaše platobné údaje (napr. číslo účtu v prípade povolenia inkasa), tieto údaje sú potrebné na spracovanie platby.

Platobné transakcie prostredníctvom bežných platobných prostriedkov (Visa/MasterCard, inkaso) sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom šifrovaného spojenia SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa adresný riadok prehliadača zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Pri šifrovanej komunikácii vaše platobné údaje, ktoré nám zasielate, nemôžu čítať tretie strany.

Spolupráca so spracovateľmi a tretími stranami

Ak v rámci nášho spracovania údajov poskytneme údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom objednávok alebo tretím stranám), odovzdáme im ich alebo im inak umožníme prístup k údajom, stane sa tak len na základe zákonného povolenia (napr. ak je odovzdanie údajov tretím stranám, ako poskytovateľom platobných služieb, nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), ak ste s tým súhlasili, ak to stanovuje zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri využívaní sprostredkovateľov, webhostingov atď.).

Ak spracovaním údajov v našom mene poveríme tretie strany (poverené spracovanie), uskutočňuje sa to na základe zmluvy podľa článku 28 ods. 3 GDPR.

Poznámka k prenosu údajov do USA a iných tretích krajín

Ak spracúvame údaje v tretej krajine (t. j. v krajine mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo ak sa tak deje v súvislosti s využívaním služieb tretích strán alebo zverejňovaním či prenosom údajov tretím stranám, prebieha to len za predpokladu, že sa tak deje na účely plnenia našich (pred)zmluvných povinností, na základe vášho súhlasu, z dôvodu zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. Na základe zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame alebo povoľujeme spracúvanie údajov v tretej krajine, len ak sú splnené osobitné požiadavky článku 44 a nasl. GDPR. To znamená, že spracúvanie sa vykonáva napríklad na základe osobitných záruk, ako je úradne uznané určenie úrovne ochrany údajov zodpovedajúcej EÚ alebo dodržiavanie úradne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. štandardné zmluvné doložky).

Okrem iného používame nástroje od spoločností so sídlom v USA alebo iných tretích krajinách, ktoré nie sú zabezpečené podľa zákona o ochrane údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do týchto tretích krajín a tam spracované. Radi by sme upozornili, že v týchto krajinách nie je možné zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Napríklad americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké orgány (napr. spravodajské služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje umiestnené na amerických serveroch na účely monitorovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Doba uchovávania

Pokiaľ v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým nepominie účel ich spracovania.

Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade budú údaje vymazané, keď tieto dôvody prestanú platiť.

Vysvetlenie pojmov

GDPR

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679)

Prioritný zákon o ochrane údajov na európskej úrovni s priamym právnym účinkom vo všetkých členských štátoch EÚ

BDSG

Spolkový zákon o ochrane údajov, národný zákon o ochrane údajov.

TTDSG

Zákon o ochrane údajov a súkromia v oblasti telekomunikácií a telemédií (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

Prispôsobuje predchádzajúce ustanovenia o ochrane údajov v oblasti telemédií a telekomunikačných služieb nariadeniu (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a transponuje nariadenie smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) do vnútroštátneho práva.

Osobné údaje

Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. (čl. 4 č. 1 GDPR)

Zodpovedná osoba

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. (čl. 4 č. 7 GDPR)

Súhlas (dotknutej osoby)

Akýkoľvek dobrovoľný, informovaný a jednoznačný prejav vôle v konkrétnom prípade vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba dáva najavo, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. (čl. 4 č. 11 GDPR)

1 Spracovateľský orgán / zodpovedná osoba

Spracovateľský orgán / zodpovedná osoba

Spracovateľským orgánom, a teda osobou zodpovednou za spracovanie údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov na tejto webovej stránke je

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz

Kontaktné údaje nájdete v imprese

Ak je v imprese uvedený iný prevádzkovateľ webovej stránky, považuje sa tento prevádzkovateľ tiež za zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane údajov za spracovanie údajov na tejto webovej stránke.

Úradník pre ochranu údajov podľa článkov 37 – 39 GDPR

Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov:

Boris Koppenhofer
c/o Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstrasse 11
65343 Eltville am Rhein

Telefón: +49(6123)9213-61
E-Mail: datenschutz@werner-mertz.com

2 Všeobecné upozornenia a povinné informácie

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám postačí neformálna e-mailová správa. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania súhlasu zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ODS. 1 PÍSM. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO SA VZŤAHUJE AJ NA PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SA SPRACÚVANIE ZAKLADÁ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO SPRACÚVANIE NIE JE NA ÚČELY UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ SÚVISÍ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR alebo iných ustanovení zákona o ochrane údajov majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán pre ochranu údajov, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka žiadneho iného správneho alebo súdneho prostriedku nápravy.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v imprese.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v imprese. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybňujete správnosť vašich osobných údajov, ktoré ukladáme, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Po dobu overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracúvania.
  • Ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 GDPR, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu - okrem ich uloženia - spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

3 Hosting, poskytovatelia služieb a siete na poskytovanie obsahu (CDN)

Externý hosting

Naše webové stránky sú hostované externými poskytovateľmi služieb (hostiteľmi). Osobné údaje zhromaždené na týchto webových stránkach sa ukladajú na serveroch hostiteľov. Môžu to byť okrem iného IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Náš hostiteľ bude spracúvať vaše údaje len v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jeho povinností týkajúcich sa služieb a dodržiavanie našich pokynov v súvislosti s týmito údajmi.

Používame nasledujúceho(-ých) hostiteľa(-ov):

Domain Factory GmbH
Neuturmstrasse 5
80331 Mníchov

Poskytovatelia služieb / agentúry

Na vývoj, správu a/alebo údržbu našich webových stránok využívame poskytovateľov služieb.

Naši poskytovatelia služieb spracúvajú vaše údaje len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh a dodržiavajú naše pokyny týkajúce sa týchto údajov.

Využívame nasledujúcich poskytovateľov služieb:

Knecht GmbH
Gaulsheimer Straße 16
55437 Ockenheim

Deep Media Technologies GmbH
Hohe Bleichen 8
20354 Hamburg
Nemecko

Vollbild Markus Schäfer & Mathias Sporn
Immelmannstrasse 7A
55124 Mainz

4 Súbory cookie, lokálne ukladanie

Súbory cookie

Naše internetové stránky používajú tzv. „cookies“. Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Ukladajú sa buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie relácie sa po skončení vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch sa pri vstupe na našu stránku môžu do vášho koncového zariadenia uložiť aj súbory cookie od spoločností tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie, na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu) (nevyhnutné súbory cookie), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR, ak na to neexistujú iné dôvody. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie potrebných na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie a porovnateľných rozpoznávacích technológií, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe tohto súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom informovať samostatne v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Lokálne ukladanie

Aby sme vám mohli naše webové stránky prispôsobiť na vaše používanie, používame okrem súborov cookie aj takzvanú technológiu lokálneho ukladania (nazývanú aj „lokálne údaje“ a „lokálne ukladanie“). Pri tomto procese sa údaje ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, ktorá existuje aj po zatvorení okna prehliadača alebo ukončení programu - pokiaľ vyrovnávaciu pamäť nevymažete

Lokálne ukladanie umožňuje, aby sa vaše preferencie pri používaní našich webových stránok uložili vo vašom počítači a aby ste ich mohli používať. Údaje z lokálneho ukladania sa používajú napríklad na rozpoznanie vás ako používateľa príslušnej webovej lokality alebo na opätovné použitie nastavení, ktoré ste vykonali pri opätovnej návšteve príslušnej webovej lokality.

Tretie strany nemajú prístup k údajom uloženým v lokálnom úložisku. Nebudú odovzdané tretím stranám a nebudú použité na iné účely, ako sú uvedené vyššie.

Pokiaľ použitie technológie lokálneho ukladania nie je absolútne nevyhnutné na umožnenie funkčnosti našich webových stránok, používame ju len s vaším súhlasom, porovnaj § 25 TTDSG, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Nástroj Consent

Naše webové stránky používajú technológiu Consent na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie do vášho koncového zariadenia alebo s používaním určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade so zákonom o ochrane údajov.

Pri vstupe na príslušné webové stránky sa vytvorí spojenie s našimi servermi s cieľom získať váš súhlas a ďalšie vyhlásenia týkajúce sa používania súborov cookie. Následne uložíme súbor cookie do vášho prehliadača, aby sme mohli priradiť udelené súhlasy alebo ich odvolanie. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbor cookie alebo kým sa nesplní účel použitia týchto údajov. Povinné zákonné povinnosti uchovávania zostávajú nedotknuté.

Používanie sa uskutočňuje s cieľom získať zákonom požadovaný súhlas na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c GDPR.

CCM19

Naše webové stránky používajú CCM19 okrem iného na získanie vášho súhlasu na ukladanie určitých súborov cookie do vášho koncového zariadenia alebo na používanie určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade so zákonom o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (ďalej len „CCM19“).

Pri vstupe na našu príslušnú webovú stránku sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti CCM19 s cieľom získať váš súhlas a ďalšie vyhlásenia týkajúce sa používania súborov cookie. Spoločnosť CCM19 potom uloží súbor cookie do vášho prehliadača, aby mohla priradiť udelené súhlasy alebo ich odvolanie. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbor cookie CCM19 alebo kým nepominie účel uchovávania údajov. Povinné zákonné povinnosti uchovávania zostávajú nedotknuté.

CCM19 sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. c GDPR.

Nastavenia súborov cookie

Možnosti CCM19

Informácie o súboroch cookie/miestnom úložisku

Informácie o súboroch cookie

5 Spracovanie údajov na webovej stránke

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Ide o tieto súbory:

  • typ a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • odkazujúca adresa URL
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • čas požiadavky na server
  • IP adresa

Tieto údaje sa nespájajú s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky - na tento účel sa musia zaznamenávať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, budú u nás uložené na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracúvaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ak ste oň požiadali.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej otázky). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Požiadavka blogera

Ak nám pošlete požiadavku prostredníctvom formulára pre požiadavky blogerov, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré tam uvediete, budeme uchovávať na účely spracovania požiadavky blogerov a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných vo formulári je preto vždy založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám postačí neformálna e-mailová správa. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do odvolania súhlasu zostáva odvolaním nedotknutá.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej požiadavky). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Registrácia na určitých webových stránkach

Na niektorých našich webových stránkach sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie na stránke. Údaje zadané na tento účel používame len na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné údaje požadované počas registrácie musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

V prípade dôležitých zmien, napríklad v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, použijeme e-mailovú adresu zadanú počas registrácie, aby sme vás o tom informovali týmto spôsobom.

Údaje zadané počas registrácie sa spracúvajú okrem iného na účely realizácie zmluvného vzťahu založeného registráciou a v prípade potreby na začatie ďalších zmluvných vzťahov (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR).

Spracovanie údajov zadaných počas registrácie je okrem iného založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám postačí neformálna e-mailová správa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť už vykonaného spracovania údajov.

Údaje zhromaždené počas registrácie uchovávame dovtedy, kým ste zaregistrovaný na našej webovej lokalite, a potom ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Funkcia komentárov

V prípade funkcie komentárov na našej webovej stránke sa okrem vášho komentára uložia aj údaje o tom, kedy bol komentár vytvorený, vaša e-mailová adresa a v prípade, že nepíšete anonymne, aj vami zvolené používateľské meno.

Ukladanie IP adresy

Naša funkcia komentárov môže ukladať IP adresy používateľov, ktorí uverejňujú komentáre. Keďže komentáre na našej stránke nekontrolujeme pred ich aktiváciou, potrebujeme tieto údaje, aby sme mohli v prípade porušenia právnych predpisov, napríklad urážok alebo propagandy, podniknúť kroky proti autorovi.

Prihlásenie na odber komentárov

Ako používateľ príslušnej stránky sa môžete po registrácii prihlásiť k odberu komentárov. Zvyčajne dostanete potvrdzujúci e-mail, aby ste si overili, či ste vlastníkom zadanej e-mailovej adresy. Z tejto funkcie sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v informačných e-mailoch. V takom prípade sa údaje zadané v súvislosti s prihlásením sa na odber komentárov vymažú; ak ste nám však tieto údaje odovzdali na iné účely a na inom mieste (napr. objednávka newslettera), zostanú nám zachované.

Doba uchovávania komentárov

Komentáre a súvisiace údaje (napr. IP adresa) sa ukladajú a zostávajú na našej príslušnej webovej stránke, kým sa komentovaný obsah úplne nevymaže alebo kým sa komentáre nemusia vymazať zo zákonných dôvodov (napr. urážlivé komentáre).

Právny základ

Ukladanie komentárov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám postačí neformálna e-mailová správa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov.

6 eCommerce

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a údaje o zmluve)

Osobné údaje spracúvame len v rozsahu, v akom sú potrebné na vznik, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (údaje o invetári). Deje sa tak na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našich internetových stránok (údaje o používaní) spracúvame len v rozsahu, v akom je to potrebné na to, aby sme používateľovi umožnili používať službu alebo aby sme používateľovi vystavili faktúru.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch sa po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu vymažú. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy pre naše online obchody

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad spoločnostiam povereným dodaním tovaru alebo úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platby. K ďalšiemu prenosu údajov nedochádza alebo len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje sa bez vášho výslovného súhlasu neposkytujú tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv o službách a digitálnom obsahu

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad úverovej inštitúcii poverenej spracovaním platby.

K ďalšiemu prenosu údajov nedochádza alebo len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje sa bez vášho výslovného súhlasu neposkytujú tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Posúdenie úverovej bonity

Ak ponúkame nákup na účet alebo iný spôsob platby, pri ktorom platíme vopred, môžeme vykonať postup hodnotenia úverovej bonity (scoring). Na tento účel odovzdáme vaše zadané údaje (napr. meno, adresu, vek alebo bankové údaje) úverovej agentúre. Na základe týchto údajov sa určí pravdepodobnosť omeškania platby. V prípade zvýšeného rizika nezaplatenia môžeme odmietnuť príslušný typ platby.

Posúdenie úverovej bonity sa vykonáva na základe plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), ako aj s cieľom predísť omeškaniu platieb (oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ak bol získaný súhlas, posúdenie úverovej bonity sa vykonáva na základe tohto súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. GDPR); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

7 Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Naše webové stránky môžu využívať funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webových stránok analyzovať správanie návštevníkov webových stránok. Prevádzkovateľ webových stránok pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, dĺžka pobytu, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje sa priraďujú k príslušnému koncovému zariadeniu používateľa. Neexistuje žiadne priradenie k identifikátoru používateľa.

Okrem toho nám služba Google Analytics umožňuje okrem iného zaznamenávať pohyby myšou a posúvanie a kliknutia. Ďalej služba Google Analytics využíva rôzne prístupy modelovania na doplnenie zhromaždených záznamov údajov a pri analýze údajov používa technológie strojového učenia.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy správania používateľa (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie zhromaždené spoločnosťou Google o používaní tejto webovej lokality sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Plugin prehliadača

Zhromažďovaniu a spracúvaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete vo výhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Signály Google

Na niektorých stránkach používame signály Google. Keď navštívite našu webovú stránku, služba Google Analytics okrem iného zhromažďuje údaje o vašej polohe, histórii vyhľadávania a histórii YouTube, ako aj demografické údaje (údaje o návštevníkoch). Tieto údaje sa môžu použiť na personalizovanú reklamu pomocou signálov Google. Ak máte účet Google, údaje o návštevníkoch zo signálov Google budú prepojené s vaším účtom Google a použité na personalizované reklamné správy. Tieto údaje sa používajú aj na zostavovanie anonymizovaných štatistík o správaní našich používateľov.

Google Tag Manager

Na určitých webových stránkach používame Google Tag Manager. Poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie na našich webových stránkach. Samotný Google Tag Manager nevytvára profily používateľov, neukladá súbory cookie a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Slúži len na správu a prehrávanie nástrojov, ktoré sú prostredníctvom neho integrované. Správca značiek Google však zaznamenáva vašu IP adresu, ktorá sa môže prenášať aj do materskej spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Používanie nástroja Google Tag Manager sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na rýchlej a nekomplikovanej integrácii a správe rôznych nástrojov na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Matomo

Naše webové stránky využívajú open source službu webovej analýzy Matomo.

Pomocou služby Matomo môžeme zhromažďovať a analyzovať údaje o používaní našich webových stránok návštevníkmi webových stránok. To nám okrem iného umožňuje zistiť, ktoré zobrazenia stránok boli vykonané, kedy a z ktorého regiónu pochádzajú. Zhromažďujeme tiež rôzne logovacie súbory (napr. IP adresu, odkaz, použité prehliadače a operačné systémy) a môžeme merať, či návštevníci našich webových stránok vykonávajú určité akcie (napr. kliknutia, nákupy atď.).

Používanie tohto analytického nástroja sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP

Pri analýze pomocou nástroja Matomo používame anonymizáciu IP. To znamená, že vaša IP adresa sa pred analýzou skráti, aby ju už nebolo možné jednoznačne priradiť k vám.

Hosting

Službu Matomo hostujeme výlučne na vlastných serveroch, takže všetky údaje o analýze zostávajú u nás a neposielajú sa ďalej.

Meta Pixel (predtým Facebook Pixel)

Naše webové stránky používajú na meranie konverzií pixel akcií návštevníkov od spoločnosti Facebook/Meta. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa spoločnosti Facebook sa však zozbierané údaje prenášajú aj do USA a iných tretích krajín.

To umožňuje sledovať správanie návštevníkov stránky po tom, ako boli kliknutím na reklamu Facebooku presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa. To umožňuje vyhodnocovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zozbierané údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nemôžeme vyvodzovať žiadne závery o totožnosti používateľov. Údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook, aby bolo možné prepojenie s príslušným profilom používateľa a aby spoločnosť Facebook mohla údaje použiť na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). To umožňuje Facebooku zobrazovať reklamy na stránkach Facebooku, ako aj mimo Facebooku. Toto používanie údajov nemôžeme ako prevádzkovateľ stránky ovplyvniť.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ sa osobné údaje zhromažďujú na našej webovej stránke pomocou tu opísaného nástroja a odovzdávajú spoločnosti Facebook, sme my a spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, spoločne zodpovední za toto spracovanie údajov (článok 26 GDPR). Spoločná zodpovednosť sa obmedzuje výlučne na zhromažďovanie údajov a ich odovzdávanie spoločnosti Facebook. Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook, ktoré sa uskutočňuje po ich zaslaní, nie je súčasťou spoločnej zodpovednosti. Povinnosti, ktoré nám spoločne prináležia, boli stanovené v dohode o spoločnom spracúvaní. Text dohody nájdete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podľa tejto dohody sme zodpovední za poskytovanie informácií o ochrane údajov pri používaní nástroja Facebooku a za implementáciu nástroja na našej webovej stránke, ktorá je zabezpečená z hľadiska ochrany údajov. Spoločnosť Facebook je zodpovedná za bezpečnosť údajov v produktoch spoločnosti Facebook. Práva dotknutých osôb (napr. žiadosti o informácie) týkajúce sa údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook môžete uplatniť priamo u spoločnosti Facebook. Ak si uplatníte práva dotknutej osoby u nás, sme povinní ich postúpiť spoločnosti Facebook.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ďalšie informácie o ochrane vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Môžete tiež zakázať funkciu remarketingu „Custom Audiences“ v sekcii Nastavenia reklám na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásený na Facebooku.

Ak nemáte účet na Facebooku, môžete reklamu založenú na používaní zo strany Facebooku zakázať na webovej stránke Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Značka inzerenta Deep Media

Na niektorých našich webových stránkach používame službu Deep Media Advertiser Tag, ktorú poskytuje spoločnosť Deep Media Technologies GmbH, Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg.

Deep Media Advertiser Tag je systém správy značiek na správu technológií na marketingové a optimalizačné účely. Používa sa najmä na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavé, a na zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampaní. Používanie Advertiser Tag môže zahŕňať spracovanie pseudonymizovaných online identifikátorov, ako sú súbory cookie a identifikátory kliknutia. Nie je možné, aby spoločnosť Deep Media Technologies GmbH osobne identifikovala používateľa.

Údaje spracúvajú poskytovatelia, ktorým používateľ udelil súhlas v rámci nastavení ochrany údajov na tejto webovej stránke. Proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov môže príslušný poskytovateľ kedykoľvek vzniesť námietku. V prípade námietky sa tieto údaje neposkytnú spoločnosti Deep Media Technologies GmbH.

Právnym základom pre vyššie uvedené spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Deep Media Technologies GmbH nájdete na tejto webovej stránke spoločnosti Deep Media Technologies GmbH: https://www.deepmedia.de/datenschutzerklaerung-advertisertag/

Pinterest

Na tejto webovej lokalite používame prvky sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko.

Keď vyvoláte stránku, ktorá obsahuje takýto prvok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Pinterest. Tento prvok sociálnej siete prenáša protokolové údaje na server Pinterest v USA. Tieto protokolové údaje môžu obsahovať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré obsahujú aj funkcie Pinterest, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas požiadavky, spôsob používania Pinterest a súbory cookie.

Pokiaľ bol získaný súhlas, používanie uvedenej služby sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Pokiaľ súhlas nebol získaný, používanie služby sa zakladá na našom oprávnenom záujme dosiahnuť čo najväčšiu viditeľnosť v sociálnych médiách.

Ďalšie informácie o účele, rozsahu a ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Pinterest, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

8 Spravodajský bulletin

Údaje o spravodajskom bulletine

Ak chcete dostávať spravodajské bulletiny ponúkané na našich webových stránkach, požadujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním bulletinov. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo len na dobrovoľnej báze. Na spracovanie bulletinov využívame poskytovateľov služieb, ktorí sú opísaní nižšie.

Spracovanie údajov zadaných v registračnom formulári na zasielanie bulletinov je založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „Odhlásiť sa z odberu“ v bulletine. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť už vykonaných operácií spracovania údajov.

Údaje, ktoré nám poskytnete na účely zasielania bulletinu, budeme uchovávať my alebo poskytovateľ služieb zasielania bulletinu, kým sa neodhlásite z odberu bulletinu, a po odhlásení z odberu bulletinu budú vymazané z distribučného zoznamu. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely, zostávajú týmto nedotknuté.

Po odhlásení sa zo zoznamu na distribúciu bulletinu uložíme vašu e-mailovú adresu my alebo poskytovateľ služieb zasielania bulletinu na čiernu listinu, aby sme v prípade potreby zabránili budúcemu zasielaniu e-mailov. Údaje z čiernej listiny sa použijú len na tento účel a nebudú sa spájať s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu na dodržanie zákonných požiadaviek pri zasielaní bulletinov (oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie na čiernu listinu nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

9 Pluginy a nástroje

Google Fonts

Niektoré naše stránky používajú takzvané Google Fonts, ktoré poskytuje spoločnosť Google, na jednotné zobrazovanie písiem. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a fonty zobrazovali správne.

Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. To poskytuje spoločnosti Google informácie o tom, že táto webová stránka bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie Google Fonts je založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na jednotnej prezentácii písma na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ak váš prehliadač nepodporuje Google Fonts, váš počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a vo výhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokálny hosting)

Niektoré naše stránky používajú takzvané Google Fonts, ktoré poskytuje spoločnosť Google, na jednotné zobrazovanie písiem. Fonty Google sú nainštalované lokálne. Neexistuje žiadne spojenie so servermi spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a vo výhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube so zvýšenou ochranou údajov

Na niektorých webových stránkach sú vložené videá z webovej stránky YouTube. Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Službu YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa YouTube tento režim znamená, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky pred tým, ako si pozrú video. Prenos údajov partnerom YouTube však nie je nevyhnutne vylúčený režimom rozšírenej ochrany údajov. YouTube napríklad nadviaže spojenie so sieťou Google DoubleClick - bez ohľadu na to, či si pozriete video.

Hneď ako spustíte video YouTube na našich webových stránkach, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Tým sa server YouTube dozvie, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Okrem toho môže YouTube po spustení videa uložiť rôzne súbory cookie do vášho koncového zariadenia alebo použiť porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadenia). Týmto spôsobom môže YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie štatistík o videách, zlepšovanie používateľského zážitku a predchádzanie pokusom o podvod.

V prípade potreby sa po spustení videa YouTube môžu spustiť ďalšie procesy spracovania údajov, na ktoré nemáme vplyv.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o ochrane údajov v službe YouTube nájdete v jej výhlásení o ochrane údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Niektoré webové stránky používajú zásuvné moduly z videoportálu Vimeo. Poskytovateľom je spoločnosť Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Keď navštívite niektorú z našich stránok vybavenú videom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. To informuje server Vimeo o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili. Okrem toho spoločnosť Vimeo získa vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do služby Vimeo alebo nemáte účet v službe Vimeo. Informácie zhromaždené spoločnosťou Vimeo sa prenášajú na server Vimeo v USA.

Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, umožňujete spoločnosti Vimeo priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z účtu Vimeo.

Vimeo používa súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadení) na rozpoznávanie návštevníkov webových stránok.

Používanie služby Vimeo je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ a podľa spoločnosti Vimeo na základe „oprávnených obchodných záujmov“. Podrobnosti nájdete tu: https://vimeo.com/privacy.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete vo výhlásení o ochrane údajov spoločnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Adobe Fonts

Niektoré webové stránky používajú Web Fonts od spoločnosti Adobe na jednotné zobrazenie určitých písiem. Poskytovateľom je spoločnosť Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Keď vyvoláte túto webovú stránku, váš prehliadač načíta požadované písma priamo od spoločnosti Adobe, aby ich mohol správne zobraziť na vašom koncovom zariadení. Váš prehliadač pritom nadviaže spojenie so servermi spoločnosti Adobe v USA. Vďaka tomu spoločnosť Adobe vie, že na prístup na túto webovú stránku bola použitá vaša IP adresa. Podľa spoločnosti Adobe sa pri poskytovaní písiem neukladajú žiadne súbory cookie.

Ukladanie a analýza údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na jednotnej prezentácii písma na svojej webovej stránke. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Viac informácií o Adobe Fonts nájdete na: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Vo výhlásení o ochrane údajov spoločnosti Adobe nájdete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Na niektorých webových stránkach používame mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Na používanie funkcií Map Google je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Prevádzkovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv. Ak je služba Google Maps aktivovaná, spoločnosť Google môže používať písma Google Fonts na účely jednotného zobrazenia písma. Keď vyvoláte službu Mapy Google, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma zobrazovali správne.

Použitie Google Maps je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a jednoduchej lokalizácie miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Viac informácií o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na niektorých webových stránkach tejto webovej stránky používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či údaje zadané na tejto webovej lokalite (napr. v kontaktnom formulári) zadal človek alebo automatizovaný program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej lokality na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa začína automaticky, akonáhle návštevník webovej lokality vstúpi na webovú lokalitu. Na účely analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA rôzne informácie (napr. adresu IP, čas, ktorý návštevník webovej lokality strávil na webovej lokalite, alebo pohyby myšou, ktoré vykonal používateľ). Údaje zhromaždené počas analýzy sa posielajú spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Ukladanie a analýza údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej lokality má oprávnený záujem chrániť svoje webové ponuky pred zneužívaním automatizovaným špehovaním a pred SPAMom. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o reCAPTCHA spoločnosti Google nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google a v Podmienkach používania spoločnosti Google na týchto odkazoch: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

10 Online komunikácia (konferenčné nástroje atď.)

Spracovanie údajov

Na komunikáciu so zákazníkmi používame okrem iného online konferenčné nástroje. Jednotlivé nástroje, ktoré používame, sú uvedené nižšie. Keď s nami komunikujete prostredníctvom videokonferencie alebo audiokonferencie cez internet, vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame my a poskytovateľ príslušného konferenčného nástroja.

Konferenčné nástroje zhromažďujú všetky údaje, ktoré poskytnete/zadáte na účely používania týchto nástrojov (e-mailová adresa a/alebo vaše telefónne číslo). Okrem toho konferenčné nástroje spracúvajú trvanie konferencie, začiatok a koniec (čas) účasti na konferencii, počet účastníkov a ďalšie „kontextové informácie“ v súvislosti s procesom komunikácie (metadáta).

Okrem toho poskytovateľ nástroja spracúva všetky technické údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie online komunikácie. Patria sem najmä adresy IP, adresy MAC, identifikátory zariadenia, typ zariadenia, typ a verzia operačného systému, verzia klienta, typ kamery, mikrofónu alebo reproduktora, ako aj typ pripojenia.

Ak sa v rámci nástroja vymieňa, nahráva alebo inak sprístupňuje obsah, tento sa tiež ukladá na serveroch poskytovateľov nástroja. Takýto obsah zahŕňa, ale nie je obmedzený na cloudové nahrávky, chat/okamžité správy, hlasové správy, nahrané fotografie a videá, súbory, tabule a ďalšie informácie zdieľané počas používania služby.

Upozorňujeme, že nemáme úplnú kontrolu nad operáciami spracovania údajov používaných nástrojov. Naše možnosti sú do veľkej miery určené firemnou politikou príslušného poskytovateľa. Ďalšie informácie o spracovaní údajov konferenčnými nástrojmi nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných používaných nástrojov, ktoré uvádzame pod týmto textom.

Účel a právny základ

Konferenčné nástroje sa používajú na komunikáciu s potenciálnymi alebo existujúcimi zmluvnými partnermi alebo na ponuku určitých služieb našim zákazníkom (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Okrem toho slúži používanie nástrojov na všeobecné zjednodušenie a zrýchlenie komunikácie s nami alebo našou spoločnosťou (oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ak bol vyžiadaný súhlas, predmetné nástroje sa používajú na základe tohto súhlasu; súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Doba uchovávania

Údaje, ktoré zhromažďujeme priamo prostredníctvom video a konferenčných nástrojov, sa z našich systémov vymažú, akonáhle nás o ich vymazanie požiadate, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo pominie účel uchovávania údajov. ložené súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania vašich údajov, ktoré uchovávajú prevádzkovatelia konferenčných nástrojov na svoje vlastné účely. Podrobnosti získate priamo od prevádzkovateľov konferenčných nástrojov.

Použité konferenčné nástroje

Používané konferenčné nástroje

Microsoft Teams

Používame Microsoft Teams. Poskytovateľom je spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete vo výhlásení o ochrane údajov Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

11 Vlastné služby

Požiadavky e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely vybavenia vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracúvaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ak ste oň požiadali.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktných žiadostí, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Poštová reklama

V prípade potreby použijeme vašu adresu v súlade so všetkými zákonnými ustanoveniami na zasielanie poštovej reklamy.

Právnym základom je náš oprávnený záujem na priamej reklame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. V priebehu zhromažďovania údajov vám môžu byť oznámené konkrétnejšie nariadenia, ktoré majú prednosť pred týmto nariadením.

Vaša adresa zostane u nás, kým neprestane platiť účel spracovania údajov. Ak uplatníte oprávnenú požiadavku na vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas s poštovou reklamou, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade budú údaje vymazané, keď tieto dôvody prestanú platiť.

Kontakt cez sociálne siete (Xing, LinkedIn, Facebook atď.)

Ak nás kontaktujete prostredníctvom sociálnych sietí, vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) sa ukladá a spracúva na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR) a/alebo na našich oprávnených záujmoch (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), keďže máme oprávnený záujem na efektívnom spracovaní nám zaslaných otázok.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktných žiadostí, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Súťaže

Účasť na súťažiach je dobrovoľná. V tejto súvislosti spracúvame vaše osobné údaje na účely uskutočnenia príslušnej súťaže, vyžrebovania a oznámenia výhercov, ako aj distribúcie cien.

Spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe udeleného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG); súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Údaje zhromaždené v tejto súvislosti budú po skončení súťaže vymazané. Zákonné lehoty uchovávania alebo iné právne dôvody, ktoré bránia vymazaniu, zostávajú nedotknuté.

Kamerový dohľad v našich prevádzkach

Na niektorých miestach prevádzkujeme kamerový dohľad.

Kamerový dohľad je na príslušných miestach označený príslušným značením.

Kamerový dohľad sa vykonáva na účely výkonu domových práv, predchádzania trestným činom a zabezpečenia dôkazov v prípade trestných činov.

Spracúvanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR; oprávnený záujem vyplýva z uvedených účelov.

Základná doba uchovávania je 3 dni alebo počas trvania prípadného konania vyšetrovacích orgánov.

Uložený videomateriál môže byť odovzdaný vyšetrovacím orgánom, bezpečnostným službám, polícii alebo poisťovniam (v prípade zdokumentovanej škody).

12 Podujatia

Fotografie podujatia alebo účastníkov

Na našich podujatiach sa môžu vyhotovovať fotografie (foto, video).

Obrazový materiál fyzických osôb je osobným údajom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorý je osobitne chránený aj inými zákonmi.

Obrazový materiál z verejne propagovaných podujatí sa môže vytvárať, uchovávať, zverejňovať a inak používať na redakčné príspevky alebo iné dokumentačné účely na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR za predpokladu, že neprevažujú záujmy zobrazených osôb.

Pokiaľ získame váš súhlas na vytvorenie a použitie obrazového materiálu na konkrétne účely, spracúvanie sa vykonáva na základe tohto súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Obrazový materiál zostáva u nás, kým nás nepožiadate o jeho vymazanie, neodvoláte svoj súhlas so spracovaním alebo kým neprestane platiť účel uchovávania. Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - tým nie sú dotknuté.

13 Nástroje na výmenu súborov / bezpečné odosielanie e-mailov

OneDrive

Používame OneDrive, a to aj na výmenu súborov. Poskytovateľom je spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko (ďalej len „OneDrive“).

OneDrive nám tiež umožňuje v prípade potreby zahrnúť na webovú stránku oblasť na odosielanie, kde môžete odosielať obsah. Keď nahráte obsah, uloží sa na serveroch služby OneDrive. Keď vstúpite na našu webovú stránku, vytvorí sa aj spojenie so službou OneDrive, aby spoločnosť OneDrive mohla určiť, že ste navštívili našu webovú stránku.

Používanie služby OneDrive je založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na spoľahlivom priestore na nahrávanie na svojej webovej stránke. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

14 Prieskumné nástroje / prieskumy

Spracovanie údajov

Na prieskumy atď. môžeme používať online nástroje. Ak sa zúčastníte na prieskume atď. vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a spracúvať my a poskytovateľ príslušného nástroja.

Nástroje zhromažďujú všetky údaje, ktoré poskytnete/zadáte na použitie nástrojov (údaje z prieskumu, prípadne vaše kontaktné údaje). Okrem toho nástroje spracúvajú údaje o dĺžke používania, začiatku a konci (čase) účasti, ako aj metadáta o procese komunikácie.

Upozorňujeme, že nemáme úplnú kontrolu nad operáciami spracovania údajov používaných nástrojov. Naše možnosti sú do veľkej miery určené firemnou politikou príslušného poskytovateľa. Ďalšie informácie o spracovaní údajov nástrojmi nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných použitých nástrojov, ktoré uvádzame pod týmto textom.

Účel a právny základ

Nástroje sa používajú na získanie výsledkov prieskumu atď. Účasť je dobrovoľná a vychádza z článku 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Doba uchovávania

daje, ktoré zhromažďujeme priamo prostredníctvom nástrojov, sa z našich systémov vymažú hneď, ako nás požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo účel uchovávania údajov prestane platiť. ložené súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania vašich údajov, ktoré uchovávajú prevádzkovatelia nástrojov na svoje vlastné účely. Podrobné informácie získate priamo od prevádzkovateľov týchto nástrojov.

15 Aktuálnosť a zmena tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Zmeny a ďalší vývoj tejto webovej stránky alebo iných webových stránok a služieb, ktoré prevádzkujeme, ako aj zmenené právne alebo úradné požiadavky si môžu vyžiadať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Aktuálne vyhlásenie nájdete na príslušnej webovej stránke v časti „Ochrana údajov“ alebo „Výhlásenie o ochrane údajov“.

Stav: jún 2023.