Zásady ochrany osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov v skratke

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytnú stručný prehľad o tom, čo sa bude diať s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených nižšie v texte.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Údaje na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme údaje?

Vaše údaje získavame v prvom rade tak, že nám ich poskytnete. Môže sa to týkať napríklad údajov, ktoré uvediete v kontaktnom formulári.

Ďalšie údaje sa ukladajú automaticky pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich informačných systémov. Ide predovšetkým o technické údaje (napríklad o webovom prehliadači, operačnom systéme alebo čase návštevy stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, vo chvíli otvorenia webovej stránky.

Na čo používame vaše údaje?

Istá časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo bezchybné fungovanie webovej stránky. Iné údaje môžu byť použité na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva vám prináležia pokiaľ ide o vaše osobné údaje?

Kedykoľvek máte právo získať bezplatné informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich zhromaždených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tejto veci, ako aj s ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom kontrolnom úrade.

Za určitých okolností máte okrem toho aj právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov v časti „Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov“.

Analytické nástroje a nástroje iných poskytovateľov

Vaše správanie pri surfovaní na našej webovej stránke môže byť štatisticky spracúvané. Deje sa to predovšetkým prostredníctvom súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní prebieha zvyčajne anonymne a teda sa spozorované správanie nedá spätne vystopovať k vám. Voči takejto analýze máte právo podať námietku alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Voči takejto analýze máte právo podať námietku. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete o možnostiach podania námietky.

2. Všeobecné a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame diskrétne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rozličné osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje sa tu tiež aj to, ako a na aký účel tento proces prebieha.

Upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom prostredníctvom tretích strán nie je možná.

Informácie o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom za spracúvanie osobných údajov na tejto webovej stránke je:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz
Nemecko

Telefón: 0049/6131 964-01
E-mail: info@werner-mertz.com

Zodpovedný orgán je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spolu s inými osobami rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracúvania osobných údajov (napríklad mien, e-mailových adries a iných).

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Mnoho postupov spracovania údajov je možných len s vaším výslovným súhlasom. Existujúci súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí, ak nám pošlete neoficiálnu správu e-mailom. Na právoplatnosť postupov spracovania údajov vykonaných do doby odvolania súhlasu sa odvolanie nevzťahuje.

Právo na podanie námietky voči zberu osobných údajov v mimoriadnych prípadoch a voči priamej reklame (čl. 21 GDPR)

Ak prebieha spracovanie údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR, máte kedykoľvek právo podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré pramenia z vašej mimoriadnej situácie; platí to aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Príslušný právny základ, na ktorom spracovanie údajov spočíva, nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov. V prípade, že podáte námietku, nebudeme vaše dotknuté osobné údaje ďalej spracovávať. Neplatí to však v prípade, kedy budeme schopní preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie vašich údajov, ktoré by prevažovali nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak slúži spracovanie údajov na účely vymáhania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov (námietka podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na účel priamej reklamy, máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov na takéto účely; platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. V prípade, že podáte námietku, nebudú vaše osobné údaje ďalej používané na účely priamej reklamy (námietka podľa čl. 21 ods. 2 GDPR).

Právo na podanie sťažnosti na príslušnom kontrolnom úrade

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť na kontrolnom úrade, najlepšie na tom, ktorý sa nachádza na území členského štátu, ktorý je ich obvyklým miestom pobytu, pracoviska alebo miestom údajného porušenia nariadení. Právo na podanie sťažnosti sa nedotýka žiadnych iných správnych alebo súdnych opravných prostriedkov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o vydanie vašich údajov, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy pre vaše potreby alebo pre potreby tretích strán, a to v štandardnom, elektronickom formáte. Priamy prenos vašich údajov inej zodpovednej osobe je možný len v prípade, ak bude technicky uskutočniteľný.

Šifrovanie SSL, resp. TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako napríklad informácií o objednávkach alebo žiadostiach, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, používa táto stránka šifrovanie SSL, resp. TLS. Šifrované prepojenie rozoznáte tak, že sa URL adresa prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a objaví sa symbol zámky.

Keď je aktivované šifrovanie SSL, resp. TLS, nemôžu tretie strany vidieť údaje, ktoré nám poskytujete.

Informácie, blokovanie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych predpisov máte kedykoľvek právo získať bezplatné informácie o vašich zozbieraných osobných údajoch, o ich pôvode, príjemcovi a účele spracúvania a príp. aj právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tejto veci, ako aj s ďalšími otázkami týkajúcimi sa osobných údajov, sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V tejto veci sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov vzniká v nasledovných prípadoch:

  • V prípade, že popierate správnosť osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, potrebujeme spravidla istý čas na overenie takéhoto tvrdenia. Počas doby overovania máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
  • Ak boli/sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne, môžete namiesto vymazania daných údajov požadovať ich obmedzené spracúvanie.
  • Ak už sú pre nás vaše osobné údaje bezpredmetné, vy ich však potrebujete na účely uplatňovania, obhajoby alebo vymáhania právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania daných údajov požadovať ich obmedzené spracúvanie.
  • Ak ste podali námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, musí dôjsť k zváženiu závažnosti vašich a našich záujmov. Do doby, kým nebude jasné, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste sa rozhodli pre obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, môžu byť tieto údaje, s výnimkou ich ukladania, ďalej používané iba s vaším súhlasom alebo na účely vymáhania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov alebo na účely ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

Námietka voči reklamným e-mailom

Je možné podať námietku voči použitiu kontaktných údajov uverejnených v rámci povinného uvádzania tiráže na účely zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na podstúpenie právnych krokov v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Súbory cookie

Webové stránky čiastočne používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač ani neobsahujú vírusy. Slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky prijateľnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do počítača ukladá váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. „dočasné súbory cookie“, ktoré sa po opustení stránky automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení až dokým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Vo vašom prehliadači si môžete nastaviť, aby ste boli informovaný o súboroch cookie a aby ste sa mohli v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či ich ukladanie povolíte, ďalej si môžete nastaviť automatické prijímanie súborov cookie pre určité prípady, ich celkovú deaktiváciu alebo ich automatické zmazávanie pri zatvorení prehliadača. Úplná deaktivácia súborov cookie môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre priebeh elektronickej komunikácie alebo pre fungovanie určitých, vami zvolených funkcií (napr. funkcie nákupného košíka), budú ukladané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem na ukladaní súborov cookie z dôvodu zabezpečenia technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. V prípade, že sa ukladajú aj ďalšie súbory cookie (napr. pre potreby analýzy vášho správania pri surfovaní), bude im v týchto zásadách ochrany osobných údajov venovaná osobitá pozornosť.

Protokolové súbory serverov

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných protokolových súboroch serverov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Tieto informácie zahŕňajú:

  • typ a verziu prehliadača
  • používaný operačný systém
  • URL adresu
  • názov hostiteľa prístupového počítača
  • čas pripojenia na server
  • IP adresu

Tieto údaje sa nezlučujú s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii svojej webovej stránky a na tento účel je potrebné zaznamenávanie protokolových súborov serverov.

Kontaktný formulár

Ak nám zašlete žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára, budú vaše údaje z tohto formulára, vrátane vašich kontaktných údajov, uložené na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytneme žiadnym tretím osobám.

Spracovanie údajov z kontaktného formulára sa preto uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí, ak nám pošlete neoficiálnu správu e-mailom. Na právoplatnosť postupov spracovania údajov vykonaných do doby odvolania súhlasu sa odvolanie nevzťahuje.

Údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári si uchováme, dokým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich ukladaním alebo nezanikne účel ich uchovávania (napr. po vybavení vašej žiadosti). Toto neplatí pre povinné zákonné predpisy, najmä lehoty uchovávania.

Žiadosť doručená e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, bude vaša žiadosť, vrátane všetkých uvedených osobných údajov (meno, predmet žiadosti) uchovaná a spracovaná s cieľom jej vybavenia. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytneme žiadnym tretím osobám.

Spracúvanie týchto údajov prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, a to za predpokladu, že žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je nevyhnutná na realizáciu opatrení pred podpísaním zmluvy. Vo všetkých ostatných prípadoch sa spracovanie údajov zakladá na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) a/alebo na našich legitímnych záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), nakoľko máme legitímny záujem na efektívnom vybavovaní žiadostí, ktoré sú nám doručené.

Údaje, ktoré ste nám poskytli v kontaktnom formulári si uchováme, dokým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich ukladaním alebo nezanikne účel ich uchovávania (napr. po vybavení vašej žiadosti). Toto neplatí pre povinné zákonné predpisy, najmä lehoty uchovávania.

Registrácia na tejto webovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke a využívať tak jej ďalšie funkcie. Údaje poskytnuté pri registrácii používame výlučne na účely poskytovania ponuky alebo služby, ktorú ste si pri registrácii zvolili. Údaje, ktoré sú pri registrácii označené ako povinné, je nutné uvádzať v ich plnom znení. V opačnom prípade bude registrácia zamietnutá.

V prípade, že nastanú dôležité zmeny, napr. v rozsahu ponuky alebo závažné technické zmeny, použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli počas registrácie, aby sme vás o zmenách informovali.

Spracúvanie údajov poskytnutých počas registrácie sa zakladá na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí, ak nám pošlete neoficiálnu správu e-mailom. Na právoplatnosť postupov spracovania údajov vykonaných do tejto doby sa odvolanie nevzťahuje.

Údaje získané pri registrácii si uchováme po celú dobu platnosti vašej registrácie na našej webovej stránke a následne ich vymažeme. Toto neplatí pre zákonné lehoty uchovávania údajov.

Funkcia komentovania na tejto webovej stránke

V rámci funkcie komentovania na tejto webovej stránke sa budú ukladať okrem samotného komentára aj údaje o čase vytvorenia komentára, vaša e-mailová adresa a aj vaše používateľské meno, v prípade, že nezanechávate komentár anonymne.

Ukladanie IP adresy

Naša funkcia komentovania ukladá IP adresy používateľov, ktorí zanechávajú komentár. Vzhľadom na to, že na našej stránke komentáre pred ich uverejnením nekontrolujeme, potrebujeme tieto údaje preto, aby sme v prípade porušovania práv, napríklad urážkami alebo propagandou, boli schopní zakročiť proti autorovi daného komentára.

Prihlásenie sa na odber komentárov

Ako registrovaný používateľ tejto stránky sa môžete prihlásiť na odber komentárov. Dostanete potvrdzujúci e-mail, ktorým si overíme, či ste vlastníkom danej e-mailovej adresy. Z funkcie odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v informačných e-mailoch. Údaje poskytnuté v rámci prihlásenia sa na odber komentárov budú v takomto prípade vymazané; ak ste nám však tieto údaje poskytli aj na iné účely alebo pri iných funkciách (napríklad pri objednávke informačného letáka), budú tieto údaje naďalej uchovávané.

Lehota uchovávania komentárov

Komentáre a s nimi súvisiace údaje (napr. IP adresa) sa uchovávajú a ostávajú zverejnené na webovej stránke do doby, kým nebude komentovaný obsah úplne odstránený alebo dokým nebude potrebné komentáre odstrániť z právnych dôvodov (napr. urážlivé komentáre).

Právny základ

Ukladanie komentárov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí, ak nám pošlete neoficiálnu správu e-mailom. Na právoplatnosť postupov spracovania údajov vykonaných do tejto doby sa odvolanie nevzťahuje.

Spracovávanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba pokiaľ sú potrebné na odôvodnenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právneho vzťahu (základné údaje). Toto prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovávanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo realizácie opatrení pred podpísaním zmluvy. Osobné údaje súvisiace s používaním našej webovej stránky (používateľské údaje) zhromažďujeme, spracovávame a používame iba pokiaľ je to potrebné na poskytovanie alebo účtovanie služieb používateľovi.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch budú vymazané po vybavení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Toto neplatí pre zákonné lehoty uchovávania údajov.

5. Sociálne médiá

Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook (tlačidlá „Páči sa mi to“ a „Zdieľať“)

Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Zásuvné moduly Facebooku rozoznáte na našich stránkach podľa loga Facebooku alebo tlačidla „Like“ („Páči sa mi to“). Prehľad zásuvných modulov Facebooku nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Pri návšteve našich stránok sa prostredníctvom zásuvného modulu vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom spoločnosti Facebook. Facebook vďaka tomu dostane informáciu o tom, že ste so svojou IP adresou navštívili našu stránku. Ak ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku a ak na našej stránke kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“, môžete zdieľať obsahy našich stránok na svojom profile na Facebooku. Vďaka tomu bude môcť Facebook priradiť návštevy našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Poukazujeme na to, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme informácie o obsahu sprostredkovaných údajov ani o ich použití prostredníctvom Facebooku. Bližšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Ak si neželáte, aby mohol Facebook priradiť návštevy našich stránok k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa z vášho používateľského účtu na Facebooku.

Používanie zásuvných modulov sociálnej siete Facebook prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na čo najrozsiahlejšej viditeľnosti na sociálnych médiách.

Zásuvný modul sociálnej siete Twitter

Súčasťou našich stránok sú funkcie služby Twitter. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocou služby Twitter a funkcie „Retweet“ budú webové stránky, ktoré navštevujete, prepojené s vaším účtom na Twitteri a zdieľané s ostatnými používateľmi. Pri tomto procese sa na Twitter prenášajú aj vaše údaje. Poukazujeme na to, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme informácie o obsahu sprostredkovaných údajov ani o ich použití prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Bližšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/de/privacy .

Používanie zásuvných modulov sociálnej siete Twitter prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na čo najrozsiahlejšej viditeľnosti na sociálnych médiách.

Nastavenia ochrany osobných údajov na sociálnej sieti Twitter si môžete zmeniť v nastaveniach účtu na adrese https://twitter.com/account/settings .

Zásuvný modul sociálnej siete Google+

Naše stránky používajú funkcie sociálnej siete Google+. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromažďovanie a šírenie informácií: Pomocou ikony Google+ môžete informácie zverejňovať na celom svete. Prostredníctvom ikony Google+ máte vy a iný používatelia prístup k personalizovanému obsahu od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá informácie o tom, že ste pri istom obsahu klikli na tlačidlo +1, ako aj informácie o stránke, ktorú ste si v dobe kliknutia na tlačidlo prezerali. Vaše kliknutia na tlačidlo +1 sa môžu v službách Google zobrazovať ako odkazy spolu s vaším používateľským menom a fotografiou, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile na Google alebo inde na webových stránkach či obsahoch na internete.

Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašich kliknutiach na tlačidlo +1, aby vylepšila svoje služby pre vás aj pre ostatných používateľov. Aby ste mohli používať ikonu Google+, potrebujete celosvetovo viditeľný, verejný profil na Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre daný profil. Toto meno sa bude používať vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže byť toto meno nahradené iným menom, ktoré ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. K identite vášho profilu Google majú prístup používatelia, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo iné identifikačné informácie.

Použitie zhromaždených informácií: Okrem vyššie uvedených spôsobov použitia sa budú vami poskytnuté informácie používať v súlade s platnými nariadeniami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zverejňovať súhrnné štatistiky o aktivite používateľov v spojitosti s tlačidlom +1, resp. ich poskytovať používateľom a partnerom, napríklad vydavateľom, inzerentom alebo partnerským webovým stránkam.

Používanie zásuvných modulov sociálnej siete Google+ prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na čo najrozsiahlejšej viditeľnosti na sociálnych médiách.

Zásuvné moduly sociálnej siete Instagram

Súčasťou našich stránok sú funkcie služby Instagram. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Ak ste prihlásení do svojho účtu na Instagrame, môžete na našej stránke kliknúť na tlačidlo Instagramu a zdieľať tak obsahy našich stránok na svojom profile na Instagrame. Vďaka tomu bude môcť Instagram priradiť návštevy našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Poukazujeme na to, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme informácie o obsahu sprostredkovaných údajov ani o ich použití prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

Používanie zásuvných modulov sociálnej siete Instagram prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na čo najrozsiahlejšej viditeľnosti na sociálnych médiách.

Bližšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Zásuvný modul sociálnej siete LinkedIn

Naša webová stránka využíva funkcie sociálnej siete LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri každej návšteve niektorej z našich stránok, ktorá využíva funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi sociálnej siete LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn vďaka tomu dostane informáciu o tom, že ste so svojou IP adresou navštívili našu stránku. Ak ste prihlásení do svojho účtu na LinkedIn a ak na našej stránke kliknete na tlačidlo „Recommend“, môže LinkedIn priradiť návštevy našich stránok k vám a vášmu používateľskému účtu. Poukazujeme na to, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme informácie o obsahu sprostredkovaných údajov ani o ich použití prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn.

Používanie zásuvných modulov sociálnej siete LinkedIn prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na čo najrozsiahlejšej viditeľnosti na sociálnych médiách.

Bližšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Zásuvný modul sociálnej siete XING

Naša webová stránka využíva funkcie sociálnej siete XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.

Pri každej návšteve niektorej z našich stránok, ktorá využíva funkcie XING, sa vytvorí spojenie so servermi sociálnej siete XING. Pokiaľ je nám známe, sociálna sieť XING pritom vaše osobné údaje neukladá. Predovšetkým sa neukladajú IP adresy používateľov a ani sa štatisticky nespracúva ich správanie.

Používanie zásuvných modulov sociálnej siete XING prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na čo najrozsiahlejšej viditeľnosti na sociálnych médiách.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov a o tlačidle zdieľania XING nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby na analýzu webových stránok, Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie získané pomocou súborov cookie o vašom používaní webových stránok sa zvyčajne odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa následne ukladajú.

Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics a používanie tohto analytického nástroja prebiehajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na analýze používateľského správania, aby mohol optimalizovať svoje webové stránky, vrátane reklám.

Anonymizácia IP adresy

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. Tým pádom skráti spoločnosť Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore ešte pred odoslaním IP adresy do USA. Len vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA odoslaná úplná IP adresa, pričom dôjde k jej skráteniu až tam. Google bude tieto informácie používať v mene prevádzkovateľa webovej stránky na analýzu toho, ako webovú stránku používate, na zostavenie štatistík o vašich aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky či internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Pomocou vhodných nastavení vášho prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie. Upozorňujeme vás však, že v takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v tom, aby zhromažďovala a spracovávala údaje, ktoré sú generované súbormi cookie a ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), a to tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý nájdete na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Námietka voči zhromažďovaniu údajov

Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete zabrániť zhromažďovaniu vašich údajov službou Google Analytics. Do vášho prehliadača sa uloží súbor cookie Opt-Out, ktorý pri budúcich návštevách tejto stránky zabráni zhromažďovaniu vašich údajov: Zakázať službu Google Analytics.

Viac informácií o spravovaní údajov používateľov službou Google Analytics nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Poverenie na spracovávanie údajov

So spoločnosťou Google sme podpísali zmluvu o poverení na spracovanie údajov a pri používaní služby Google Analytics sa v plnej miere riadime prísnymi nariadeniami nemeckých úradov na ochranu osobných údajov.

Demografické údaje v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu „demografické údaje“ služby Google Analytics. Vďaka tomu je možné vypracovávať správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov našej stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklám spoločnosti Google, ktoré sú založené na záujmoch používateľov, ako aj z používateľských údajov iných poskytovateľov. Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnym osobám. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklám na svojom účte Google alebo úplne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako sa uvádza v časti „Námietka voči zhromažďovaniu údajov“.

Lehota uchovávania

Údaje o používateľoch a udalostiach, ktoré sú uchovávané spoločnosťou Google a ktoré súvisia so súbormi cookie, používateľským menom (napr. ID používateľa) alebo identifikátormi reklamy (napr. súbormi cookie DoubleClick, identifikátormi reklamy pre Androidy) budú po 14 mesiacoch anonymizované alebo vymazané. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej adrese: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de .

Štatistiky služby WordPress Stats

Táto webová stránka používa na účely štatistickej analýzy jej návštevnosti štatistický nástroj služby WordPress. Poskytovateľom je spoločnosť Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie o používaní našich webových stránok, ktoré boli vyzbierané prostredníctvom súborov cookie sa ukladajú na serveroch v USA. Vaša IP adresa bude po spracovaní a ešte pred jej uložením anonymizovaná.

Súbory cookie „WordPress-Stats“ ostávajú vo vašom zariadení dokým ich neodstránite.

Ukladanie súborov cookie služby „WordPress-Stats“ a používanie tohto analytického nástroja prebiehajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na anonymizovanej analýze používateľského správania, aby mohol optimalizovať svoje webové stránky, vrátane reklám.

Vo vašom prehliadači si môžete nastaviť, aby ste boli informovaný o súboroch cookie a aby ste sa mohli v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či ich ukladanie povolíte, ďalej si môžete nastaviť automatické prijímanie súborov cookie pre určité prípady, ich celkovú deaktiváciu alebo ich automatické zmazávanie pri zatvorení prehliadača. Úplná deaktivácia súborov cookie môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Voči zbieraniu a používaniu vašich údajov do budúcnosti môžete podať námietku, a to tak, že kliknete na tento odkaz, ktorý do vášho prehliadača uloží súbor cookie Opt-Out: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Ak vymažete súbory cookie vo vašom počítači, musíte súbor cookie Opt-Out uložiť nanovo.

Remarketing služby Google Analytics

Naše webové stránky využívajú funkcie remarketingu služby Google Analytics v kombinácii s funkciami služieb Google AdWords a Google DoubleClick, ktoré je možné používať na viacerých zariadeniach. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné cieľové skupiny vyhotovené prostredníctvom funkcie remarketingu služby Google Analytics s funkciami služieb Google AdWords a Google DoubleClick, ktoré je možné používať na viacerých zariadeniach. Vďaka tomuto sa personalizované reklamy, ktoré boli prispôsobené vašim potrebám a boli zvolené na základe vašich záujmov, vychádzajúc z vášho používateľského správania počas surfovania na internete na niektorom z vašich zariadení (napr. na mobilnom telefóne), môžu zobrazovať okrem tohto zariadenia aj na inom z vašich zariadení (napr. na tablete či počítači).

Ak ste udelili potrebný súhlas, spoločnosť Google na tento účel prepojí históriu vášho prehliadania na webe a v aplikáciách s vašim účtom Google. Vďaka tomuto sa môžu rovnaké personalizované reklamy zobrazovať na každom z vašich zariadení, s ktorým sa prihlásite do svojho účtu Google.

Na podporu tejto funkcie zhromažďuje služba Google Analytics autentifikačné ID používateľov, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi v službe Google Analytics, aby dokázali definovať a vytvoriť cieľové skupiny reklám zobrazovaných na viacerých zariadeniach.

Funkciu remarketingu/targetingu na viacerých zariadeniach môžete zrušiť tak, že na svojom účte Google deaktivujete personalizované reklamy. Pre deaktiváciu kliknite na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Zlučovanie zhromaždených údajov s vaším účtom Google sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete v rámci služby Google udeliť alebo odvolať (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). V prípade postupov zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené s vaším účtom Google (napr. z dôvodu, že nemáte účet Google alebo ste so zlúčením nesúhlasili) sa zbieranie údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Legitímny záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ webovej stránky má z dôvodu reklamných účelov záujem na anonymizovanej analýze návštevníkov svojej stránky.

Podrobnejšie informácie a nariadenia ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

Táto webová stránka používa službu Google AdWords. AdWords je online reklamná služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Ako súčasť služby Google AdWords používame tzv. sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, vo vašom zariadení sa uloží súbor cookie na sledovanie konverzií. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do počítača ukladá prehliadač používateľa. Tieto súbory cookie strácajú po 30 dňoch svoju platnosť a neslúžia na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej stránky a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, budeme my a spoločnosť Google schopní rozpoznať, že používateľ klikol na niektorú z reklám a bol presmerovaný na danú stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné vysledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie na konverzie sa používajú na vypracúvanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníkom sa poskytujú informácie o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku vybavenú možnosťou sledovania konverzií. Neposkytujú sa im však informácie, na základe ktorých by mohli osobne identifikovať používateľov. Ak nemáte záujem o funkciu sledovania konverzií, môžete ju jednoducho zrušiť deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google vo vašom webovom prehliadači v časti používateľské nastavenia. Následne nebudete zahrnutý do štatistík sledovania konverzií.

Ukladanie súborov cookie na sledovanie konverzií a používanie tohto nástroja na sledovanie prebiehajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem na analýze používateľského správania, aby mohol optimalizovať svoje webové stránky, vrátane reklám.

Bližšie informácie o službách Google AdWords a sledovanie konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Vo vašom prehliadači si môžete nastaviť, aby ste boli informovaný o súboroch cookie a aby ste sa mohli v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či ich ukladanie povolíte, ďalej si môžete nastaviť automatické prijímanie súborov cookie pre určité prípady, ich celkovú deaktiváciu alebo ich automatické zmazávanie pri zatvorení prehliadača. Úplná deaktivácia súborov cookie môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Facebook Pixel

Naša webová stránka využíva na meranie konverzií návštevníkov službu pixel od Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Takýmto spôsobom je možné sledovať správanie návštevníkov stránok po ich presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa v dôsledku kliknutia na reklamu na Facebooku. Vďaka tomuto je možné vyhodnotiť efektivitu reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zozbierané údaje sú pre nás, prevádzkovateľov tejto stránky, anonymné a nemôžeme z nich zistiť totožnosť používateľov. Tieto údaje však ukladá a spracováva spoločnosť Facebook. Spojenie týchto údajov s príslušným používateľským profilom je teda možné a spoločnosť Facebook môže tieto údaje používať na vlastné reklamné účely, v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook . Na základe tohto môže spoločnosť Facebook povoliť zobrazovanie reklám na Facebooku a aj mimo Facebooku. Na takýto spôsob používania údajov nemáme my, ako prevádzkovateľ stránky žiaden vplyv.

Použitie služby Facebook Pixel prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem na zavádzaní efektívnych reklamných opatrení v spolupráci so sociálnymi médiami.

Viac informácií o ochrane vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Okrem toho môžete deaktivovať remarketingovú funkciu „vlastné publikum“ v časti Nastavenia reklám na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Pre deaktiváciu musíte byť prihlásený na Facebooku.

Ak nemáte účet na Facebooku, môžete reklamy založené na používaní Facebooku deaktivovať na webovej stránke Európskej interaktívnej digitálnej reklamnej aliancie (EDAA) na adrese: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Informačný leták

Údaje potrebné pre odber informačného letáka

Pre odber informačného letáka ponúkaného na našej webovej stránke od vás budeme potrebovať vašu e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, či ste vlastníkom danej e-mailovej adresy a či súhlasíte s odberom letáka. Poskytnutie ďalších údajov nie je povinné, resp. je dobrovoľné. Tieto údaje používame výlučne na účely doručenia požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov z prihlasovacieho formulára na odber informačného letáka sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Udelený súhlas na ukladanie údajov a e-mailovej adresy, ako aj jej použitie na zasielanie informačného letáka môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „odhlásiť sa z odberu“ v informačnom letáku. Na právoplatnosť postupov spracovania údajov vykonaných do tejto doby sa odvolanie nevzťahuje.

Údaje, ktoré ste nám poskytli na účely odoberania informačného letáka, si uchováme počas celej doby trvania vášho odberu a vymazané budú až po tom, čo sa z odberu odhlásite. Toto sa netýka údajov, ktoré sú zhromažďované na iné účely.

8. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube so zvýšenou ochranou osobných údajov

Naša webová stránka používa zásuvné moduly webovej stránky YouTube. Prevádzkovateľ stránky je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Naša stránka používa YouTube v režime zvýšenej ochrany osobných údajov. Podľa služby YouTube, je tento režim zodpovedný za to, že služba YouTube neukladá o návštevníkoch tejto stránky žiadne informácie dovtedy, kým si nepozrú niektoré z videí. Režimom zvýšenej ochrany osobných údajov sa však nutne nevylučuje zdieľanie údajov medzi partnermi služby YouTube. To znamená, že bez ohľadu na to, či si pozriete niektoré z videí, služba YouTube sa prepojí so sieťou Google DoubleClick.

Po spustení videa služby YouTube na niektorej z našich webových stránok sa vytvorí prepojenie so servermi služby YouTube. Server YouTube pritom dostane informáciu o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube dokáže priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa odhlásite z vášho účtu YouTube.

Služba YouTube môže okrem toho po spustení videa ukladať do vášho zariadenia rôzne súbory cookie. Pomocou týchto súborov cookie dostáva služba YouTube informácie o návštevníkoch našej webovej stránky. Tieto informácie sa používajú okrem iného na štatistické účely, na dosiahnutie používateľsky prijateľnejšieho prostredia a na predchádzanie pokusom o podvody. Súbory cookie ostávajú vo vašom zariadení dokým ich neodstránite.

V niektorých prípadoch sa môžu po spustení videa služby YouTube spustiť aj ďalšie procesy spracovania údajov, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Používanie služby YouTube vyplýva z nášho záujmu o atraktívnu prezentáciu našej online ponuky, čo predstavuje legitímny záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov služby YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Maps (so súhlasom)

Táto webová stránka využíva mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov na našej webovej stránke, je služba Google Maps pri vašej prvej návšteve stránky deaktivovaná. Priame pripojenie k serverom spoločnosti Google sa vytvorí až potom, čo si službu Google Maps sami aktivujete (súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Takýmto spôsobom sa zabráni tomu, aby boli vaše údajov poskytnuté spoločnosti Google už pri prvom vstupe na našu stránku.

Keď si službu aktivujete, Google Maps si zapamätá vašu IP adresu. Údaje sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa následne ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá po aktivácii služby Google Maps žiaden vplyv na tento prenos údajov.

Viac informácií o spravovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. Vlastné služby

Žiadosť o zamestnanie

Ponúkame vám možnosť uchádzať sa u nás o zamestnanie (napr. e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online formulára). V ďalšej časti vás budeme informovať o rozsahu, účele a využití vašich osobných údajov zozbieraných počas procesu uchádzania sa o zamestnanie. Uisťujeme vás, že zhromažďovanie, spracovávanie a používanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými zákonnými ustanoveniami a že k vašim osobným údajom pristupujeme prísne dôverne.

Rozsah a účel zberu údajov

Keď nám pošlete žiadosť o zamestnanie, budeme vaše osobné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli (napr. kontaktné údaje, podklady k žiadosti o zamestnanie, poznámky v súvislosti s pracovnými pohovormi atď.) spracovávať v rozsahu potrebnom pre rozhodnutie o uzatvorení pracovného pomeru. Právnym základom je § 26 nového Zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) podľa nemeckého práva (uzatvorenie pracovného pomeru), čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (všeobecné uzatvorenie zmluvného vzťahu) a v prípade, že ste udelili súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budú v rámci našej spoločnosti poskytnuté výlučne osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti.

Ak bude vaša žiadosť úspešná, budú údaje, ktoré ste nám poskytli uložené na základe § 26 nového Zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) a čl. 6 ods 1 písm. b GDPR v našich systémoch spracovania údajov na účel realizácie pracovného pomeru.

Lehota uchovávania údajov

Ak vám nebudeme schopní poskytnúť pracovnú ponuku, vy ponuku odmietnete, stiahnete svoju žiadosť, odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo nás požiadate o vymazanie týchto údajov, budú údaje, ktoré ste nám poskytli, vrátane akýchkoľvek zostávajúcich podkladov v tlačenej forme zhromažďované, resp. uchovávané (lehota uchovávania) maximálne po dobu 6 mesiacov po ukončení postupov podávania žiadosti o zamestnanie, aby bolo v prípade nezrovnalostí možné nahliadnuť do podrobností postupov podávania žiadosti (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

VOČI UKLADANIU ÚDAJOV MÔŽETE PODAŤ NÁMIETKU, AK VAŠE LEGITÍMNE ZÁUJMY PREVAŽUJÚ NAD NAŠIMI ZÁUJMAMI.

Po uplynutí lehoty uchovávania budú údaje vymazané, pokiaľ neexistuje žiadna zákonná povinnosť uchovávania údajov alebo akýkoľvek iný právny dôvod na ich ďalšie uchovávanie. Ak je zrejmé, že by mohlo byť uchovávanie vašich údajov nutné aj po uplynutí lehoty uchovávania údajov (napr. v dôsledku hroziaceho alebo prebiehajúceho právneho sporu), budú údaje odstránené až vtedy, keď sa stanú bezpredmetnými. Toto neplatí pre ostatné zákonné povinnosti uchovávania údajov.