Zodpovednosť za obsah

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na stránkach v zmysle všeobecných zákonov. Ako poskytovateľ služieb však nie sme povinní monitorovať odosielané či ukladané informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť.

Povinnosť odstránenia alebo zablokovania používania informácií v zmysle všeobecných zákonov zostáva nedotknutá. Zodpovednosť však môžeme v takýchto prípadoch prevziať až po získaní informácie o konkrétnych prípadoch porušovania práv. Po prijatí informácie o porušení práv budú dané obsahy okamžite odstránené.

Zodpovednosť za internetové odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme vplyv. Preto nemôžeme za tento obsah ani preberať zodpovednosť. Za obsahy prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránky. V čase prepojenia stránok bola vykonaná kontrola prípadných porušení právnych predpisov a k danému dňu nebol zistený žiaden nezákonný obsah.

Nepretržitú kontrolu obsahu prepojených stránok však nie je bez konkrétnych dôkazov o porušení práv možné požadovať. Po prijatí informácie o porušení práv budú takéto odkazy okamžite odstránené.

Autorské právo

Obsahy a diela zverejnené na týchto stránkach, ktoré vytvorili ich prevádzkovatelia, podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, upravovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania presahujúci hranice autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora, resp. tvorcu. Prevzaté súbory a kópie pochádzajúce z tejto stránky sú určené výlučne na použitie na súkromné, nekomerčné účely.

V prípade, že obsah na stránke nebol vytvorený prevádzkovateľom, sa prihliada na autorské práva tretích strán. Osobitý dôraz sa kladie na to, aby boli obsahy tretích strán náležite označené. Ak by ste napriek tomu narazili na prípad porušenia autorských práv, prosíme vás, aby ste nás o tom informovali. Po prijatí informácie o porušení práv budú takéto obsahy okamžite odstránené.