Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Jako operator tej i innych stron internetowych bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Niniejsze polityka prywatności wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również innych zewnętrznych witryn online, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych lub inne oferowane usługi i wykorzystywane systemy informatyczne.

W odniesieniu do użytych terminów, np. „Dane osobowe” lub ich „przetwarzanie” odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne, uwzględniając stan techniki, koszty realizacji oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania oraz różne prawdopodobieństwo wystąpienia i powagę naruszenia praw i swobód osób fizycznych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień ochrony odpowiedni do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczania dostępności i ich separacji.

Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reakcję na zagrożenia danych. Dodatkowo uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia sprzyjające ochronie danych (art. 25 RODO).

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności zaszyfrowaną transmisję danych między przeglądarką użytkownika a naszym serwerem.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z aktualnego szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu adresu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które użytkownik nam przekazuje, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie w postaci zwykłego tekstu.

Bezpieczeństwo danych w Internecie

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Przetwarzanie danych na tej stronie

Z jednej strony dane użytkownika są gromadzone w momencie, gdy nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez systemy informatyczne podczas odwiedzania strony. Są to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony. Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko użytkownik wyświetla naszą stronę internetową.

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

W każdej chwili użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Ma on również prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ma on również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności, w rozdziale „Informacje ogólne i informacje obowiązkowe”.

Narzędzia analityczne i narzędzia firm zewnętrznych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zachowanie użytkownika może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w niniejszej polityce prywatności w rozdziale „Narzędzia analityczne i reklama”.

Transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy na odpłatne usługi użytkownik otrzyma od nas zapytanie dotyczące przekazania danych płatności (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://" na „https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu adresu przeglądarki.

Dzięki zaszyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które użytkownik nam przekazuje, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi umowy i stronami trzecimi

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowy lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, dzieje się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeśli przekazanie danych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest niezbędne do wykonania umowy), użytkownik wyraził zgodę, stanowi to obowiązek prawny lub opiera się na naszych uzasadnionych interesach (np. przy korzystaniu z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych w naszym imieniu (przetwarzanie zamówienia), odbywa się to na podstawie umowy zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. państwie spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) lub dzieje się to w kontekście korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych podmiotom trzecim, ma to miejsce tylko wtedy, gdy ma to na celu wypełnienie naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie zgody użytkownika, obowiązku prawnego lub naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń ustawowych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymogi art. 44 i nast. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego standardom UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika znajdujące się na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na ten rodzaj przetwarzania danych.

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania.

Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną mieć zastosowanie.

Wyjaśnienia pojęć

RODO

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679)

Priorytetowe prawo ochrony danych na poziomie europejskim z bezpośrednim skutkiem prawnym we wszystkich państwach członkowskich UE

BDSG

Federalna ustawa o ochronie danych, krajowa ustawa o ochronie danych.

TTDSG

Ustawa o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach (ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach)

Dostosowuje poprzednie przepisy o ochronie danych dotyczące usług telemedialnych i telekomunikacyjnych do rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przenosi przepisy dyrektywy 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) do prawa krajowego.

Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. (art. 4 nr 1 RODO)

Podmiot odpowiedzialny

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. (art. 4 nr 7 RODO)

Zgoda (osoby, której dane dotyczą)

Każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. (art. 4 nr 11 RODO)

1 Organ przetwarzający / podmiot odpowiedzialny

Organ przetwarzający / podmiot odpowiedzialny

Podmiotem przetwarzającym, a tym samym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu prawa o ochronie danych na tej stronie internetowej jest

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz

Dane kontaktowe patrz stopka redakcyjna

Jeśli inny operator strony internetowej jest wymieniony w stopce, operator ten będzie również uważany za podmiot odpowiedzialny w rozumieniu prawa o ochronie danych za operacje przetwarzania na tej stronie.

Inspektor ochrony danych zgodnie z art. 37 – 39 RODO

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych:

Boris Koppenhöfer
c/o Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstraße 11
65343 Eltville am Rhein

Telefon: +49(6123)9213-61
E-mail: datenschutz@werner-mertz.com

2 Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach wykonywania umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, usunięcia i sprostowania

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych w dowolnym momencie oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W każdej chwili użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik zakwestionuje dokładność przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – poza ich przechowywaniem – przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3 Hosting, dostawcy usług i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Nasze strony internetowe są hostowane przez zewnętrznych dostawców usług hostingowych (hosterów). Dane osobowe gromadzone na tych stronach internetowych są przechowywane na serwerach hostera. Może to obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasz hoster będzie przetwarzał dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i postępowania zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do takich danych.

Korzystamy z następujących hostów:

Domainfactory GmbH
Neuturmstraße 5
80331 Monachium

Usługodawcy / Agencje

Korzystamy z usług dostawców usług w celu rozwoju, administrowania i/lub utrzymania naszych witryn internetowych.

Nasi usługodawcy przetwarzają dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań i postępują zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z następujących usługodawców:

Knecht GmbH
Gaulsheimer Straße 16
55437 Ockenheim

Deep Media Technologies GmbH
Hohe Bleichen 8
20354 Hamburg
Niemcy

Vollbild Markus Schäfer & Mathias Sporn
Immelmannstraße 7A
55124 Mainz

4 Pliki cookie, pamięć lokalna

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Pamięć lokalna

Aby umożliwić dostosowanie naszych witryn internetowych do sposobu korzystania z nich przez użytkownika, oprócz plików cookie stosujemy również tzw. technologię lokalnego przechowywania danych (zwaną również „danymi lokalnymi” i „pamięć lokalna”). W tym procesie dane są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki, która istnieje nawet po zamknięciu okna przeglądarki lub wyjściu z programu – chyba że użytkownik usunie pamięć podręczną.

Pamięć lokalna umożliwia przechowywanie preferencji użytkownika podczas korzystania z naszych witryn internetowych na komputerze użytkownika i korzystanie z nich przez użytkownika. Dane z pamięci lokalnej są wykorzystywane na przykład do rozpoznania użytkownika jako użytkownika danej witryny internetowej lub do ponownego wykorzystania ustawień wprowadzonych przez użytkownika przy ponownym odwiedzeniu danej witryny internetowej.

Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w pamięci lokalnej. Nie będą one przekazywane stronom trzecim i nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej.

O ile korzystanie z technologii lokalnego przechowywania danych nie jest absolutnie niezbędne do zapewnienia funkcjonalności naszych stron internetowych, korzystamy z niej wyłącznie za zgodą użytkownika, patrz § 25 TTDSG, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Narzędzie Consent

Nasze strony internetowe wykorzystują technologię Consent w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z naszymi serwerami w celu uzyskania zgody użytkownika i innych oświadczeń dotyczących korzystania z plików cookie. Następnie zapisujemy plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub ją odwołać. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Nie ma to wpływu na obligatoryjne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.

Wykorzystanie odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

CCM19

Nasze strony internetowe wykorzystują CCM19 w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Papoo Software& Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (dalej „CCM19”).

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerami CCM19 w celu uzyskania zgody użytkownika i innych oświadczeń dotyczących korzystania z plików cookie. Następnie CCM19 zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone mu zgody lub je odwołać. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie CCM19 lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Nie ma to wpływu na obligatoryjne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.

Wykorzystanie CCM19 odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO.

Ustawienia plików cookie

Opcje CCM19

Informacje o plikach cookie/pamięci lokalnej

Informacje o plikach cookie

5 Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych.

Zapytanie blogera

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza zapytania blogera, jego dane z formularza, w tym podane tam dane kontaktowe, są przechowywane u nas w celu przetworzenia zapytania blogera oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu jest zatem zawsze oparte na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych.

Rejestracja na niektórych stronach internetowych

Użytkownik może zarejestrować się na niektórych naszych stronach internetowych, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował. Należy podać wszystkie obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych ze względów technicznych, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane między innymi w celu realizacji stosunku umownego ustanowionego przez rejestrację oraz, w stosownych przypadkach, w celu nawiązania dalszych stosunków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji opiera się między innymi na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało już przeprowadzone.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na ustawowe okresy przechowywania danych.

Funkcja komentarza

W przypadku funkcji komentowania na naszych stronach internetowych, oprócz komentarza, przechowywane będą szczegóły dotyczące czasu utworzenia komentarza, adres e-mail użytkownika oraz, jeśli użytkownik nie publikuje anonimowo, wybrana przez niego nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy może przechowywać adresy IP użytkowników, którzy publikują komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak obelgi lub propaganda.

Subskrybowanie komentarzy

Jako użytkownik danej strony możesz subskrybować komentarze po zarejestrowaniu się. Zwykle otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie za pomocą linku w wiadomościach informacyjnych. Dane wprowadzone w ramach subskrypcji komentarzy zostaną w tym przypadku usunięte; jeśli jednak użytkownik przekazał nam te dane w innych celach i w innym momencie (np. zamówienie newslettera), zachowamy te dane.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które zostało już przeprowadzone.

6 Handel elektroniczny

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klienta i umowy)

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, sporządzenia treści lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego. Nie ma to wpływu na ustawowe okresy przechowywania danych.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy dotyczącej naszych sklepów internetowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach przetwarzania umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której powierzono przetwarzanie płatności. Dalsza transmisja danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na nią zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy dotyczącej usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsza transmisja danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na nią zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych.

Kontrole zdolności kredytowej

Jeśli oferujemy zakup na konto lub inną metodę płatności, w ramach której dokonujemy płatności z góry, możemy przeprowadzić procedurę oceny zdolności kredytowej (scoring). W tym celu przekazujemy wprowadzone przez użytkownika dane (np. imię i nazwisko, adres, wiek lub dane bankowe) do biura informacji kredytowej. Prawdopodobieństwo braku płatności jest określane na podstawie tych danych. Jeśli istnieje zwiększone ryzyko braku płatności, możemy odmówić odpowiedniej metody płatności.

Ocena zdolności kredytowej jest przeprowadzana na podstawie realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu uniknięcia zaległości w płatnościach (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli uzyskano zgodę, ocena zdolności kredytowej jest przeprowadzana na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

7 Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Nasze strony internetowe mogą korzystać z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań odwiedzających witrynę. W ten sposób operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, czas trwania wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie ma miejsca przypisanie do identyfikatora użytkownika.

Ponadto Google Analytics pozwala nam między innymi rejestrować ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców w urządzeniach). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Narzędzie Google Signals

Na niektórych stronach używamy narzędzia Google Signals. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, Google Analytics gromadzi między innymi dane dotyczące jego lokalizacji, historii wyszukiwania i historii YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy za pomocą narzędzia Google Signal. Jeśli użytkownik posiada konto Google, dane odwiedzających z Google Signal zostaną powiązane z jego kontem Google i wykorzystane do spersonalizowanych wiadomości reklamowych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowań naszych użytkowników.

Google Tag Manager

Na niektórych stronach internetowych korzystamy z narzędzia Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, za pomocą którego możemy zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy wyłącznie do administrowania i wyświetlania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przekazywany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 (1) lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Matomo

Nasze witryny korzystają z usługi Matomo – analizy internetowej typu open source.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się między innymi, kiedy strony zostały wywołane i z jakiego regionu pochodzą. Rejestrujemy również różne pliki dziennika (np. adres IP, stronę odsyłającą, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Anonimizacja adresu IP

Przeprowadzając analizy za pomocą Matomo, stosujemy anonimizację IP. Adres IP użytkownika jest skracany przed analizą, aby nie można go było jednoznacznie przypisać do użytkownika.

Hosting

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

Piksel Meta (wcześniej piksel Facebooka)

Nasze strony internetowe wykorzystują piksel akcji odwiedzającego od Facebook/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej, nie możemy na ich podstawie wyciągać żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka (https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/). Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza Facebookiem. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za wdrażanie narzędzia na naszej stronie internetowej w sposób bezpieczny dla prywatności. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia przez użytkownika praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu „Custom Audiences” można również wyłączyć w sekcji Ustawienia reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku, może wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Deep Media Advertiser Tag

Na niektórych naszych stronach internetowych używamy Deep Media Advertiser Tag, usługi świadczonej przez Deep Media Technologies GmbH, Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg.

Deep Media Advertiser Tag to system zarządzania tagami służący do zarządzania technologiami w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Jest on wykorzystywany w szczególności do wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla użytkownika oraz do ulepszania raportów dotyczących wydajności kampanii. Korzystanie z Advertiser Tag może wiązać się z przetwarzaniem pseudonimizowanych identyfikatorów internetowych, takich jak pliki cookie i identyfikatory kliknięć. Deep Media Technologies GmbH nie ma możliwości osobistej identyfikacji użytkownika.

W tym procesie dane są przetwarzane przez dostawców, na których użytkownik wyraził zgodę w ramach ustawień ochrony danych tej witryny. W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez odpowiedniego dostawcę. W przypadku sprzeciwu dane te nie zostaną przekazane firmie Deep Media Technologies GmbH.

Podstawą prawną opisanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Deep Media Technologies GmbH można znaleźć na następującej stronie internetowej Deep Media Technologies GmbH: https://www.deepmedia.de/datenschutzerklaerung-advertisertag/.

Pinterest

Na tej stronie używamy elementów sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Po wywołaniu strony zawierającej taki element przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Ten element mediów społecznościowych przesyła dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą obejmować adres IP użytkownika, adresy odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinterest oraz pliki cookie.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także praw użytkownika w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

8 Newsletter

Dane newslettera

Jeśli użytkownik chce otrzymywać newslettery oferowane na naszych stronach internetowych, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newsletterów korzystamy z usług dostawców newsletterów, których opisano poniżej.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które zostało już przeprowadzone.

Dane podane przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera adres e-mail użytkownika zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne, w celu uniemożliwienia przyszłych mailingów. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesom użytkownika, jak i naszym interesom w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

9 Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google

Niektóre z naszych stron używają tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że ta strona internetowa została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Fonts opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionek na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Fonts, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Czcionki Google Fonts (hosting lokalny)

Niektóre z naszych stron używają tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie jest nawiązywane.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Niektóre strony internetowe zawierają filmy z serwisu YouTube. Operatorem jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych do partnerów YouTube. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na naszych stronach internetowych nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube bezpośrednie powiązanie jego zachowania podczas przeglądania z jego osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców na urządzeniach). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą być uruchamiane po uruchomieniu filmu YouTube, na co nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat prywatności w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Vimeo

Niektóre strony internetowe korzystają z wtyczek portalu z filmami Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych w filmy Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Informuje to serwer Vimeo, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Ponadto Vimeo uzyskuje adres IP użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo lub nie posiada konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwia Vimeo powiązanie jego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z jego osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Vimeo wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców na urządzeniach) do rozpoznawania odwiedzających witrynę.

Vimeo jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej oraz, według Vimeo, na „uzasadnionych interesach biznesowych”. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki Adobe

Niektóre witryny używają czcionek internetowych firmy Adobe do jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Po wywołaniu tej witryny przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby mogły być poprawnie wyświetlane na urządzeniu końcowym. W ten sposób przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu Adobe wie, że adres IP użytkownika został użyty do uzyskania dostępu do tej witryny. Według Adobe żadne pliki cookie nie są przechowywane podczas dostarczania czcionek.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionek na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Więcej informacji na temat czcionek Adobe Fonts można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Politykę prywatności Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Na niektórych stronach internetowych korzystamy z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przekazywanie tych danych. Jeśli usługa Google Maps jest aktywna, Google może używać czcionek Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Mapy Google są używane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google reCAPTCHA

Używamy narzędzia „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na niektórych stronach tej witryny. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nieuprawnionym automatycznym szpiegowaniem i przed SPAMEM. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach świadczenia usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://policies.google.com/terms?hl=pl.

10 Komunikacja online (narzędzia konferencyjne itp.)

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia do konferencji online. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas narzędzi znajdują się poniżej. Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, jego dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz typ połączenia.

Jeśli treści są wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzia. Treści takie obejmują między innymi nagrania w chmurze, czat/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze opcje w dużej mierze zależą od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych odpowiednich narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

Cel i podstawy prawne

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie, w jakim zażądano zgody, przedmiotowe narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Czas przechowywania

Dane gromadzone bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Zastosowane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Microsoft Teams

Korzystamy z Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

11 Własne usługi

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych.

Reklama pocztowa

W stosownych przypadkach wykorzystamy adres użytkownika zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi wysyłania reklam pocztowych (reklama pocztowa).

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w reklamie bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Bardziej szczegółowe zasady mogą zostać im przekazane w ramach procesu gromadzenia danych, jeśli ma to zastosowanie, i będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi zasadami.

Adres użytkownika pozostanie u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na reklamę pocztową, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną mieć zastosowanie.

Kontakt za pośrednictwem sieci społecznościowych (Xing, LinkedIn, Facebook itp.)

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem sieci społecznościowych, jego prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia jego prośby. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych.

Loterie

Udział w loteriach jest dobrowolny. W tym kontekście przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzenia odpowiedniego konkursu, wylosowania i powiadomienia zwycięzców, a także dystrybucji nagród.

Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po zakończeniu konkursu. Nie ma to wpływu na ustawowe okresy przechowywania lub inne podstawy prawne, które uniemożliwiają usunięcie danych.

Monitoring wideo w naszych lokalizacjach

W niektórych lokalizacjach prowadziliśmy monitoring wideo.

Monitoring wideo jest oznaczony w odpowiednich lokalizacjach odpowiednim oznakowaniem.

Monitoring wideo jest prowadzony w celu egzekwowania regulaminu, zapobiegania przestępstwom i zabezpieczania dowodów w przypadku przestępstw.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów.

Podstawowy okres przechowywania to 3 dni lub czas trwania ewentualnego postępowania prowadzonego przez organy śledcze.

Przechowywane materiały wideo są w razie potrzeby przekazywane organom dochodzeniowym, służbom bezpieczeństwa, policji lub firmom ubezpieczeniowym (w przypadku udokumentowanych szkód).

12 Wydarzenia

Zdjęcia wydarzenia lub uczestników

Podczas wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia (fotografie, filmy).

Materiały wizerunkowe osób fizycznych są danymi osobowymi w rozumieniu prawa o ochronie danych, które są również szczególnie chronione przez inne przepisy.

Materiały wizualne publicznie reklamowanych wydarzeń mogą być tworzone, przechowywane, publikowane i w inny sposób wykorzystywane do celów redakcyjnych lub innych celów dokumentacyjnych na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pod warunkiem, że interesy przedstawionych osób nie są nadrzędne.

O ile uzyskamy zgodę użytkownika na tworzenie i wykorzystywanie materiałów wizerunkowych do określonych celów, przetwarzanie odbywa się na podstawie tej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Może ona zostać odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość.

Materiały wizualne pozostają u nas do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przetwarzanie lub gdy cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych.

13 Narzędzia do wymiany plików / bezpiecznego dostarczania poczty e-mail

OneDrive

Używamy OneDrive, również do wymiany plików. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia (dalej „OneDrive”).

OneDrive pozwala nam również na dołączenie obszaru przesyłania na stronie internetowej, gdzie można przesyłać treści. Gdy użytkownik przesyła zawartość, jest ona przechowywana na serwerach OneDrive. Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest również połączenie z OneDrive, dzięki czemu OneDrive może ustalić, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową.

Korzystanie z OneDrive opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w niezawodnym obszarze przesyłania danych na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

14 Narzędzia do ankiet / Ankiety

Przetwarzanie danych

W przypadku ankiet itp. możemy korzystać z narzędzi online. Jeśli użytkownik weźmie udział w ankiecie itp., jego dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę odpowiedniego narzędzia.

Narzędzia gromadzą wszystkie dane, które użytkownik udostępnia/wykorzystuje do korzystania z narzędzi (dane ankietowe, dane kontaktowe, jeśli dotyczy). Ponadto narzędzia przetwarzają czas użytkowania, początek i koniec (czas) uczestnictwa, a także metadane dotyczące procesu komunikacji.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze opcje w dużej mierze zależą od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych odpowiednich narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

Cel i podstawy prawne

Narzędzia te są wykorzystywane do uzyskiwania wyników ankiet itp. Uczestnictwo jest dobrowolne i oparte na art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów narzędzi do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi.

15 Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

Zmiany i dalszy rozwój tej strony internetowej lub innych stron internetowych i usług obsługiwanych przez nas, a także zmienione wymogi prawne lub urzędowe mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności.

Aktualne oświadczenie można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej pod nagłówkiem „Ochrona danych” lub „Polityka prywatności”.

Stan na: czerwiec 2023 r.