Prohlášení k ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů přehledně a jednoduše

Všeobecná upozornění

Následující upozornění představují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji při prohlížení naší webové stránky. Osobní údaje představují data, pomocí kterých je možné, Vás osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrana osobních údajů jsou uvedené v Prohlášení k ochraně osobních údajů níže pod tímto textem.

Záznam dat přes naší webovou stránku

Kdo nese odpovědnost za záznam dat přes naší webovou stránku?

Záznam a zpracování dat přes naší webovou stránku realizuje provozovatel webové stránky. Kontaktní údaje jsou obsahem tiráže, uvedené na této webové stránce.

Jakým způsobem probíhá záznam Vašich dat?

Záznam Vašich dat proběhne jednak v důsledku toho, že nám svá data sdělíte. Může se jednat například o data, která vyplníte v kontaktním formuláři.

Ostatní data evidují automaticky naše IT systémy, když procházíte naší webovou stránkou. Jedná se především o technická data (např. název internetového prohlížeče, operačního systému, data a času spuštění webové stránky). Záznam těchto dat probíhá automaticky, jakmile naše webové stránky spustíte.

K jakému účelu používáme Vaše data?

Část Vašich dat používáme k bezchybnému zobrazení naší webové stránky na Vašem koncovém zařízení. Ostatní data slouží k analýze uživatelského chování na naší webové stránce.

Jaká práva se vztahují na Vás ohledně Vašich dat?

Máte právo si kdykoliv a bez poplatku vyžádat informace o zdroji, příjemci a účelu zpracování Vašich osobních údajů, uložených v našem datovém úložišti. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokaci nebo smazání těchto dat. Ohledně uplatnění svých práv, jakož i témat, souvisejících s ochranou osobních údajů, se můžete na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím příslušných kontaktních údajů, uvedených v tiráži. Kromě toho může uplatnit své právo podání stížnosti u příslušných dozorčích úřadů.

Kromě toho máte právo požadovat za určitých okolností omezení zpracovávání svých osobních údajů. Podrobné informace k tomu tématu jsou uvedené v části „Právo na uplatnění omezení zpracování dat“.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran.

Při spuštění naší webové stránky může dojít k statistickému vyhodnocení Vašeho chování v roli internetového uživatele. Statistická analýza se realizuje především prostřednictvím tzv. Cookies a příslušných analytických softwarových programů. Analýza Vašeho chování v roli internetového uživatele probíhá zpravidla anonymně. Vaše chování v roli internetového uživatele nelze vysledovat až přímo do Vašeho koncového zařízení. Máte možnost vyjádřit svůj nesouhlas s provedením této analýzy nebo provedení této analýzy zamezit tím, že nebudete používat určité softwarové/online nástroje. Podrobné informace jsou uvedené níže v Prohlášení k ochraně osobních údajů.

Máte možnost podat námitku proti provedení této analýzy. Informace o možnostech podání námitky jsou uvedené níže v Prohlášení k ochraně osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění a informace, které jsme povinni sdělovat

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto webových stránek považují ochranu Vašich osobních údajů za velmi vážnou záležitost. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v rámci platných zákonných předpisů k ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s tímto Prohlášením k ochraně osobních údajů.

Při spuštění této webové stránky probíhá záznam různých osobních údajů. Osobní údaje představují data, pomocí kterých je možné, Vás osobně identifikovat. Obsahem tohoto Prohlášení k ochraně osobních údajů je, jaká data v našich systémech zaznamenáváme a k jakým záměrům je používáme. Obsahem Prohlášení je také, za jakým účelem záznam a zpracování osobních údajů probíhá.

Upozorňujeme na skutečnost, že datový přenos prostřednictvím internetu (např. e-mailovou komunikací) může vykazovat určité bezpečnostní nedostatky. Datový přenos s absolutním zabezpečením před přístupem třetích osob není realizovatelný.

Údaje k odpovědné osobě

Osobou, odpovědnou za zpracování osobních údajů prostřednictvím této webové stránky je společnost:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz
Německo

Telefon: 0049/6131 964-01
E-mail: info@werner-mertz.com

Osobou, odpovědnou za zpracování osobních údajů, může být fyzická či právní osoba, která společně s ostatními osobami rozhoduje o účelu, rozsahu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. příjmení, jméno, e-mailová adresa, atd.).

Zrušení Vašeho vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnohé procesy zpracování Vašich osobních údajů lze realizovat pouze po vyjádření Vašeho výslovného souhlasu s touto skutečností. Svůj vyjádřený souhlas můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem je postačující neformální sdělení e-mailovou zprávou. Oprávnění k zpracování osobních údajů, provedeného do okamžiku příjmu zrušení souhlasu není dotčeno.

Právo k podání námitky proti zpracování osobních údajů v mimořádných případech, jakož i proti přímým reklamním aktivitám (článek 21 nařízení GDPR)

Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena e) nebo f) nařízení GDPR, máte nárok kdykoliv uplatnit své právo na podání námitky proti zpracování svých osobních údajů z důvodů vyplývajících z Vaší mimořádné situace; to samé platí pro datový profiling, který je pod ochranou těchto nařízení. Příslušnou právní podstatu, na které zpracování Vašich osobních údajů spočívá, je předmětem tohoto Prohlášení k ochraně osobních údajů. Pokud proti zpracovávání Vašich osobních údajů podáte námitku, přestaneme Vaše data zpracovávat, ledaže z naší strany prokážeme nezbytně nutné důvody k nepřerušení zpracovávání Vašich dat, které převažují Vaše osobní zájmy, práva a svobody nebo na základě skutečnosti, že zpracovávání Vašich dat slouží k uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků (podání námitky dle článku 21, odstavec 1, nařízení GDPR).

Pokud zpracování Vašich dat probíhá za účelem provozování na Vás osobně cílených reklamních a propagačních akcí, máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování Vašich osobních dat a za účelem zrušení provozování na Vás osobně cílených reklamních a propagačních akcí; to samé platí pro datový profiling, pokud je ve přímém spojení s provozováním na Vás osobně cílených reklamních akcí. Pokud podáte námitku, přestanou se Vaše osobní údaje používat za účelem provozování na Vás osobně cílených reklamních akcí (podání námitky dle článku 21, odstavec 2, nařízení GDPR).

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu

V případě porušení nařízení GDPR mají dotčené osoby nárok na uplatnění svého práva na podání stížnosti příslušnému dozorčímu úřadu, především v členském státu EU, v místě svého bydliště nebo v místě domnělého porušení nařízení GDPR. Právo na podání stížnosti není dotčeno žádným jiným zákonně-administrativním či soudním příkazem.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo zažádat o vydání svých osobních dat, zpracovávaných automatizovaně našimi systémy na základě Vašeho předchozího souhlasu nebo v rámci plnění uzavřené smluvní dohody sobě nebo třetím osobám, a sice ve strojově čitelném formátu. Pokud si přejete realizovat přímý přenos dat jinému pověřenci GDPR, lze Váš požadavek splnit pouze v případě, pokud to je technicky proveditelné.

Zabezpečení SSL, popř. TLS certifikátem

Tato webová stránka využívá zabezpečení SSL, popř. TSL certifikátem z bezpečnostních důvodů a za účelem zajištění ochrany přenosů dat důvěrné povahy. Jedná se například o objednávky a dotazy, které uživatelé posílají provozovateli této webové stránky. Šifrované datové připojení lze poznat podle URL adresy, zadávané do internetového prohlížeče, která se při spuštění změní z „http://“ na „https://“ a v zadávací liště se zobrazí symbol visacího zámku.

Při aktivaci zabezpečení SSL, popř. TSL certifikátem nemají žádné třetí osoby přístup k datům, které jsou předmětem šifrované datové komunikace.

Informace, blokace, smazání a oprava zpracovávaných osobních dat

V rámci platných zákonných nařízení máte nárok kdykoliv uplatnit své právo na bezplatné zpracování Vaší žádosti týkající se o předání informací o obsahu Vašich osobních údajů, zpracovávaných v našich systémech, jakož i o jejich zdroji původu, o příjemci dat a popř. uplatnit své právo na opravu, blokaci nebo smazání svých osobních dat. Ohledně uplatnění svých práv, jakož i témat, souvisejících s ochranou osobních údajů, se můžete na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím příslušných kontaktních údajů, uvedených v tiráži.

Právo na omezení zpracování osobních dat

Máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracovávání svých osobních údajů. Ohledně uplatnění svých práv, se můžete na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím příslušných kontaktních údajů, uvedených v tiráži. Právo na omezení zpracování osobních dat lze uplatnit v následujících případech:

  • V případě napadnutí nesprávné formy či nesprávného obsahu Vašich osobních dat potřebujeme zpravidla určitou dobu k prošetření celé záležitosti. Po dobu probíhajícího šetření máte právo požadovat za určitých okolností omezení zpracovávání svých osobních údajů.
  • V případě neoprávněného zpracování Vašich osobních údajů, ať již v minulosti nebo v přítomnosti, máte možnost požadovat omezení zpracování těchto dat místo jejich smazání.
  • Pokud nejsou Vaše osobní data z naší strany více zapotřebí, avšak z Vaší strany si je přejte zachovat za účelem plnění, obrany či uplatnění právních nároků, máte právo místo smazání těchto dat uplatnit svůj nárok na omezení jejich zpracování v našich systémech.
  • Pokud uplatníte své právo na podání námitky v souladu s článkem 21, odstavcem 1 nařízení GDPR, musíme zvážit, zdali převažují naše nebo Vaše zájmy. Po dobu probíhajícího šetření, kdy není ještě známé, jaké zájmy převažují, máte právo požadovat za určitých okolností omezení zpracovávání svých osobních údajů.

V případě dosažení omezení zpracování svých osobních údajů lze tato data zpracovávat (vyjma operace ukládání do datových úložišť) pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem plnění, obrany či uplatnění právních nároků nebo za účelem ochrany práv ostatních fyzických či právních osob nebo z důvodů hájit důležitý veřejný zájem Evropské Unie nebo jednoho z členských států Evropské Unie.

Podání námitky proti reklamním e-mailům

Můžete podat námitku proti využívání kontaktních údajů, povinně uvedených v tiráži (impresum), k zasílání výslovně nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatel webové stránky si výslovně vyhrazuje právo na uplatnění právních kroků v případě příjmu nevyžádaných reklamních informací, např. spamových e-mailů.

4. Záznam dat přes naší webovou stránku

Cookies

Webové stránky používají částečně tzv. Cookies. Cookies nezpůsobí ve Vašem zařízení žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies umožňují uživatelský přívětivější, efektivnější a bezpečnější provoz naší webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá do Vašeho zařízení.

Většina Cookies, které používáme, jsou typu „Session Cookies“. Poté co ukončíte prohlížení naší webové stránky, systém Vašeho koncového zařízení tyto Cookies automaticky smaže. Ostatní typy Cookies Vaše koncové zařízení ponechá v datovém úložišti do té doby, než je manuálně smažete. Tyto Cookies nám umožňují identifikovat Váš internetový prohlížeč při dalším spuštění naší webové stránky.

Internetový prohlížeč lze nastavit takovým způsobem, že Vás bude informovat o uložení Cookies do Vašeho zařízení a Vy se můžete v jednotlivých případech rozhodovat, zdali uložení Cookies do zařízení v určitých případech povolíte nebo všeobecně zamítnete, popř. aktivujete automatické smazání Cookies po ukončení internetového prohlížeče. Při deaktivaci Cookies může dojít k omezení funkčnosti této webové stránky.

Cookies, které je nutné uložit do zařízení za účelem navázání elektronického komunikačního spojení nebo za účelem disponibility určitých, Vámi požadovaných funkcí (např. nákupní košík), se ukládají do datových úložišť koncových zařízení na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání Cookies do zařízení, spouštějících webovou stránku, za účelem umožnění technicky bez-závadného a optimálního provozu poskytovaných služeb. Informace o ostatních typech Cookies (např. Cookies k analýze uživatelského chování na webové stránce) jsou obsahem samostatné části tohoto Prohlášení k ochraně osobních údajů, pokud se během provozu webové stránky používají.

Serverové logovací soubory

Poskytovatel webové stránky automaticky zaznamenává a ukládá informace do tzv. logovacích souborů na server, které jsou obsahem datového přenosu, automaticky iniciovaného Vaším internetovým prohlížečem se serverem. Jedná se o následující informace:

  • Typ a verze internetového prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • URL referer
  • Hosting název počítače, spouštějícího webovou stránku
  • Datum a čas zadání dotazu na server
  • IP adresa

V žádném případě nedochází k sloučení uvedení těchto údajů s jinými datovými zdroji.

Záznam těchto údajů probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o docílení technicky bez-závadného zobrazování a optimalizaci obsahu své webové stránky. Za tímto účelem je nutné provozovat záznam dat do serverových logovacích souborů.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete svůj dotaz přes kontaktní formulář, proběhne uložení údajů včetně kontaktních údajů, které jste do kontaktního formuláře zapsali, do našich datových úložišť za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ zpracování případných dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme třetím stranám bez Vašeho souhlasu.

Zpracování údajů, zadaných přes kontaktní formulář probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, vyjádřeného v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem a) nařízení GDPR. Svůj vyjádřený souhlas můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem je postačující neformální sdělení e-mailovou zprávou. Oprávnění k zpracování osobních údajů, provedeného do okamžiku příjmu zrušení souhlasu není dotčeno.

Vaše údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstávají uložena v našich datových úložištích do té doby, než osobně vyžádáte jejich smazání, zrušíte svůj vyjádřený souhlas s jejich uložením v našich datových úložištích nebo účel uložení těchto údajů neprobíhá více na základě opodstatněného zájmu (např. po vyřízení a zpracování Vaší žádosti). Zákonná nařízení, především ohledně lhůty pro zachování údajů v našich datových úložištích, nejsou tímto dotčeny.

Dotazy e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud s námi navážete kontakt e-mailem, telefonem nebo faxem, proběhne následné zpracování údajů, včetně všech z komunikace vyplývajících a evidovaných osobních údajů (jméno, příjmení, dotaz) a jejich následné uložené do datových úložišť za účelem zpracování Vašeho dotazu. Tyto údaje nepředáváme třetím stranám bez Vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena b) nařízení GDPR, pokud Váš dotaz souvisí s plněním smluvní dohody nebo je nutný k vypracování smlouvy o smlouvě budoucí. Ve všech ostatních případech zpracování údajů spočívá na Vašem vyjádřeném souhlasu v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem a) nařízení GDPR a nebo na našem opodstatněném zájmu v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem f) nařízení GDPR, protože máme oprávněný zájem o efektivní zpracování a vyřizovaní dotazů, které obdržíme.

Vaše kontaktní údaje, které jste nám předali prostřednictvím navázané komunikace, zůstávají uloženy v našich datových úložištích do té doby, než osobně vyžádáte jejich smazání, zrušíte svůj vyjádřený souhlas s jejich uložením v našich datových úložištích nebo účel uložení těchto údajů neprobíhá více na základě opodstatněného zájmu (např. po vyřízení a zpracování Vaší záležitosti). Zákonná nařízení, především ohledně zákonem stanovené lhůty pro zachování údajů v našich datových úložištích, nejsou tímto dotčeny.

Uživatelská registrace na této webové stránce

Na naší webové stránce se můžete registrovat za účelem využívání dalších funkcí. Data, která během registrace zadáte, používáme pouze za účelem plnění služby či poskytování obsahu, k jejichž využívání jste se registrovali. Všechny povinné údaje je nutné během registrace zadat v úplném rozsahu. V opačném případě Vaší žádost o registraci zamítneme.

E-mailovou adresu, kterou v rámci své registrace zadáte, využíváme k sdělování důležitých upozornění ohledně provedených změn, týkajících se například obsahu našich webových stránek nebo technických parametrů.

Zpracování údajů, zadaných během registrace, probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, vyjádřeného v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem a) nařízení GDPR. Svůj vyjádřený souhlas můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem je postačující neformální sdělení e-mailovou zprávou. Oprávnění k zpracování osobních údajů, provedeného do okamžiku příjmu zrušení souhlasu není dotčeno.

Údaje, které jste během své registrace zadali, zpracujeme a uložíme do našeho datového úložiště po dobu platnosti Vaší registrace. Po ukončení či zrušení její platnosti tyto údaje z našeho datového úložiště smažeme. Zákony stanovené lhůty pro zachování dat nejsou tímto dotčeny.

Uživatelská funkce Komentář na této webové stránce

Funkce Komentář zveřejní na této webové stránce kromě Vašeho komentáře také čas, datum zhotovení komentáře, Vaší e-mailovou adresu a pokud svůj komentář nezveřejníte anonymně, také také Vaše zvolené uživatelské jméno.

Uložení IP adresy do datových úložišť

Naše funkce Komentář ukládá do našich datových úložišť IP adresy uživatelů, kteří zveřejní komentář. Před zveřejněním komentářů na naší webové stránce jejich obsah nekontrolujeme, z tohoto důvodu potřebujeme tato data, abychom v případě porušení zákonných předpisů, např. urážek nebo propagandy, mohli zahájit proti autorovi komentáře příslušné právní kroky.

Odběr komentářů

Uživatelé se mohou po své registraci přihlásit k odběru komentářů. Odběr aktivujete kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který odešleme na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Odběr komentářů můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu, který je obsahem každého e-mailu s komentářem. Data, zadaná do našich systémů v rámci odběru komentářů, v případě zrušení odběru smažeme, avšak pokud tato data využíváte v našich systémech pro jiné účely (např. odběr novinek), Vaše data v našem systému zachováme.

Doba uložení komentářů v datovém úložišti

Obsah komentářů a všechna související data (např. IP adresu) ukládáme do datových úložišť a zůstávají součástí naší webové stránky po dobu, než proběhne smazání celého obsahu komentáře nebo smazání komentáře je nutné ze zákonných důvodů (např. urážlivé komentáře).

Zákonná podstata

Uložení komentářů do datových úložišť, probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, vyjádřeného v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem a) nařízení GDPR. Svůj vyjádřený souhlas můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem je postačující neformální sdělení e-mailovou zprávou. Oprávnění k zpracování osobních údajů, provedeného do okamžiku příjmu zrušení souhlasu není dotčeno.

Zpracování dat (údajů zákazníků a údaje k uzavřeným smlouvám)

Osobní údaje v našich systémech zaznamenáváme, zpracováváme a využíváme pouze v případě, když jsou nutné za účelem odůvodnění, vypracování obsahového znění nebo úpravy právního poměru (poskytnuté údaje), a sice na základě článku 6, odstavce 1, písmena b) nařízení GDPR, umožňujícího zpracování údajů za účelem plnění smluvní dohody nebo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Osobní údaje našich uživatelů zaznamenáváme prostřednictvím naší webové stránky (uživatelská data), zpracováváme a využíváme v našich systémech jen, pokud je to nutné, abychom mohli uživatelům umožnit uplatnění jejich nároku na používání našich služeb, jakož i za účelem vyúčtování.

Evidovaná data příslušného zákazníka z našich systémů odstraníme bezprostředně po dokončení zakázky nebo po ukončení platnosti obchodního vztahu. Zákony stanovené lhůty pro zachování dat nejsou tímto dotčeny.

5. Sociální Média

Facebook plugin (tlačítka „Libí se mi“ a „Sdílet“)

Na naší webové stránce jsme integrovali plugin sociální sítě Facebook. Provozovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook plugin lze na naší webové stránce rozpoznat dle loga společnosti Facebook a dle tlačítka „Like“ („Líbí se mi“). Přehled o pluginech společnosti Facebook je uveden zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Při spuštění naší webové stránky zmíněný plugin naváže přímé spojení mezi internetovým prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Díky tomu Facebook obdrží informace, že jste naší webovou stránku spustili z Vaší IP adresy. Pokud po přihlášení do svého Facebook účtu kliknete na Facebook tlačítko „Like“ („Líbí se mi“), máte možnost provázat obsah naší webové stránky se svým Facebook profilem. Tím může Facebook přiřadit Vašemu Facebook profilu informaci, že jste spustili naší webovou stránku. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že my v roli provozovatele naší webové stránky nemáme ponětí, jaký datový obsah je předmětem datového přenosu a následného využívání společností Facebook. Další informace za tímto účelem jsou obsahem Prohlášení k ochraně osobních údajů, vydané společností Facebook, a sice pod odkazem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Pokud si nepřejte, aby společnost Facebook přiřazovala skutečnost, že jste spustil/a naší webovou stránku, k Vašemu Facebook profilu, odhlaste se nejprve ze svého Facebook uživatelského účtu, než naší webovou stránku spustíte.

Používání pluginu sociální sítě Facebook probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem zvyšovat svoji viditelnost v největší možné míře také v sociálních médiích.

Twitter plugin

Na naší webové stránce jsme integrovali funkce služby Twitter. Poskytovatelem těchto funkcí je společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služeb Twitter a funkce „Re-Tweet“ dojde k přiřazení Vámi spuštěných webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu Twitter a skutečnost se oznámí ostatním uživatelům. V rámci toho dochází také k datovému přenosu do společnosti Twitter. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že my v roli provozovatele naší webové stránky nemáme ponětí, jaký datový obsah je předmětem datového přenosu a následného využívání společností Twitter. Další informace za tímto účelem jsou obsahem Prohlášení k ochraně osobních údajů, vydané společností Twitter, a sice pod odkazem: https://twitter.com/de/privacy .

Používání pluginu služby Twitter probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem zvyšovat svoji viditelnost v největší možné míře také v sociálních médiích.

Vaše nastavení ohledně ochrany osobních údajů ve službě Twitter lze upravit v nastavení uživatelského účtu pod odkazem https://twitter.com/account/settings .

Google+ plugin

Naše webová stránka používá plugin sociální sítě Google+. Poskytovatelem této sociální sítě je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Záznam a předávání informací třetím stranám: Stisknutím na tlačítko Google+ lze informace zveřejnit po celém světě. Stisknutím tlačítka Google+ dostanete vy a ostatní uživatelé personifikovaný obsah služby Google a příslušných partnerů. Služba Google ukládá do svých datových úložišť nejen informaci, že jste určitý obsah ohodnotili na „+1“, nýbrž také informace o webové stránce, kterou jste při kliknutí na tlačítko „+1“ spustili. Vaše hodnocení „+1“ se může na webových stránkách a reklamních banerech zobrazovat jako upozornění společně s Vaším uživatelským jménem a fotografií ve službách Google, např. ve výsledcích vyhledávání, nebo na jiných místech webových stránek a reklamní inzerce

Služba Google zaznamenává Vaše „+1“ aktivity za účelem zlepšování služeb Google pro Vás a ostatní uživatele. Pokud si přejete používat tlačítko Google+, musíte používat celosvětově viditelný veřejný uživatelský Google profil, který musí obsahovat alespoň uživatelské jméno, zvolené pro daný uživatelský profil. Zmíněné uživatelské jméno se bude používat ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno nahradit jiné uživatelské jméno, které jste používali při sdílení obsahů přes svůj uživatelský účet Google. Vaše identita v rámci Vašeho Google profilu se může zobrazovat ostatním uživatelům, kteří znají Vaší e-mailovou adresu nebo mají k dispozici jakékoliv další informace, pomocí kterých Vás lze identifikovat.

Používání evidovaných informací: Kromě výše uvedeného účelového používání se Vaše Vámi zadané osobní údaje používají v souladu s platnými nařízeními společnosti Google ohledně ochrany osobních údajů. Je myslitelné, že společnost Google zveřejňuje souhrnné statistiky o „+1“ aktivitách svých registrovaných uživatelů, popř. je předává uživatelům a externím partnerům přes službu Publisher, inzerentům a odkazem propojeným webových stránkám.

Používání pluginu služby Google+ probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem zvyšovat svoji viditelnost v největší možné míře také v sociálních médiích.

Instagram plugin

Na naší webové stránce jsme integrovali funkce služby Instagram. Funkce této služby poskytuje společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Po přihlášení do uživatelského účtu Instagram lze po kliknutí na tlačítko Instagram propojit obsah naší webové stránky s Vaším profilem ve službě Instagram. Tím může Instagram přiřadit Vašemu Instagram profilu informaci, že jste spustili naší webovou stránku. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že my v roli provozovatele naší webové stránky nemáme ponětí, jaký datový obsah je předmětem datového přenosu a následného využívání společností Instagram.

Používání pluginu služby Instagram probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem zvyšovat svoji viditelnost v největší možné míře také v sociálních médiích.

Další informace za tímto účelem jsou obsahem Prohlášení k ochraně osobních údajů, vydané společností Instagram, a sice pod odkazem: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

LinkedIn plugin

Na naší webové stránce jsme integrovali funkce služby LinkedIn. Poskytovatelem těchto funkcí je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Při spuštění jedné z našich webových stránek s integrovanou funkcí LinkedIn, dojde k navázání datové komunikace se servery společnosti LinkedIn. Společnost LinkedIn obdrží informaci o skutečnosti, že jste naší webovou stránku spustili z Vaší IP adresy. Po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu LinkedIn a kliknutím na tlačítko „Recommend“ („Doporučit“) služby LinkedIn lze Vašemu uživatelskému profilu služby LinkedIn přiřadit informaci, že jste navštívili naše webové stránky. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že my v roli provozovatele naší webové stránky nemáme ponětí, jaký datový obsah je předmětem datového přenosu a následného využívání společností LinkedIn.

Používání pluginu služby LinkedIn probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem zvyšovat svoji viditelnost v největší možné míře také v sociálních médiích.

Další informace za tímto účelem jsou obsahem Prohlášení k ochraně osobních údajů, vydané společností LinkedIn, a sice pod odkazem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING plugin

Na naší webové stránce jsme integrovali funkce služby XING. Poskytovatelem služby je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.

Při spuštění jedné z našich webových stránek s integrovanou funkcí XING, dojde k navázání datové komunikace se servery společnosti XING. Během této datové komunikace neprobíhá, dle našich poznatků, žádný přenos osobních údajů. Především nedochází k žádnému uložení IP adres do datových úložišť a k žádnému vyhodnocování chování uživatelů na internetu.

Používání pluginu služby XING probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem zvyšovat svoji viditelnost v největší možné míře také v sociálních médiích.

Další informace o ochraně osobních údajů a používáním tlačítka „Share“ („Sdílet“) společnosti XING jsou obsahem Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING pod odkazem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Naše webová stránka využívá službu webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem těchto funkcí je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení a umožňují provedení analýzy, jakým způsobem používáte webovou stránku. Informace, které Cookies sestaví o tom, jakým způsobem používáte webovou stránku, jsou zpravidla předmětem datového přenosu na server společnosti Google do USA, kde se tyto informace ukládají do datových úložišť a zpracovávají.

Ukládání Cookies služby Google Analytics do koncových zařízení uživatelů, jakož i využívání analytických nástrojů probíhá v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem provádět analýzu používání své webové stránky uživateli za účelem optimalizace obsahu své webové stránky či svých reklam.

IP anonymizace

Naše webová stránka aktivuje funkci anonymizace IP adres. Pokud naší webovou stránku spustíte na území členských států Evropské Unie nebo na území států, které uzavřeli dohodu o Evropském Hospodářském prostoru, tato funkce provede zkrácení Vaší IP adresy do anonymní podoby, než proběhne její datový přenos do USA. Ve výjimečných případech dojde k přenosu úplné IP adresy na server společnosti Google v USA, kde následně proběhne anonymizace IP adresy. V pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení používání naší webové stránky uživateli, sestaví zprávu o aktivitách na naší webové stránce za účelem poskytování dalších služeb provozovateli této webové stránky, souvisejících s používání naší webové stránky a internetu uživateli. V žádném případě neproběhne přiřazení údajů o Vaší IP adrese, odeslaných z Vašeho internetového prohlížeče a údajů zpracovaných v konkrétním případě používání ohledně naší webové stránky v rámci služby Google Analytics s ostatními daty společnosti Google.

Plugin do internetového prohlížeče

Ukládání Cookies do svého koncového zařízení můžete cíleně zamezit odpovídajícím nastavením svého internetového prohlížeče. Avšak v takovém případě Vás musíme upozornit, že při takovém nastavení popř. nelze využívat funkce naší webové stránky v úplném rozsahu. Další možností je zamezit záznam a zpracování dat, generovanými Cookies o Vašem používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), společností Google instalací a provozem následujícího pluginu pro internetové prohlížeče, který je k dispozici ke stažení pod odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Podání námitky proti záznamu osobních údajů

Záznamu a zpracování svých dat službou Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Ve Vašem internetovém prohlížeči se zaktivuje tzv. Opt-Out-Cookie, který při dalším spuštění naší webové stránky zamezí záznam a zpracování Vašich dat: Deaktivace Google Analytics.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů službou Google Analytics jsou obsahem Prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Zpracování dat na základě smluvní dohody

Naše společnost uzavřela se společností Google smluvní dohodu o zpracování dat na základě našeho pověření. Obsahem smluvních ujednání jsou přísná nařízení německých úřadů na ochranu osobních údajů při nasazení služby Google Analytics.

Demografické příznaky v Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci: „Demografické příznaky“ služby Google Analytics. Díky této funkci lze generovat zprávy obsahující vyhodnocení o věku, pohlaví a zájmech uživatelů, spouštějících naše webové stránky. Zdroj těchto dat je reklama společnosti Google s orientací na zájmy uživatelů internetu, jakož i data o uživatelích třetích stran. Tato data nelze přiřazovat určité osobě. Funkci můžete kdykoliv deaktivovat v nastavení zobrazení ve svém uživatelském Google-účtu nebo zabránit záznamu a zpracování svých dat službou Google Analytics stejným postupem, uvedeným v části „Podání námitky proti záznamu osobních údajů“.

Doba uložení do datových úložišť

Data na úrovni událostí a na uživatelské úrovni, uložená v datových úložištích společnosti Google, přiřazená k jednotlivým Cookies, detekovaným uživatelům (např. přes ID uživatele) nebo reklamním ID (např. Cookies DoubleClick, reklamní Android ID), se stanou po 14 měsících předmětem anonymizace, popř. smazání. Detaily za tímto účelem viz pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de .

WordPress Stats

Tato webová stránka používá nástroj WordPress Stats k statistickému vyhodnocování přístupů uživatelů na jednotlivé prvky webové stránky. Poskytovatelem služby je společnost Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats používá Cookies, které se ukládají do Vašeho zařízení a umožňují provedení analýzy, jakým způsobem naší webovou stránku používáte. Informace, generované Cookies, o používání naší webové stránky se ukládají do datových úložišť na servery v USA. Anonymizace Vaší IP adresy proběhne po zpracování dat a před uložením do datového úložiště.

Cookies služby „WordPress-Stats“ zůstávají na Vašem koncovém zařízení, než je manuálně smažete.

Ukládání Cookies služby „WordPress-Stats“ do koncových zařízení uživatelů, jakož i využívání analytických nástrojů probíhá na v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem provádět anonymizovanou analýzu používání své webové stránky uživateli za účelem optimalizace obsahu své webové stránky či svých reklam.

Internetový prohlížeč lze nastavit takovým způsobem, že Vás bude informovat o uložení Cookies do Vašeho koncového zařízení a Vy se můžete v jednotlivých případech rozhodovat, zdali uložení Cookies do svého koncového zařízení v určitých případech povolíte nebo všeobecně zamítnete, popř. aktivujete automatické smazání Cookies po ukončení internetového prohlížeče. Při deaktivaci Cookies může dojít k omezení funkčnosti naší webové stránky.

Námitku proti zpracování a používání svých dat můžete v budoucnu nejen vznést, nýbrž také realizovat kliknutím na následující odkaz k aktivaci tzv. Opt-Out-Cookie ve svém internetovém prohlížeči: https://www.quantcast.com/opt-out/ .

Pokud ve svém koncovém zařízení smažete Cookies, musíte následně Opt-Out-Cookie znovu aktivovat.

Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky používají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi služeb Google AdWords a Google DoubleClick, pracujících plošně v několika koncových zařízení. Poskytovatelem těchto funkcí je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojení reklamních cílových skupin, vytvořených funkcí Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, pracujících plošně v několika koncových zařízení. Tímto způsobem lze zobrazovat personifikovaná reklamní sdělení, vygenerovaná osobně pro Vás na základě Vašeho uživatelského používání internetu na jednom koncovém zařízení (např. na mobilu), také na dalších koncových zařízeních, která používáte (např. tablet nebo PC).

Pokud udělíte odpovídající souhlas, propojí služba Google za tímto účelem cache paměť Vašeho internetového prohlížeče s cache pamětí Vašich aplikací pomocí Vašeho uživatelského Google účtu. Tímto způsobem lze na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého uživatelského Google účtu, spouštět Vaše osobní personifikovaná reklamní sdělení.

Na podporu této funkce zaznamenává Google Analytics ID uživatele, po ověření službou Google, které se dočasně propojí s našimi daty služby Google Analytics za účelem definování a generování cílových skupin pro plošné zobrazování personifikovaných reklam na několika koncových zařízeních.

Můžete vznést námitku a dlouhodobě realizovat deaktivaci služeb Remarketing/Targeting v nastavení svého uživatelského Google účtu, kde deaktivujete personifikovanou reklamu, a sice kliknutím na následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Záznam a propojování Vašich údajů ve Vašem uživatelském účtu Google probíhá v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem a) nařízení GDPR a výhradně na základě Vašeho souhlasu, které lze ve službě Google buď udělit nebo zamítnout. Záznam údajů, které se nepřiřazují Vašemu uživatelskému Google účtu (např. z důvodů, že žádný uživatelský Google účet nevlastníte nebo jste vznesli námitku proti přiřazování svých dat se svým uživatelským Google účtem) probíhá v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem provozovatele webové stránky spočívá ve skutečnosti, že se anonymizovaná analýza uživatelského chování na webové stránce využívá k reklamním účelům.

Další informace za tímto účelem jsou obsahem Prohlášení k ochraně osobních údajů, vydané společností Google, a sice pod odkazem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Tato webová stránka používá službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

V rámci nasazení služby Google AdWords používáme službu tzv. Conversion Tracking. Při kliknutí na reklamu, zveřejněnou společností Google se aktivuje Cookie s funkcí Conversion Tracking. Cookies jsou malé textové soubory, které do datového úložiště koncového zařízení uživatele ukládá internetový prohlížeč. Tyto Cookies ztrácí svojí platnost po 30 dnech a neslouží k žádné identifikaci osob-uživatelů. Pokud jsou Cookies určitých webových stránek, uložené v koncovém zařízení, nadále platné, tak při spuštění těchto webových stránek může služba Google rozpoznat, že daný uživatel již kliknul na zveřejněnou reklamu a byl přesměrován na tuto webovou stránku.

Každý ze zákazníků, využívající službu Google AdWords má svoji vlastní Cookie. Cookies nelze vysledovat přes webové stránky zákazníků, využívajících službu Google AdWords. Informace, generované funkcí Conversion Cookies, slouží k vytváření tzv. Conversion statistických vyhodnocení pro zákazníky, využívající službu AdWords, kteří se rozhodli spouštět službu Conversion Tracking. Ze statistických vyhodnocení zákazníci získají informace po celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamní sdělení a byli následně přesměrování ke spuštění webové stránky, opatřené Conversion Tracking tagem. Avšak tito zákazníci nezískávají žádné informace, pomocí kterých lze uživatele jednoznačně identifikovat jako reálnou osobu. Pokud si nepřejete se podílet na provozu funkce Tracking, máte možnost vznést svoji námitku a navíc deaktivovat Cookie pro Google Conversion tracking pomocí nastavení svého internetového prohlížeče. Po provedení tohoto nastavení se Vaše koncové zařízení nestane předmětem zpracování funkcí Conversion Tracking.

Ukládání „Conversion Cookies“ do datových úložišť a používání nástrojů pro online tracking probíhají v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem provádět analýzu používání své webové stránky uživateli za účelem optimalizace obsahu své webové stránky či svých reklam.

Další informace o funkci Google AdWords a Google Conversion Tracking jsou obsahem Prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Internetový prohlížeč lze nastavit takovým způsobem, že Vás bude informovat o uložení Cookies do Vašeho zařízení a Vy se můžete v jednotlivých případech rozhodovat, zdali uložení Cookies do zařízení v určitých případech povolíte nebo všeobecně zamítnete, popř. aktivujete automatické smazání Cookies po ukončení internetového prohlížeče. Při deaktivaci Cookies může dojít k omezení funkčnosti této webové stránky.

Facebook Pixel

Naše webová stránka používá funkci Facebook Pixel k měření, optimalizaci a sestavování okruhů uživatelů pro reklamní kampaně, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Uživatelské chování jednotlivých uživatelů internetu lze vysledovat do té míry, kdy uživatelé kliknou v sociální síti Facebook na reklamní sdělení, přes které jsou následně přesměrováni na webovou stránku poskytovatele. Tímto způsobem lze vyhodnocovat účinnost reklamních sdělení v sociální síti Facebook k účelům generování statistických přehledů a průzkumu trhu, na základě kterých lze v budoucnu optimalizovat reklamní sdělení v sociální síti Facebook.

Zaznamenaná data jsou pro provozovatele webové stránky anonymní, z těchto získaných dat nezle učinit žádné závěry na skutečnou identitu uživatelů. Avšak společnost Facebook zaznamenaná data zpracovává a ukládá do datových úložišť takovým způsobem, že je možné navázat spojení s příslušným uživatelským profilem Facebook a získané poznatky využívat k vlastním interním reklamním účelům, což probíhá v souladu s se Směrnicí k používání dat společností Facebook . V důsledku toho má společnost Facebook možnost realizovat vlastní reklamní kampaně nejen na sociální síti Facebook, nýbrž také na externích webových stránkách. My v roli provozovatele této webové stránky nemůžeme v žádném případě ovlivnit výše zmíněné využívání dat.

Používání funkce Facebook Pixel probíhá v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem f) nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem zvyšovat svoji viditelnost v největší možné míře také v sociálních médiích.

Další informace od společnosti Facebook ohledně ochrany Vaší soukromé sféry jsou obsahem Upozornění k ochraně osobních údajů, vydané společností Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Kromě toho máte možnost deaktivovat remarketingovou funkci „Custom Audiences“ v nastavení reklamních sdělení kliknutím na následující odkaz https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Za tímto účelem se musíte přihlásit do sociální sítě Facebook.

Pokud žádný uživatelský Facebook účet nevlastníte, máte možnost deaktivovat online reklamní sdělení, zobrazovaná na základě informacích, získaných o uživatelích společností Facebook, na webové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance (Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu) pod následujícím odkazem: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Newsletter

Data pro službu Newsletter

Pokud si přejete odebírat novinky, zveřejňované na naší webové stránce, prostřednictvím funkce Newsletter, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu, jakož i informace, které nám umožní zkontrolovat, že jste skutečným vlastníkem dané e-mailové adresy a že jste vyjádřili svůj souhlas s odběrem novinek. Další data, která zaznamenáváme a zpracováváme, poskytujete dobrovolně. Tato data používáme výhradně k odesílání vyžádaných informací a tato data nepředáváme třetím stranám.

Zpracování údajů, zadaných přes přihlašovací formulář k odběru novinek prostřednictvím služby Newsletter probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, vyjádřeného v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem a) nařízení GDPR. Svůj udělený souhlas k ukládání Vašich dat, Vaší e-mailové adresy do našich datových úložišť, jakož i jejich využívání k odesílání novinek prostřednictvím služby Newsletter lze kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz „Odhlásit se z odběru novinek“, který je součástí každého e-mailového sdělení s novinkami. Oprávnění k zpracování osobních údajů, provedeného do okamžiku příjmu zrušení souhlasu není dotčeno.

Vaše údaje, které jsme uložili do našich datových úložišť za účelem odběru novinek prostřednictvím služby Newsletter, zůstávají v našich datových úložištích po dobu, než odběr novinek zrušíte. Po zrušení odběru novinek tato data smažeme. Data, která jsou v našich datových úložištích k jiným účelům, nejsou tímto dotčena.

8. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou osobních údajů

Naše stránka používá pluginy webové služby YouTube. Provozovatelem je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Na naší webové stránce používáme plugin YouTube v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Dle vyjádření společnosti YouTube tento režim způsobuje, že YouTube neukládá do svých datových úložišť žádná data o uživatelích, kteří na naší webové stránce spustí příslušné YouTube-video. Přitom nelze vůbec vyloučit předávání dat partnerským společnostem společnosti YouTube při použití režimu s rozšířenou ochranou osobních údajů. Nezávisle na skutečnosti, zdali YouTube-video spustíte nebo ne, společnost YouTube naváže datové spojení se sítí služby Google DoubleClick.

Jakmile spustíte YouTube-video na naší webové stránce, dojde k navázání datové komunikace se servery společnosti YouTube, během které YouTube servery získají informace o našich webových stránkách, které jste spustili. Pokud se přihlásíte do svého uživatelského YouTube účtu, umožníte společnosti YouTube Vaše uživatelské používání internetu přímo přiřazovat k Vašemu osobnímu profilu. Tomu lze zabránit, pokud se z uživatelského účtu YouTube odhlásíte.

Po spuštění jakéhokoliv YouTube-videa může služba YouTube uložit Cookies do datového úložiště Vašeho koncového zařízení. Pomocí těchto Cookies má YouTube možnost získávat informace o uživatelích, kteří spouští naše webové stránky. Získané informace se mimo jiné používají za účelem generování statistických vyhodnocení, zlepšování uživatelské přívětivosti a slouží jako prevence před pokusy o podvodné jednání. Cookies služby zůstávají na Vašem koncovém zařízení, než je manuálně smažete.

Po spuštění YouTube-videa může popřípadě dojít k aktivaci dalších procesů zpracovávání dat, které nelze z naší strany v žádném případě ovlivnit.

Používání funkcí služby YouTube spočívá na našem opodstatněném zájmu vytvářet atraktivní obsah našich webových stránek. Jedná se o oprávněný zájem v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem f) nařízení GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti YouTube jsou předmětem příslušného Prohlášení k ochraně osobních údajů pod odkazem: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Maps (se souhlasem)

Naše webová stránka používá přes rozhraní API funkce služby Google Maps. Poskytovatelem těchto funkcí je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokud naší webovou stránku spustíte poprvé, jsou funkce služby Google Maps na naší webové stránce deaktivované za účelem ochrany osobních údajů. Datová komunikace se servery společnosti Google se naváže teprve v případě, když jako uživatel funkce služby Google Maps samostatně aktivujete a vyjádříte tím souhlas v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem a, nařízení GDPR. Tímto způsobem zamezujeme bezprostřednímu přenosu osobních dat na servery společnosti Google již při prvním spuštění naší webové stránky.

Po aktivaci funkcí služby Google Maps probíhá ukládání Vaší IP adresy do svých datových úložišť. Poté probíhá zpravidla přenos IP adresy na server společnosti Google, který se nachází v USA a na kterém následně proběhne její uložení do datových úložišť. Po aktivaci funkcí služby Google Maps nemá poskytovatel této webové stránky žádný vliv na průběh těchto datových přenosů.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů službou Google Maps jsou obsahem Prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Vlastní služby

Náborové procesy

Poskytujeme Vám možnost se zúčastnit našich náborových aktivit klasickou a elektronickou formou (např. poštovní zásilkou, e-mailem, vyplněním formuláře pro zájemce o účast v náborových procesech). Níže uvádíme informace o rozsahu, účelu a používání Vašich osobních údajů, které nám v průběhu náborového procesu předáte k zpracování. Ujišťujeme Vás, že záznam, zpracování a používání Vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů při současném dodržování dalších zákonných předpisů a nařízení. Dále Vás ujišťujeme, že s Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně.

Rozsah a účel záznamu a zpracování osobních údajů

Pokud nám pošlete svůj životopis s motivačním dopisem, zpracujeme na základě této dokumentace osobní údaje formou, kterou lze získané údaje jednoznačně přiřadit Vaší osobě, pokud to je nutné k rozhodnutí o nebo odůvodnění navázání pracovního poměru. Jedná se například o kontaktní a komunikační údaje, životopis, motivační dopis, poznámky, zhotovené během pracovního pohovoru atd. Právní podstatu zmíněných úkonů definuje německý zákoník, § 26 německého pracovního práva (o navázání pracovního poměru) v aktuálním znění, dále článek 6, odstavec 1, písmeno b) nařízení GDPR (všeobecné navázání pracovního poměru) a v případě udělení souhlasu z Vaší strany dle článku 6, odstavce 1, písmena a) nařízení GDPR. Vyjádřený souhlas lze kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje se v naší společnosti předávají výhradně na interní úrovni osobám, které se podílejí na organizaci a zpracování náborových procesů.

V případě úspěšných výsledků náborového procesu s následným navázáním pracovního poměru zůstávají Vámi předané osobní údaje uložené v našich datových úložištích v souladu s § 26 německého pracovního práva (o navázání pracovního poměru) v aktuálním znění, jakož i s článkem 6, odstavcem 1, písmenem b) nařízení GDPR za účelem plnění smluvních povinností v rámci navázaného pracovního poměru.

Doba uložení dat v datových úložištích

Pokud Vám nemůžeme nabídnout žádnou volnou pracovní pozici, Vy naší pracovní nabídku odmítnete, svoji účast v náborovém procesu ukončíte, zrušíte svůj předchozí vyjádřený souhlas se zpracováním svých osobních údajů či naší stranu vyzvete k smazání našich dat, zůstávají Vaše předaná elektronická data uložena v našich datových úložištích a fyzické dokumenty (životopis, motivační dopis) uloženy v našich archivech nanejvýš po dobu 6 měsíců po ukončení náborového procesu (lhůta pro zachování osobních údajů) za účelem možnosti nezbytného porozumění jednotlivých provedených náborových kroků v případě výskytu nesrovnalostí. Lhůtu pro zachování dat v tomto případě definuje článek 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR.

PROTI ZMÍNĚNÉMU ULOŽENÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽETE PODAT NÁMITKU, POKUD PROKÁŽETE SVŮJ OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM, KTERÝ NAŠE ZÁJMY PŘEVYŠUJE.

Po uplynutí stanovené lhůty dojde k smazání osobních údajů, pokud neexistuje žádná zákonná povinnost nebo jakákoliv jiná, zákony odůvodnitelná, skutečnost k zachování těchto údajů. Pokud je zřejmé, že zachování Vašich osobních údajů v našich datových úložištích je nutné také po uplynutí stanovené lhůty pro zachování dat, např. z důvodu hrozícího nebo aktuálního právního sporu, dojde k smazání těchto údajů teprve poté, co se povaha těchto údajů stane bezpředmětná. Ostatní, zákony stanovené, lhůty pro zachování dat nejsou tímto dotčeny.